Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ fuden kike fuden xi fu nun firinde lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
2“Adamadina, i yɛɛ rafindi Misiran mangan ma, i nabiya falan ti a xili ma e nun Misiran yamanan birin.
3I a fala a ma, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N kelima nɛn i xili ma, i tan Misiran mangana, i tan naxan luxi alo ige yi sube magaxuxin naxan saxi Nila baan biradene tagi, i tan naxan a falama, i naxa, “N tan nan gbee Nila baan na, n tan nan a daxi n yɛtɛ xa.”
4Koni, n karafen birama nɛn i gbɛgbɛne yi, n yi Nila baa igen yɛxɛne singan i xanle ra, n yi i ba Nila baa biradene tagi ɛ nun Nila baa yi yɛxɛn naxanye birin e singanma i xanle ra.
5N na i wolima ayi nɛn tonbonni, i tan nun i ya baa yi yɛxɛne birin, ɛ sa bira xɛɛ bɔxɔne yi. Ɛ mi malanɲɛ, ɛ mi tongɛ. N na i findima nɛn balon na burunna subene nun xɔline xa.
6Misiran kaane birin a kolonma nɛn nayi a Alatala nan n na, bayo, i findi nɛn mali tiin na Isirayila yamaan xa wuleni alo muxun na la xayen na a dunganna ra.
7E to i suxu, i yi gira, i e tungunne birin mabɔ. E to e digan i yi, i yi gira, i yi e gbingin ba a ra.’ ”
8“ ‘Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N yɛngɛn nakelima nɛn i xili ma, n yi tin i ya muxune nun i ya xuruseene yi faxa silanfanna ra i konni.
9Misiran yamanan findima nɛn tonbonna nun yire rabeɲinxin na. Nayi, muxune a kolonma nɛn a Alatala nan n na. Bayo i bata a fala, i naxa, “N tan nan gbee Nila baan na, n tan nan a daxi,”
10nanara, n kelima nɛn ɛ nun Nila baan biradene xili ma, n yi Misiran yamanan findi yire kalaxin na, a findi tonbonna nun yire rabeɲinxin na, keli Migidoli taan ma siga han Sinimi yamanana, siga han Kusi yamanan danna.
11Muxun mi fa a sanna tima a yi, hanma subena han ɲɛɛ tonge naanin.
12N Misiran yamanan findima nɛn yamana rabeɲinxine yire rabeɲinxin na, a taane yi findi taa rabeɲinxine ra taa xɔnne yɛ ɲɛɛ tonge naanin. N Misiran kaane raxuyama ayi nɛn siyane yɛ, n yi e rasiga ayi yamana wuyaxi xun xɔn.’ ”
13“ ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɲɛɛ tonge naanin na dangu, n Misiran kaane malanma nɛn keli siyane yɛ e na raxuya ayi naxanye yɛ.
14N mɔn xɛtɛma nɛn Misiran yamanan suxu muxune ra Misiran yamanan faxa binni, e benba yamanana, e sa yamana magodoxin ti mɛnni.
15A findima nɛn mangaya magodoxin na mangayane birin xa, a mi fa a yɛtɛ yitema siyaan bonne xun na sɔnɔn. N na a raxurunma ayi nɛn alogo a nama siyane nɔ sɔnɔn.
16Nayi, a mi fa findɛ Isirayila kaane yigin na mumɛ, alogo a xa findi Isirayila kaane hakɛn nabira seen na e ma, e naxan liga e to bira Misiran kaane fɔxɔ ra malina fe ra. Nayi, e a kolonma nɛn a Marigina Alatala nan na.’ ”
17Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun solofereden kike singen xi singe lɔxɔni, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
18“Adamadina, Babilɔn mangan Nebukadanesari bata a sofa ganla karahan, a e xa wali a xɔdɛxɛn na Tire taan xili ma, e birin bata findi teli kanne ra, e birin tungunne makotenxi, koni e nun a ganla mi sese sɔtɔxi Tire taani e saren na e wanli Tire taani.

19Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N Misiran yamanan soma nɛn Babilɔn mangan Nebukadanesari yii, a yi a nafunle birin xali, a yi a seene tongo yɛngɛni, ne yi findi a ganla saren na.
20N Misiran yamanan soma nɛn a yii a kɔntɔnna ra, amasɔtɔ e nun a ganla bata wali n xa. Marigina Alatalaa falan nan na ra.
21Na lɔxɔni, n na Isirayila yamaan sɛnbɛn xun masama nɛn. I tan Esekiyɛli, n falan sama nɛn i dɛ yamaan tagi na waxatini, nayi e a kolonma nɛn a Alatala nan n na.”