Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Laa asa na7au, qara bisuwaa ekkada, ne huuphiyaanne ne buuchchaa an meeda. Yaatada meezaanan likkada, ne binnaanaa heezzu kessada shaakka.
2Neeni dooddiyo wodee wuriyo wode, ne shaakkido binnaanau issi kushiyaa Yerusalaame katamaa misiliyaassi gidduwan taman xuugga. Naa77antto kushiyaa katamaa yuushuwan ubban bisuwan qanxxeretta. Heezzantto kushiyaa qassi carkkuwau laala; aissi giikko, taani eta bisuwan yedettana.
3Qassi hegaappe guutta binnaanaa ekkada, ne maayuwaa xeeran qachcha.
4He neeni qachchidoogaappe guuttaa ekkada, taman olada xuugga. Hegan doommida tamai Israa7eela asaa ubbaa gakkana” yaagiis.
5Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Hagee Yerusalaame katamaa; taani biittata a yuushuwan wottada, kawotettatu ubbaayyo giddo gul77an a wottaas.
6SHin i ba iita oosuwan, ba yuushuwan de7iya biittatuppenne kawotettatuppe yaa iitidi, ta higgiyaanne ta wogaa naagennan ixxiis; i ta higgiyaassi makkaliis; ta wogaakka kaallennan ixxiis” yaagees.
7Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Neeni ne yuushuwan de7iya kawotettaappe yaa iitada, ta azazuwaa kaallennaaninne ta wogaa naagennan ixxadasa. Ne yuushuwan de7iya kawotettatu wogaa kaalladasa” yaagees.
8Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Nenoo, Yerusalaamee, taani neeyyo morkke; hara kawotettati ubbai be7ishin, ne bolli ta pirddaa ehaana.
9Neeni taani ixxiyoobaa ubbaa oottido gishshau, taani hagaappe kase gattabeennaagaa, qassi hagaappe sinttaukka gattenna pirddaa ne bolli gattana.
10Hegaappe denddidaagan, intte giddon aawati bantta naata maana; qassi naatikka bantta aawata maana. Taani intte bolli pirddaa ehaana; intteppe attidaageetakka carkko ubbau laalana.
11“Hegaa gishshau, taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Intte intte sheneyiya eeqatuuninne tuna oosotun ta Beeta Maqidasiyaa tunissido gishshau, taanikka inttena xaissana. Taani intteyyo qarettikkenne intteppe issuwaanne ashshikke.
12Intte asaappe issi kushee katamaa giddon boshaaninne koshan haiqqana; naa77antto kushee katamaappe kareera olan wurana; qassi heezzantto kushiyaa taani carkko ubbau laalada, eta bisuwan yedettana.
13“Ta yiilloi wurana; taani eta bolli hanqqettido hanqqoikka wodhdhana; yaatobare tau irxxi gaana. Taani eta bollan hanqqettido hanqquwaa wurssiyo wode, taani GODAI qanaatiyan haasayidoogaa eti erana.
14“Intte yuushuwan de7iya kawotettatu giddooninne intte mataara aadhdhiya ubbaa sinttan taani inttena baisanne qilliicciyoobaa oottana.
15Taani inttena ta hanqquwaaninne ta yiilluwan hanttaara pirddaa pirddido wode, intte intte yuushuwan de7iya kawotettatussi qilliicciyoobaanne cayiyoobaa, inttena be7ida asi naagettiyoobaanne daganttiyaabaa gidana. Taani GODAI hagaa odaas.
16Taani intte bolli woriyaanne xaissiya koshaa wonddafiyaa dukkiyo wode, inttena xaissanau dukkana. Taani intteyyo koshaa yaa yaa darissana; Yerusalaame katamaa kattai gelennaadan, taani teqqana.
17Taani koshaanne bazzo do7aa intte bolli yeddin, eti intte naata xaissana. Taani boshaa, suuttaa gussiyoogaanne olaa intte bolli ehaana. Taani GODAI hagaa odaas” yaagees.