Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄeↄ mↄ̀ ma kĩ́i, aa zↄ̃̀lɛ ma aɛ,
2ↄ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
3Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gbɛ̃́ɛ beeↄ tò tã́aↄ yã́ ń sↄ̃ blè, an duuna pↄ́ lɛ́ ń fupi mɛ́ lɛ́ ń gálɛ. Aa yãgbɛaaa zɛ́ vĩa?
4Yã'onɛ́ ǹ mɛ ma Dii Lua ma mɛ̀, tó Isailie tò tã́aↄ a sↄ̃ blè, mɛ́ aà duuna pↄ́ lɛ́ aà fupi mɛ́ lɛ́ aà gálɛ, tó à mↄ̀ yãgbɛai ãnabiwa, ma Dii mámɛ má yã́zãsi adewa aà tã́aↄ dasilɛu.
5Màa má Isaili pↄ́ aa gↄ̃̀mɛɛ zĩ̀loↄ ũ ń tã́aↄ yã́iↄ gbɛsi píi.
6Ayãmɛto o Isailiↄnɛ ma Dii Lua ma mɛ̀, aa nↄ̀sɛlilɛ aa mikɛ̃ ń tã́aↄ ń ń yãbɛ̃ɛkɛaↄwa.
7Tó Isailie ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú ń guue tò tã́aↄ a sↄ̃ blè, aà duuna pↄ́ lɛ́ aà fu àlɛ aà gálɛpi tò à kɛ̃̀a, tó à mↄ̀ ãnabi lè aà yãgbɛaaɛ, mámɛ má yã́zãsiwà mazĩa,
8mí íbɛlɛsɛ ń gbɛ̃́pio, mí aà kɛ seela pↄ́ wa yãadaò ũ. Má aà bↄ ma gbɛ̃́ↄ guuɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
9Tó ãnabipi tò wà kↄ̃nikɛ̀ɛ, ↄ̃ à azĩa yã'ò, mámɛ ma kↄ̃nikɛ̀ɛ̀. Má ↄtↄ̃wàɛ, mí aà bↄ ma gbɛ̃́ↄ guu mà dɛ.
10Ãnabipi ń gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ yãgbɛaiwàpio duuna doũɛ. An duuna a wi ń musu ḿpiiɛ,
11kɛ́ Isailiↄ su zãmɛɛ yã́wa, aai gbãlɛ ń duuna yã́ musu lↄo yã́i, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ. Ma Dii mámɛ má ò.
12Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
13Gbɛ̃nazĩn nɛ́, tó bùsudeↄ náaisaiyãkɛ̀ aa duunakɛ̀mɛɛ, mɛ́ málɛ ↄtↄ̃má, málɛ ń kũ̀sũa míↄnzↄ̃, málɛ imina zĩmá, mɛ́ aalɛ gaga ń ń pↄtuoↄ píi,
14baa tó gbɛ̃ↄn àaↄ̃ɛ beeↄ ku we, Nↄee ń Daniɛlio ń Yobuo, aa fↄ̃ gbɛ̃e misi ń gbɛ̃maakɛ yã́io, mɛ́ i kɛ anzĩa mi bàasio. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
15Tó má tò wàiↄ pã̀ bùsupia aa bùsupi nɛ́ↄ sɛ̀lɛ píi, mɛ́ bùsupi gↄ̃̀ bɛzia ũ, gbɛ̃e lɛ́ pãa lↄo wàiↄ yã́i,
16ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao tó gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ ku we, aa fↄ̃ ń nɛgↄ̃ɛↄ ge ń nɛnↄɛↄ misio, mɛ́ i kɛ anzĩa mi bàasio, bùsupi i gↄ̃ bɛzia ũ.
17Tó má tò wà fɛ̀lɛ bùsupiwa ń zĩo, ma mɛ̀ wà pãa wà gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ dɛdɛ,
18ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao tó gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ ku we, aa fↄ̃ ń nɛgↄ̃ɛↄ ge ń nɛnↄɛↄ misio, mɛ́ i kɛ anzĩa mi bàasio.

19Tó ma gagyãkà bùsupiu, ma pↄkũmabↄ̀bↄwà, ma a gbɛ̃́ↄ ń a pↄtuoↄ dɛ̀dɛ,
20ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao tó Nↄee ń Daniɛlio ń Yobuo ku we, aa fↄ̃ ń nɛgↄ̃ɛↄ ge ń nɛnↄɛↄ misi ń gbɛ̃maakɛ yã́io, mɛ́ i kɛ anzĩa mi bàasio.
21Ma Dii Lua ma mɛ̀, tó málɛ ĩada Yelusalɛũdeↄwa ń yã́ mɛ̀n síiↄ̃ɛ beeↄ, zĩ ń iminao ń wàio ń gagyão, málɛ ń dɛdɛ ń ń pↄtuoↄ, a kɛ zài.
22Ń beeo an gbɛ̃́ kↄ̃naↄ gↄ̃, an nɛgↄ̃ɛeↄ ń ń nɛnↄɛeↄ bↄ. Tó aa bↄ̀ mↄ̀ á kĩ́i, mɛ́ a ń dàa ń ń yãkɛaↄ è, á nↄ̀sɛ a níni vãi pↄ́ má zĩ̀ Yelusalɛũwa yã́ musu ń ĩa pↄ́ má dàwàↄ píi.
23Tó a ń dàa ń ń yãkɛaↄ è, á nↄ̀sɛ a níni, asa áↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ má kɛ̀ Yelusalɛũɛ píi, mi kɛ pão. Ma Dii Lua mámɛ má ò.