Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Teipa sequin huehue tlacame tlen tlali Israel hualajque campa na niitztoya huan mosehuicoj noixpa. Quinequiyayaj ma nijtlatzintoquilis TOTECO se tlenijqui para quimatise tlaque quiijtos.
2Huan quema itztoyaj nopona, TOTECO nechcamanalhui huan nechilhui:
3“Tlacatl, ni tlacame ipan ininyolo quinhueyichihuaj huan quinicnelíaj tiotzitzi. Inijuanti calactoque ipan miyac tlamantli catli quinchihua ma tlajtlacolchihuaca. Huajca pampa quej nopa quichihuaj, amo quinamiqui niquincahuilis ma nechtlatzintoquilica se tlamantli.
4Huajca ama xiquincamanalhui huan xiquinilhui para quej ni na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Aqui hueli israelita catli ipan iyolo quinhueyichihua tiotzitzi huan tlaixcopincayome huan motlalijtoc iniixpa tlamantli catli quichihua ma huetzi ipan tlajtlacoli huan teipa hualas campa se notlajtol pannextijca para quitemos notlapalehuil, na niDIOS noseltzi nijtlatzacuiltis quen quinamiqui ica nochi catli quichijtoc.
5Quena, na niquintlatzacuiltis para quej nopa sempa nijtlanis ininyolo huan inintlalnamiquilis nochi nopa israelitame catli nechtlahuelcajtoque huan quinhueyichijtoque tiotzitzi huan tlaixcopincayome.’
6“Huajca xiquinilhui nochi israelitame para quej ni na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Ximoyolcuepaca tlen amotlajtlacolhua. Ximohuejcatlalica tlen amotiotzitzi huan amotlaixcopincayohua huan nochi nopa tlamantli catli amo cuali anquichihuaj.’
7Pampa aqui hueli israelita o seyoc tlali ejquetl catli itztoc tlatlajco amojuanti catli nechtlahuelcahuas huan ipan iyolo quintlalía tiotzitzi huan tlaixcopincayome para quinhueyichihuas huan teipa monechcahuis campa se notlajtol pannextijca para nechtlajtlanis tlapalehuili, na niDIOS noseltzi nijtlatzacuiltis.
8Na nimoicancuepas huan niquincualancaitas masehualme catli quej nopa quichihuaj huan niquintlatzacuiltis chicahuac. Niquintzontlamiltis huan ica inijuanti nijchihuas se nemachiltili para nochi sequinoc ma momacaca cuenta. Huan huajca anquimachilise para na niDIOS.
9Huan sintla se tlen nopa tlacajcayajca tlajtol pannextiani mocajcayahuas huan moilhuis quiselijtoc se camanali huan teipa temacas nopa camanali catli amo melahuac, huajca xijmatica para na niDIOS nijcajcayajqui. Huan icamanal san elis se istlacatili pampa amo mochihuas catli yaya quiijtohua, pero na nijcualancaitas nopa tlajtol pannextijquetl huan nijtzontlamiltis para ayacmo itztos tlatlajco noisraelita masehualhua.
10Quena, niquintlatzacuiltis nochi ome. Nijtlatzacuiltis nopa tlacajcayajca tlajtol pannextijquetl huan nopa masehualme catli quinhueyichihuaj tiotzitzi huan teipa quitemohuaj tlapalehuili ipan se tlajtol pannextijquetl.
11Huan quej nopa, nopa israelitame ayacmo nechtlahuelcahuase, niyon ayacmo moijtlacose ica tlajtlacoli. Huan inijuanti elise nomasehualhua huan na nielis niininDios. Quej nopa na, niininTECO Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua.”
12Huan TOTECO sempa nechmacac se camanali huan nechilhui:
13“Tlacatl, quema nopa masehualme ipan ni tlali tlajtlacolchihuase ica na huan tlahuel nechixpanose, huajca na nijtlananas nomax huan niquintzontlamiltis. Huelis niquinquixtilis inintlacualis huan niquintitlanilis se mayantli para ma miquica masehualme huan tlapiyalme huan amo aqui hueli quinmanahuis.
14Masque itztosquíaj nopona Noé, Daniel huan Job, amo quinmanahuisquíaj nopa tlajtlacolchijca masehualme. San momanahuisquíaj inijuanti pampa itztoque xitlahuaque noixpa. Pero nochi sequinoc nopa masehualme, niquintzontlamiltisquía. Quej nopa na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua.
15“O huelis niquintitlanisquía miyac tecuanime catli tlahuel mosisiníaj para ma quintzontlamiltica nochi nopa masehualme ipan ni tlali.
16Sintla ni eyi cuajcualme itztosquíaj ipan nopa tlali, melahuac nimitzilhuía inijuanti amo huelisquíaj quinmanahuise inintelpocahua, niyon iniichpocahua, niyon nopa sequinoc masehualme. Momanahuisquíaj san inijuanti nopa eyi huan nochi más miquisquíaj huan ni tlali mocahuasquía quen huactoc tlali.
17“O huelis niquinhualicasquía soldados para ma quinhuilanaca ni tlali ehuani huan nitlanahuatis ma quinmictica nochi nopa masehualme huan tlapiyalme.
18Masque ni eyi cuajcualme itztosquíaj ipan ni tlali, san inijuanti momanahuisquíaj. Melahuac niquijtohua inijuanti amo huelisquíaj quinmanahuise inintelpocahua, niyon iniichpocahua. Quej nopa na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua.

19“O huelis por nohueyi cualancayo nijtitlanisquía ipan ni tlali se hueyi cocolistli catli tlahuel tlamahua huan quichihuas ma miquica masehualme huan tlapiyalme.
20Masque ipan ni tlali itztosquíaj Noé, Daniel huan Job, san inijuanti momanahuisquíaj pampa itztoque xitlahuaque noixpa. Melahuac nimitzilhuía, amo huelisquíaj quinmanahuise inintelpocahua, niyon iniichpocahua. Quej nopa na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua.
21“Yeca na, niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: Noja más amo huelis momanahuise nopa israelitame quema na nijtitlanis ipan altepetl Jerusalén nopa nahui tlamantli tlatzacuiltili catli más fiero: tlahuilancayotl, mayantli, tecuanime huan cocolistli catli tlahuel tlamahua huan quichihuas ma miquica masehualme huan tlapiyalme.
22Pero mocahuase se quesqui ichpocame huan telpocame catli yoltose. Huan inijuanti huelise quisase huan hualase mosansejcotiliquij ica amojuanti catli ama anitztoque nica quen seyoc tlali ehuani ipan tlali Babilonia. Huan quema hualase, anquiitase quenicatza monejnemiltijtoque nopa masehualme huan tlaque fiero quichijtoque. Huajca anmoyoltlalise huan anquimachilise para xitlahuac huan quinamiqui para nijtlatzacuilti altepetl Jerusalén.
23Quena, amojuanti anmoyoltlalise quema anquiitase quenicatza nelía fiero monejnemiltijtoque nopa masehualme huan fiero catli quichijtoque. Huan huajca anquimachilise para melahuac quinamiqui nijtlatzacuilti altepetl Jerusalén huan imasehualhua. Quej nopa na niDIOS Catli Más Nijpiya Tlanahuatili niquijtohua.”