Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso fago amola oubi nabu amola ninia mugululi misi ode nabu, amoga Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Idibidi hina bagade ema se ima:ne, mimogoa fofada:ma! E amola Idibidi fi huluane da se bidi iasu lama:ne sia:ma.
3Ema, Ouligisudafa Hina Gode da Idibidi hina bagade amane sia:sa, adosima, ‘Di, hanome bagadedafa, hanoa dialebe! Na da dia ha lai! Di da Naile Hano da dia:, amola dia amo hamoi sia:sa.
4Be Na da dia magado ma:goga hiougimu. Amola menabo dia hano ganodini fi, dima madelagima:mu. Amasea, Na da di Naile Hano ganodi dialu amola menabo huluane dima madelagi, amo bia hiougili gadomu.
5Na da di amola menabo huluane, hafoga:i sogega galagamu. Dia da:i hodo osoboga galagale, hame uli dogoi ba:mu. Na da amo sio amola ohe fi iligili moma:ne imunu.
6Amasea, Idibidi dunu huluane ilia da Na da Hina Gode dawa:mu. Isala:ili fi dunu da dilia Idibidi dunu amo ili fuligala:mu dawa:i galu. Be di da gasa hame ifa daba: agoai ba:i.
7Ilia da dima baligisia ganoba, di da fili sa:ili, ilia ogoleba sone, ilia baligi fili gala:i.
8Wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dima sia:sa. Na da dunu gegesu gobihei bagade gaguiwane dima doagala:musa:, dima asunasimu. Ilia da dia dunu amola ohe huluane medole legemu.
9Idibidi soge da dunu hulu hagia:le, wadela:lesi dagoi ba:mu. Amasea, di da Na da Hina Gode dawa:mu.
10Di da Naile Hano da dia:, amola di da amo hamoi sia:beba:le, Na da di amola dia Naile Hano amoma ha lai gala. Na da Idibidi soge huluane, Migidole moilai bai bagade ga (north) gala amoganini asili Asawane moilai bai bagade ga (south) gala, amonini asili Sudane fi alalo defei doaga:sa, amo dogoa huluane dunu hulu hagia:le, wadela:lesimu.
11Dunu fi amola ohe fi ilia amodili mae asili galea, ode 40 da gidigili baligimu.
12Na da Idibidi soge wadela:lesisia, amo soge ea wadela:su da soge huluane osobo bagadega gala, amo ilia wadela:su baligi dagoi ba:mu. Ode 40 amoga Idibidi soge moilai bai bagade huluane da wadela:lesi dagoi, eno moilai huluane ilia wadela:su bagade baligiwane dialumu. Na hamobeba:le, Idibidi dunu da gegesu amoga hobeale lasu dunu ba:mu. Ilia da fifi asi gala eno huluane amoga hobeale, amo fi ganodini esalumu.”
13Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Ode 40 amo gidigili, Na da Idibidi fi dunu soge fifi asi enoga afagogolesi amo bu sinidigili oule misunu.
14Amola Na da ili ga (south), musa: ili fifi lalusu amogawi fifi lama:mu. Amo ganodini ilia da gasa hamedene fifi lalumu.
15Ilia da gasa hamedeiba:le, eno fifi asi gala da ilia gasa baligimu. Amola ilia da eno fifi asi gala ouligimu hamedei ba:mu. Na da ili gasa hamedene hamobeba:le, ilia da eno fifi asi gala sesemu da hamedei ba:mu.
16Isala:ili da ili fidima:ne, Idibidi dunu ilima bu hame adole ba:mu. Isala:ili da Idibidi amoga doaga:i hou ba:beba:le, ilia da ilima fidimusa: adole ba:beba:le da giadofai noga:le dawa:mu. Amasea, Isala:ili fi ilia da Na da Ouligisu Hina Gode dawa:mu.”
17Eso age, amola oubi age, amola ode 27 ninia mugululi misi amoga, Hina Gode da nama amane sia:i,
18“Dunu egefe! Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese da Daia amoma doagala:i. E da ea dadi gagui dunu ilima dioi gasa bagade liligi gisima:ne, ilima i. Amalalu ilia dialuma da gianai agoane ba:i, amola ilia gidagi da gadofo houga:lesi ba:i. Be Ba:bilone hina bagade amola dadi gagui dunu, ilia da amo hawa: hamobega dabe liligi afae hame lai.

19Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane sia:sa, ‘Na da Idibidi soge amo, hina bagade Nebiuga:denese ema iagamu. E da amoma doagala:le, Idibidi muni huluane gegenana lale, amo muni ea dadi gagui dunu ilima ilia bidi imunu.
20E da Na hawa: hamobeba:le, Na da Idibidi soge ea hawa: hamosu bidi agoane, ema imunu. Na, Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
21Amo hou da doaga:sea, Na da Isala:ili dunu ilima gasa bu imunu. Amola, di Isigiele, di da dunu huluane nabima:ne sia:musa:, Isala:ili dunu da Na da Hina Gode dawa:ma:ne, Na da dia logo doasimu.”