Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela ena lohia taudia haida be lau dekenai idia mai, Lohiabada ena ura do idia diba totona.
2Vadaeni Lohiabada be lau dekenai ia hereva, ia gwau,
3“Tanobada tauna e, inai taudia ese kaivakuku idia tomadiho henia, mai edia kudoudia ibounai danu, bona inai kaivakuku badinaia kara ese kara dika dekenai idia hakaudia noho. Oi laloa lau ese idia dekenai do lau haere, a?
4“To oi ese idia do oi hamaoroa, lau, Lohiabada Dirava ese inai bamona idia dekenai lau gwau: Bema Israela tauna ta ese kaivakuku be iena kudouna lalonai ia tomadiho henia noho, bona inai hekwakwanai kara ese kara dika dekenai ia hakaua, bona inai murinai ia ese peroveta tauna dekenai ia mai, lau sibona ese unai tauna do lau haere henia. Lau ese ia dekenai do lau karaia, iena kaivakuku edia momo hegeregerena.
5Inai kaivakuku ese Israela taudia lau dekena amo idia veria vadaeni. To sedira inai egu haere dekena amo, lau ese idia do lau veria mai lou, vadaeni idia ese lau do idia badinaia lou.
6“Unai dainai, Esekiela e, Israela taudia dekenai egu hereva do oi hamaoroa, lau gwau, ‘Emui lalodia do umui giroa, emui kaivakuku do umui rakatania, bona emui kara dika rohoroho dekena amo do umui siri momokani!’
7“Bema Israela tauna ta, o idau tauna, Israela taudia edia huanai noho tauna ese lau ia rakatania, bona kaivakuku ia tomadiho henidia, bona mai inai iena mauri hekwakwanai gauna danu unai tauna be peroveta tauna dekenai do ia lao, egu ura do ia diba totona, lau Lohiabada, lau sibona do lau haere henia.
8Lau ese egu vairana do lau ha-aukaia unai tau dekenai. Taunimanima edia vairana dekenai unai tau be toa ta do lau halaoa, iena ladana be hemarai gauna do lau halaoa, bona egu bese dekena amo ia do lau negea momokani. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
9“Bona bema koikoi ia kamonai dainai, peroveta tauna ta ese peroveta hereva ia gwauraia, unai anina be lau Lohiabada ese lau koia vadaeni. Vadaeni lau ese egu imana do lau abia isi, ia do lau hadikaia totona, bona egu bese Israela dekena amo unai tau do lau kokia ore.
10Unai tau ruaosi ese dika davana do idia abia. Peroveta tauna bona peroveta tauna ia nanadaia tauna ruaosi edia davana be hegeregere.
11Unai neganai Israela taudia be lau dekena amo do idia raka siri lou lasi, bona edia kara dika ibounai dekena amo idia sibona do idia hamiroa lou lasi. To idia be egu bese taudia do idia lao, bona lau be edia Dirava do lau lao. Lau inai Lohiabada Dirava be lau hereva vadaeni.”
12Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau,
13“Tanobada tauna e, bema tano ta ese lau dekenai idia karaia gwauhamata idia badinaia lasi kara dekena amo lau dekenai idia kara dika neganai, lau ese egu imana do lau abia isi, bona unai tano ena aniani abia dalana do lau koua. Lau ese hitolo do lau havaraia, vadaeni unai tano ena taudia bona mauri gaudia do lau alaia mase.
14Bona sedira bema inai tau toiosi, Noa, Daniela, bona Iobu be unai tano dekenai idia noho, to idia ese edia kara maoromaoro dainai haida do idia hamauria diba lasi. Idia sibona be do lau hamauria. Lau inai Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni.
15“O uda dagedage gaudia be unai tano dekenai do lau siaia, taunimanima do idia alaia ore totona. Unai dainai unai tano dekenai taunimanima bona ubua gaudia do idia noho lasi, bona dagedage gaudia dainai tau ta ese unai tano do ia raka hanaia diba lasi.
16Bona bema unai tau toiosi be unuseni idia noho, lau Dirava, Lohiabada, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata, idia ese edia natudia danu do idia hamauria diba lasi, to idia sibona mo be do idia mauri diba, bona unai tano be anina lasi gabuna do ia lao.
17“O sedira lau ese unai tano dekenai tuari do lau mailaia, bona tuari gaudia ese taunimanima bona ubua gaudia danu do idia alaia ore.
18Bona bema unai tau toiosi be unuseni idia noho, lau Dirava, Lohiabada, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata, idia ese edia natudia danu do idia hamauria diba lasi, to idia sibona mo be idia mauri diba.

19“O bema hanaia gorere dikana be unai tano dekenai lau siaia, bona taunimanima momo, bona ubua gaudia momo do idia mase,
20to bema Noa, Daniela bona Iobu be unuseni idia noho, lau Dirava, Lohiabada, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata, idia ese edia natudia danu do idia hamauria diba lasi. To idia sibona mo be do idia mauri, edia kara maoromaoro dainai.”
21Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva noho, ia gwau: “Lau ese matakani aukadia ibounai 4 Ierusalema ena latanai do lau atoa, tuari, hitolo, uda dagedage gaudia, bona hanaia gorere dikana, taunimanima bona ubua gaudia do lau alaia mase totona.
22To Esekiela e, Ierusalema dekena amo haida be do idia mauri noho, bona idia ese edia natudia be oi dekenai Babulonia lalonai do idia mailaia neganai do oi itadia namonamo. Do oi itaia edia kara be dika momokani. Vadaeni do oi diba Ierusalema dekenai lau atoa matakani be maoro momokani.
23Unai neganai do oi diba danu, Ierusalema dekenai lau karaia karadia ibounai be mai edia badina momokani.” Lohiabada Dirava ese ia hereva vadaeni.