Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili ouligisu dunu mogili da Hina Gode Ea hanai bai dawa:musa:, nama adole ba:musa: misi.
2Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i,
3“Dunu egefe! Amo dunu da ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima fa:no bobogei dagoiba:le, wadela:i hou bagade hamosa. Di adi dawa:bela:? Na da ilima bu adole ima:bela:? Hame mabu!
4Wali ilima sia:ma! Na, Ouligisu Hina Gode, Na sia: ilima amane adosima, ‘Nowa Isala:ili dunu da ogogosu ‘gode’ liligi ilima fa:no bobogebeba:le, wadela:le hamosea, amola bu balofede dunudafa amoma adole ba:musa: dawa:sea, amo dunuma Na da hina: ogogosu ‘gode’ loboga hamoi ilima adole imunu defele, ema adole imunu.
5Isala:ili fi dunu huluane da ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogebeba:le, Na hou yolesi. Be ilia da sinidigili, Nama bu dogolegemusa:, Na da amo defele ilima adole imunu.
6Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: Isala:ili dunuma amane olelema, ‘Sinidigima! Dilia wadela:idafa loboga hamoi ogogosu ‘gode’ yolesima.
7Isala:ili dunu afae o ga fi dunu amo da Isala:ili fi ganodini esala, amo da Na yolesili, ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogesea, amola fa:no balofededafa ema adole ba:sea, Na, Hina Gode da amo dunuma bu adole imunu agoane;
8Na da ema ha lamu. Na da eno dunu ilia dawa:digima:ne, ema se imunu. Na da Na fi dunu ilima, e fadegamu. Amasea, Na da Hina Godedafa, amo dilia da dawa:mu.
9Ogogosu balofede dunu da ea fi dunuma ogogole adole iasea, Na da ea asigi dawa:su olelebeba:le, e da ogogosu sia:sa. Na da amo dunu Isala:ili fi ilima fadegamu.
10Ogogosu balofede dunu, amola nowa dunu da ema bai adole ba:sea, ela galu da se dabe iasu defele ba:mu.
11Isala:ili dunu da Na yolesisa:besa:le, amola wadela:i hou hamobeba:le, ledo agoai ba:sa:besa:le, Na da ilima amo se imunu. Isala:ili dunu da Na fidafa esalumu da defea, amola Na da ilia Gode esalumu.” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
12Hina Gode da nama amane sia:i,
13“Dunu egefe! Fifi asi gala afae da Na yolesili, amola wadela:i hou hamosea, Na da na lobo molole gale, amola ilia ha:i nasu logo hedofamu.
14Be amomane dunu Nowa, amola Da:niele, amola Yoube, ilia da amogai esala ganiaba, be ilia hou ida:iwane da eno dunu hame gaga:la:loba, be ilila: esalusu fawane gaga:la:loba.” Ouligisu Hina God da sia:i dagoi.
15Hina Gode da eno amane sia:i, “Amama:bela:? Na da dunu huluane fane legema:ne nimi bagade sigua ohe asunasima:bela:? Soge huluane da sigua ohega nabaiba:le, dilia da sogega masunu beda:mu.
16Amola amomane, amo dunu udiana da amoga esala ganiaba, (Na, Ouligisudafa amola Fifi Ahoanusu Hina Godedafa, Na da sia:sa) ilia da ilia manodafa amo gaga:musa: hame dawa:laloba. Ilia da ilila:musu gaga:mu fawane dawa:la:loba. Amola soge huluane da wadela:lesi dagoi ba:la:loba.
17O amama:bela:? Na da amo soge ganodini gegema:ne gasa bagade gegesu liligi iasili, amoga ilia da gegesea, dunu amola ohe fi esalebe da huluane bogogia:le ebelemu.
18Amola amo dunu udiana (Nowa, amola Da:niele, amola Yoube) da esala ganiaba, (Na Ouligisudafa Hina Gode, amola Fifi Ahoanusu Hina Gode da amane sia:sa), ilia da ilia manodafa gaga:mu hame dawa:la:loba, be ilila:musu gaga:mu fawane dawa:la:loba.

19Be Na da ougiba:le, amo fifi asi gala ili hamoi amoga ilima olo momadela ahoasea amola dunu amola ohe bagohame bogogia:sea,
20Nowa amola Da:niele amola Yoube da amogai esala ganiaba, (Na, Ouligisu Hina Gode, Ouligisudafa Hina Gode da dafawane sia:sa), ilia da ilia manodafa gaga:musa: hame dawa:la:loba. Be ilila: hou noga:i hamobeba:le, ili fawane gaga:i dagoi ba:la:loba.”
21Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:na, “Na da Na baligili se iasu biyaduyale gala amo Yelusaleme fi ilima iasimu. Amo da gegesu, amola ha:su amola sigua ohe fi gasonasu amola ologia:su. Amoga dunu amola ohe da defele bogogia:mu.
22Be Yelusaleme fi dunu mogili da mae bogole esalebe ba:mu. Amola dunu mano amola uda mano gaga:i, ilia da dima masea, di da ilia hou ba:ma. Ilia da wadela:idafa, di da ba:mu. Amasea, se iasu Na da Yelusaleme fi amo iasi da moloidafa, amo di da dawa:mu.
23Amasea, hou huluane Na hamoi amo da bai gala, di da dawa:mu.” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.