Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛní m borɛ̀, kɛ́nkɑri.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
3Onìtì fɔ̃́! Bɛ nnìtìbɛ̀ bɔkɛ̀ bo bɛ miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ dɔú mmɛdíímmɛ̀ mmɛ mɛ̀ɛ̀ yó nte kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ́, m bo yie nkɛ̀ bɛ̀ m beé ntìmɑtɑ̀ɑ̀?
4Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, wèè yɛ̀mmɛ̀ bo mbo o bɔkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kòò kɔtɛní kɛ bo beé mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò tìmɑtì, míì mɔ́mmuɔ n yóó ò tɛ̃̀ńnɛ́ o bɔkɛ̀ sũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
5Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́yṹɔ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n dɛ́tɛ́nɛ̀ bɛ bɔkɛ̀ sũ̀ṹ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
6Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Wɛ̃tɛnɛ̀ní, bútínnɛ́nɛ̀ di bɔkɛ̀ nɛ̀ isɔkɛ imɔu.
7Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu miɛkɛ yoo bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bɛ̀ bonɛ̀. Kòò mɔù n dɛ́tɛ́nɛ̀, kòo bɔkɛ̀ bo o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kòo yɛ̀mmɛ̀ bo dɛ̀ɛ̀ yóó ò bɔ ndɛ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nkɔ̀tɛ kɛ sɔ̃̀ńtɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɛ bo ò beé ntìmɑtì, míì mɔ́mmuɔ n yóó ò tɛ̃̀ńnɛ́.
8Míì yóó wɛ̃ɛ̃tɛní o bíɛ́kɛ̀ kóò dɔ̀ɔ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mɑmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yóó nɑɑ́ ndikotinùù kɛ̀ bɛ̀ ndì nɑɑ́. Dɛ yiɛ̀, m bo ò dɛ̀itɛ n kɔbɛ cuokɛ̀ kɛ̀ di bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
9Kɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù bo weè mɛ nyóu kɛ̀ bɛ̀ o ciitɛ́, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yóu kɛ̀ bɛ̀ ò ciitɛ́. N yóó youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ o ĩ́nkɛ̀, kóò dɛ̀ìtɛ n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
10Bɛ̀ bo tɔ bɛdɛ́ dɛ kó mɛyɛi, nwèè kɔ̀tɛní kɛ bo ò beé nnɛ̀ wenwe bɛ̀ beé nwè.
11Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dɔ̀kɛ bɑ́ n dɛ́tɛ́nɛ̀, kɛ̀ n yetírí n kpɛti kɛ dɔ̀kɛ sĩnkùnko bɛmɑ́ɑ̀, bɛ̀ tu n kó bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ m bɛ̀ te. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, mmíì bɛ́i.
12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
13Onìtì fɔ̃́! Kɛ̀ dɛ̀ dò ndihɛì mɑrì kɔbɛ yetɛ n kpɛti, kɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni, kɛ̀ n yòutɛ n nɔ̀ùtɛ̀ kɛ dɛ̀ìtɛ bɛ kpɛrɛ dɛmɔu dɛ̀ɛ̀ do sùɔ́ mbɛ buɔ miɛkɛ, kɛ̀ n duɔnní dikònnì, kɛ kùɔ iwũɔ̃ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
14Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ bo dɛ kó dihɛì miɛkɛ, kɛ dònnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ biɛ mbɛ tɑ̃ɑ̃ti Nɔwee nɛ̀ Dɑnniyɛɛri nɛ̀ Isɔbu, bɛɛ̀ yóó yentɛ́, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n dɔ́mɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
15Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò n duɔ́ nkɛ̀ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ dɛɛ̀ yɛ̀nní kɛ pĩĩ ndɛ kó dihɛì miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dì dɔúnko bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ pɛ̃nkù dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ dɛndɛ kpɛ́í.
16Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ botí bo dɛ kó dihɛì miɛkɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i, mbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ bí initidɑɑì yoo initipòì, bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yóó cootɛ́ kɛ̀ dɛ kó dihɛì dɔúnko.
17Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò n duɔ́ nkɛ̀ mudoò muù tɑnní bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ù iwũɔ̃ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
18Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃ ndɛ kó bɛnìtìbɛ̀ botí bo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i, mbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ bí initidɑɑì yoo initipòì, bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yóó cootɛ́.

19Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò m miɛkɛ kɛɛ̀ bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ n duɔnní mutenkṹṹ, kɛ̀ mù bɛ̀ kɔ̀ù kɛ bo deè bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃.
20Bɑ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bo dɛ kó dihɛì kɛ dònnɛ̀ Nɔwee nɛ̀ Dɑnniyɛɛri nɛ̀ Isɔbu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i, bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ bí initidɑɑì yoo initipòì, bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yóó cootɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n dɔ́mɛ̀.
21Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú, bɑ́ nɛ̀ m mɛ nduɔ́nkomɛ̀ tiyɛ̃ĩti tìnɑ̀ɑ̀: Mudoò nɛ̀ dikònnì nɛ̀ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ nɛ̀ mutenkṹṹ nSedisɑdɛmmu kɛ bo kuɔ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ kɛ́deè.
22Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ n yóó súɔ́mmu bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́kɔtɛní bɛ̀ di pĩ̀ńní kɛ̀ di borɛ̀, kɛ̀ di yɑ̀ bɛ borimɛ nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ́bɑntɛ́ mùù kpɛ́í nte kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ dɛ kó mɛyɛi ndo nSedisɑdɛmmu, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dí bɑntɛ́ kɛ dò n yí sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ duɔ́ nkɛ̀ dɛ kó mɛyɛi ndo Sedisɑdɛmmu, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.