Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - ESEKIEL

ESEKIEL 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ni rahn kaeisek riau en kaeisek en sounpwong en sounpar kaeisek en at kalipilipala, KAUN-O ketin mahsanihong ie,
2“Kowe, nein aramas, keriahla nanmwarkien Isip. Ndaiong duwen ih oh wehin Isip eh pahn ale lokolok.
3Ndaiong me iet dahme KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahmahsanihong nanmwarkien Isip: Ngehi me omwi imwintihti, kowe kieil kamasepwehk, me wonohn nan pillap. Komwi mahsanih me sapwellimomwi Pillap Nail oh komwi me wiahda.
4I pahn ketikihong kehs ni doauosomwien oh kupwurehda pwe kisin mwahmw akan en nan sapwellimomwi pillapo en pasehng ni kilimwen. I ahpw pahn apihkomwihdahsang nan Nail, iangahki mwahmw kan me pasehng ni kilimwen.
5I pahn keseikomwihla iangahki mwahmw kan koaros nan sapwtehn. Kahlepomwi pahn pwupwudiong nanpwel oh wonohn powe sohte seridi. I pahn ketikihong menpihr kan oh mahn akan pwe re en kangala.
6Eri, mehn Isip koaros ahpw pahn esehla me ngehi, KAUN-O.” KAUN-O eri mahsanih, “Mehn Israel kan kin koapworopworki kumwail mehn Isip kan amwail sawas, ahpw kumwail sohte mwahusang kisin rahntuhke luwet pwoat.
7Ni ar idengek rehmwail, kumwail tupwedi, oh diperemwail kan doakoahdi pahn pehrail kan oh kauwehla tihnsewarail kan.
8Eri met, ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahmahsanihong kumwail me I pahn kupwurehda pwe aramas akan en mahwenkihong kumwail neirail kedlahs akan, oh re pahn kemehla noumwail aramas oh mahn akan.
9Isip pahn wiahla sapwtehn ehu. Eri, kumwail ahpw pahn esehla me ngehi, KAUN-O. “Pwehki omw nda me Nail iei ahmw oh kowe me wiahda,
10ihme kahrehda ei wia omw imwintihti oh imwintihtien omw Pillap Nail. I pahn wiahkihla Isip sapwtehn ehu, sang ni kahnimw Mikdol ni paliepeng kolahng ni kahnimw Aswan ni palieir, lao lellahng ni irepen Sudan.
11Sohte aramas de mahn pahn kotehla. Sohte mehkot pahn kousoan wasao erein sounpar pahisek.
12I pahn wiahkihla Isip sahpw me keieu tehn nan sampah pwon. Erein sounpar pahisek kahnimw kan en Isip pahn wonohn wiewia mohn kahnimw, mohn kahnimw me suwedsang kahnimw teikan. I pahn kupwurehda pwe mehn Isip kan en duwehla aramas akan me kin sopohsang nan mahwen. Re pahn sopolahng nan wehi koaros oh kousoanla nanpwungen aramas teikan.”
13KAUN-O, Wasa Lapalahpie, mahsanih, “Mwurin sounpar pahisek I pahn kapwurehdo mehn Isip kan sang nan wehi kan me I kamwarakiraillahng ie,
14oh I pahn mweidohng irail en kousoan ni palieir en Isip, ni uhdahn wasa re tepin kousoan ie. Re ahpw pahn wia wehi luwet ehu wasao,
15wehi me keieu luwet sang koaros, oh sohte pahn pwurehng kaunda ehu wehi tohrohr. I pahn kupwurehda pwehn sohla me kesempwalkin irail me kahrehda re sohla pahn kak kihdi wehi ehu pahn ar manaman.
16Israel sohla pahn pwurehng koapworopworki arail sawas. En Isip imwila suwed pahn katamanohng Israel duwen sapwung en ar koapworopworkinirailla. Israel ahpw pahn esehla me ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie.”
17Ni rahn keieu en sounpwong keieu en kerieisek isuhn sounpar en at kalipilipala, KAUN-O ketin mahsanihong ie,
18“Kowe, nein aramas, Nepukadnesar, nanmwarkien Papilonia mahweniongehr Dair. E ketin koasoanehdi sapwellime sounpei kan en wahda wisik toutou kan me kahrehda moangarail kan madkihda oh pwopworail kan ohkihla, ahpw nanmwarkio de sapwellime karis sohte mwahn paieki mehkot sang ar doadoahk laudo.

19Eri, iet me ngehi KAUN-O, Wasa Lapalahpie, ketin mahmahsanih: I pahn ketikihong Nanmwarki Nepukadnesar wehin Isip. E pahn kulihasang dipwisou kan oh kauwehla oh ketikihsang kepwe kesempwal koaros pwehn pwainkihla en sapwellime karis kan ar doadoahk.
20I pahn ketikihong Isip pwehn wia pweinen sapwellime doadoahk, pwehki sapwellime karis wie doadoahkohng ie. Ngehi, KAUN-O, Wasa Lapalahpie, me mahmahsen.
21“Ni met eh pahn pweida, I pahn kupwurehda pwe mehn Israel kan en kehlail oh mweidohng, kowe, Esekiel, en koasoi wasa me aramas koaros kak rong uhk, pwe re en ese me ngehi, KAUN-O.”