Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila fonna ndee yi fa n fɛma e fa dɔxɔ n yɛtagi.
2Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
3“Adamadina, suxurene fe bata muxuni itoe bɔɲɛn nɔ. Seen naxan e birama hakɛni, e na nan dɔxɔma e yɛtɛ yɛɛ ra. N tinɲɛ nayi, e xa n maxɔdin fena nde ma ba?
4Nayi, falan ti e xa, i yi a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Suxure feen na Isirayila kaan naxan bɔɲɛ nɔ, a yi seen dɔxɔ a yɛtɛ yɛɛ ra naxan a birɛ hakɛni, na xanbi ra a mɔn yi fa nabiin fɛma, n tan Alatala yɛtɛɛn nan na kanna yabima alo a lan a suxure wuyaxine ma kii naxan yi
5alogo n mɔn xa Isirayila kaane bɔɲɛne sɔtɔ naxanye birin e mɛxi n na e suxurene fe ra.” ’
6Nanara, a fala Isirayila yamaan xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ xun xɛtɛ, ɛ xɛtɛ ɛ suxurene fɔxɔ ra, ɛ mɛ ɛ kɛwali xɔsixine birin na.
7Xa Isirayila kaana nde hanma xɔɲɛn naxan dɔxi Isirayila yi, xa na a mɛ n na, suxure feen yi a bɔɲɛn nɔ, a yi seen dɔxɔ a yɛtɛ yɛɛ ra naxan a birɛ hakɛni, a mɔn yi siga nabiin fɛma alogo a xa n maxɔdin fena nde ma, nayi, n tan Alatala yɛtɛɛn nan a yabima.
8N kelima nɛn na kanna xili ma, n yi a findi misaala ra, yamaan naxan mafalama. Ɛ yi a kolon a Alatala nan n na.’ ”
9“ ‘Xa nabiin tin muxune yi a ratantan a tan yɛtɛɛn yi nabiya falan ti na kanna xa, nayi n tan Alatala nan a radinxi tantanni. N na n yiini tema nɛn a xili ma, n yi a raxɔri n ma yamana Isirayila kaane yɛ.
10E birin nan na hakɛn goronna tongoma, nabiin nun naxan a maxɔdinxi, ne firinna birin hakɛn lan.
11Nayi, Isirayila kaane mi fa e masigɛ n na, e mi fa e yɛtɛ raxɔsɛ e yulubine birin xɔn. Nayi, e findima nɛn n ma yamaan na, n findi e Ala ra,’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
12Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
13“Adamadina, xa yamanana nde tinxintareyaan liga, e n yulubin tongo, xa n na n yiini te a xili ma, n yi donseen nadasa e ma, n fitina kamɛn nafa e ma, n yi muxune nun xuruseene raxɔri,
14hali xa tinxin muxu saxanni itoe yi lu na yamaan yɛ nun: Nuhan nun Daniyɛli nun Yuba, ne yi e yɛtɛ niine nan tun natangɛ e tinxinyaan xɔn.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.
15“Hanma xa n mɔn burunna sube xaɲɛne radin yamanan ma, e yi diidine birin faxa, yamanan yi findi yire rabeɲinxin na muxu yo mi fa danguma dɛnaxan yi masɔtɔ na sube xaɲɛne fe ra,
16hali xa na tinxin muxu saxanne taran yamanani, n tan habadan Ala, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni, ne mi yi nɔɛ hali e dii xɛmɛn hanma e dii tɛmɛn natangɛ, koni na muxu saxanne tan tangɛ nɛn, yamanan yi findi yire rabeɲinxin na.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.
17“Hanma xa n yɛngɛn nafa na yamanan xili ma, xa n na a fala, n naxa, ‘Yɛngɛn xa dangu yamanan yiren birin yi!’ xa n muxune nun e xuruseene raxɔri mɛnni,
18hali xa na tinxi muxu saxanne taran yamanani, n tan habadan Ala, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni, e mi nɔɛ e dii xɛmɛn hanma e dii tɛmɛn natangɛ. E tan nan gbansan tangama.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.

19“Hanma xa n fitina furen nafa na yamanani, n yi faxan nafa e ma n ma xɔlɔni, alogo muxune nun xuruseene xa raxɔri,
20hali xa tinxin muxu saxanni itoe yi lu na yamaan yɛ nun: Nuhan nun Daniyɛli nun Yuba, n tan habadan Alatala, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni, e mi nɔɛ e dii xɛmɛn hanma e dii tɛmɛn natangɛ. E yɛtɛ niine nan tun natangɛ e tinxinyaan xɔn.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.
21Amasɔtɔ, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Hali n to bata n ma kiti xɔdɛxɛ naaninne rasiga Yerusalɛn xili ma, yɛngɛn nun fitina kamɛn nun burunna sube xaɲɛne nun fitina furena, alogo e xa muxune nun xuruseene raxɔri,
22hali na birin, muxuna ndee luma nɛn e nii ra. Xɛmɛne nun ɲaxanla ndee xunna minima ayi nɛn. Ɛ na e sigati kiin nun e kɛwanle to, na ɛ masabarima nɛn lan gbaloni itoe birin ma n naxanye rafaxi Yerusalɛn ma.
23Ɛ masabarima nɛn, ɛ na e sigati kiin nun e kɛwanle to waxatin naxan yi. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a n mi feni itoe rabaxi fuun xan na taan xili ma.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.