Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mianhi kanako ang pipila ka mga kadagkoan sa Israel ug milingkod sa akong atubangan.
2Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-ingon,
3“Anak sa tawo, nahigugma kining mga tawhana sa ilang mga diosdios ug nagbutang ug babag nga kapandolan diha sa ilang atubangan. Angay ko bang tubagon ang ilang mga pangutana nganhi kanako?
4Busa ipahibalo ug isulti kini kanila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Ang matag tawo sa panimalay sa Israel nga naghigugma sa iyang mga diosdios ug nagbutang sa sala ingon nga babag nga iyang kapandolan diha sa iyang atubangan ug unya moadto sa propeta—ako, si Yahweh, ang motubag kaniya sumala sa kadaghan sa iyang mga diosdios.
5Buhaton ko kini aron mahibalik ko ang panimalay sa Israel sa ilang mga kasingkasing nga gipahilayo gikan kanako pinaagi sa ilang mga diosdios.'
6Busa sultihi ang panimalay sa Israel, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: “Paghinulsol ug biyai ang inyong mga diosdios! Talikdi ang tanan ninyong daotan nga mga binuhatan.
7Tungod kay ang matag-usa nga gikan sa panimalay sa Israel ug ang matag langyaw nga nagpuyo sa Israel nga mibiya kanako, nga naghigugma sa iyang mga diosdios ug nagbutang sa sala ingon nga babag nga iyang kapandolan diha sa iyang atubangan ug unya miadto sa propeta aron sa pagpangita kanako—Ako, si Yahweh, ang motubag kaniya.
8Busa moatubang ako batok nianang tawhana ug himoon ko siya nga timaan ug pasidaan, tungod kay papahawaon ko siya diha sa taliwala sa akong katawhan, ug mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.
9Kung malimbongan ang propeta ug mosulti ug usa ka mensahe, nan, ako, si Yahweh, mao ang maglimbong sa maong propeta; Ituy-od ko ang akong kamot batok kaniya ug laglagon siya sa taliwala sa akong katawhan nga mga Israelita.
10Magpas-an sila sa ilang kaugalingong kasal-anan; ang sala sa propeta sama lamang sa sala sa tawo nga nagpakisayod gikan kaniya.
11Tungod niini, dili na mahisalaag gikan sa pagsunod kanako ang panimalay sa Israel ni hugawan ang ilang mga kaugalingon pinaagi sa tanan nilang mga kalapasan. Mahimo silang akong katawhan ug ako ang mahimo nilang Dios—Mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.'''
12Unya miabot ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-ingon,
13“Anak sa tawo, kung makasala batok kanako ang yuta pinaagi sa pagbuhat ug busa ituy-od ko ang akong kamot batok niini ug putlon ang sungkod sa tinapay, ug pagadad-an ko kini ug kagutom ug mangamatay ang tawo ug mananap nga gikan sa yuta;
14unya bisan kining tulo ka kalalakin-an—si Noa, Daniel, ug si Job—anaa sa taliwala niini nga yuta, maluwas lamang nila ang ilang mga kinabuhi pinaagi sa ilang pagkamatarong—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
15Kung magpadala ako ug bangis nga mga mananap sa yuta ug himoon kining dili mabungahon aron mahimong biniyaan nga yuta diin wala nay tawo nga makaagi tungod sa mabangis nga mga mananap,
16unya bisan pa kung anaa kining tulo ka kalalakin-an sa maong dapit—ingon nga ako buhi, gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—dili gayod nila maluwas bisan ang ilang mga anak nga lalaki o mga babaye; ang ilang kaugalingong kinabuhi lamang ang maluwas, apan mahimong biniyaan ang yuta.
17O kung magdala ako ug espada batok nianang yutaa ug moingon “Espada, adto sa maong yuta ug patya ang tawo ug mananap nga anaa niini,'
18unya bisan pa ug anaa kining tulo ka kalalakin-an taliwala sa maong dapit—ingon nga ako buhi, gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—dili gayod nila maluwas bisan ang ilang kaugalingong anak nga mga lalaki o mga babaye; ang ilang kaugalingong kinabuhi lamang ang maluwas.

19O kung magpadala ako ug hampak batok niini nga yuta ug ibubo ko ang akong kapungot batok niini pinaagi sa pagpaagas ug dugo, aron pamatyon ang mga tawo ug ang mga mananap,
20unya bisan ug anaa sa maong yuta si Noa, Daniel, ug Job—ingon nga ako buhi, gipahayag ni Yahweh nga Ginoo—dili gayod nila maluwas bisan ang kaugalingon nilang mga anak nga lalaki o babaye, ang ilang kaugalingong kinabuhi lamang ang maluwas pinaagi sa ilang pagkamatarong.
21Tungod kay miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Sa walay pagduhaduha buhaton ko gayod ang hilabihang kadaot pinaagi sa pagpadala sa akong upat ka mga silot—kagutom, espada, ihalas nga mga mananap, ug hampak—batok sa Jerusalem aron pamatyon ang mga tawo ug mga mabangis nga mga mananap nga anaa sa maong yuta.
22Apan, tan-awa! adunay nasalin nga nahibilin diha sa yuta, mga nangaluwas nga moanha uban ang mga anak nga lalaki ug babaye. Tan-awa! moanha sila diha kaninyo, ug makita ninyo ang ilang mga pamaagi ug mga binuhatan ug mahupay kamo mahitungod sa silot nga gipadala ko ngadto sa Jerusalem, ug mahitungod sa tanan pang mga butang nga akong gipadala batok sa yuta.
23Pagahupayon kamo sa mga nangaluwas sa dihang makita ninyo ang ilang mga pamaagi ug mga binuhatan, busa mahibaloan ninyo kining tanan nga mga butang nga akong gibuhat batok kaniya, nga wala ko kini gibuhat nga walay kapuslanan! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.''