Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela cimatuppe amaridaageeti taakko yiidi, ta sinttan uttidosona.
2Yaatin GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
3“Laa asa na7au, ha asati bantta wozanan eeqaa essidosona; qassi eta nagarai etayyo xubbiya shuchchaa mala gidiis. Yaatin, taani eti tana oichchanaadan oottooyye?
4Hegaa gishshau, neeni etayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Israa7eela asaappe ooninne eeqaa ba wozanan wottikko, a nagarai ayyo xubbiya shuchcha mala gidikko, qassi hananabaa yootiyaagaakko i biikko, taani GODAI ta huuphen a eeqatu coratettaadan ayyo zaarana.
5He eeqati ubbati Israa7eela asaa taappe wora zaaridosona; shin ha77i taani etayyo immiyo zaaruwan eta wozanaa taakko zaarana” yaagees’ yaaga.
6“Hegaa gishshau, Israa7eela asaassi hagaadan yaagada oda; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nagaraa paaxite! Intte eeqaappe simmite! Intte tuna ooso ubbaappekka simmite!
7“‘“Israa7eela asa gidin, woikko Israa7eela biittan de7iya allaga asa gidinkka, taappe shaahettidi, ba wozanan eeqaa wottikko, a nagarai ayyo xubbiya shuchchaa mala gidikko, qassi i ta zoriyaa oichchanau hananabaa yootiyaagaakko biikko, taani GODAI ta huuphen ayyo zaaruwaa immana.
8Taani he uraara eqettana; taani a leemisonne malaata oottana; taani a ta asaa giddoppe xaissana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana.
9“‘“Hananabaa yootiyaagee cimettidi, hananabaa yootikko, he hananabaa yootiyaagaa cimmidaagee tana GODAA. Taani a bolli ta kushiyaa yeddada, ta asaa giddoppe a xaissana.
10Eti naa77aikka bantta nagaraa nagaraa qixaatiyaa tookkana; hananabaa yootiyaagaa qixaateekka hananabaa oichchiyaagaa qixaateekka issi mala gidana.
11Hegaa gishshau, Israa7eela asati taappe wora bookkona; bantta nagaran ubban banttana tunissokkona. Eti ta asa gidana; taanikka eta Xoossaa gidana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
12GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
13“Laa asa na7au, issi biittaa asai nagaraa oottidi, taayyo ammanettennan ixxikko, taani ta kushiyaa yeddada, etau qumaa xaissada, koshaa ehaana; he biittaa asaanne mehiyaa worana.
14Harai atto ha heezzu asati, Nohee, Daaneelinne Iyyoobi he biittan de7iyaakkokka, eti bantta xillotettan bantta shemppo xalaalaa ashshana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
15“Woi taani eta biittaa bollan bazzo do7ata yeddin, he do7ati an de7iya asaa xaissin, he do7atu gaasuwan ooninne giddoora kanttennaadan, he biittai baisa gidikko,
16taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Harai atto, ha heezzu asati he biittan de7iyaakkokka, eti bantta attumanne bantta macca naata ashshanau danddayokkona. Eta xalaalai attana; shin biittai baisa gidana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
17“Woikko taani he biittaa bollan bisuwaa ehaada, ‘Ha biittaara bisoi kantto’ gaada, an de7iya asaanne mehiyaa worikko,
18taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Ha heezzu asati he biittan de7iyaakkokka, bantta attumanne bantta macca naata ashshanau danddayokkona. Eta xalaalai attana. Taani GODAI hagaa odais.

19“Woikko taani he biittaa bollan boshaa yeddada, ta hanqquwaa a bollan gussikko, an de7iya asaanne mehiyaa worikko,
20taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Harai atto, Nohee, Daaneelinne Iyyoobi he biittan de7iyaakkokka, eti bantta xillotettan bantta shemppuwaa ashshanaappe attin, bantta attumanne bantta macca naatakka ashshokkona. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagiiddi yiis.
21Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani asaanne mehiyaa woranau Yerusalaame bolli ta oiddu hanttaara pirddata, bisuwaa, koshaa, bazzo do7aanne boshaa yeddiyo wode, i ai keena aaro iitabaa gidanddeeshsha!
22SHin amarida asati paxa attana; eti bantta attumanne bantta macca naatakka ashshana. Eti inttekko yiyo wode, eta hanotaanne eta oosuwaa intte be7idi, taani Yerusalaame bolli ehiido bashshai ubbai bessiyaagaa gidiyoogaa akeekana.
23Intte eta hanotaanne eta oosuwaa be7idi, taani eta bolli coo pirddabeennaagaa erana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees.