Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Tanobada tauna e, tuari kaia ta do oi abia, bona ia dekena amo oiemu auki huina bona oiemu kwarana huina ibounai do oi kakasia ore. Unai huina ibounai ena metau do oi tohoa, bona huina do oi karoa, karoa toi.
2Vadaeni lau ese lau makaia do oi hekure dinadia oi haorea neganai, do oi toreisi. Inai kara ese taunimanima dekenai do ia hedinaraia, tuari taudia ese Ierusalema idia abia vadaeni. Oi toreisi murinai, oiemu huina karoa toi ena karoa ta be unai biriki, Ierusalema ena toana, ena latanai do oi atoa, bona unuseni lahi dekenai unai huina do oi gabua. Ma huina ena karoa iharuana do oi abia, tuari kaia dekena amo do oi utua maragimaragi oiemu biriki, hanua ena toana, ena kahana kahana dekenai. Ma huina karoa ihatoina be lai dekenai do oi negea lao, bona lau ese egu tuari kaia dekena amo idia do lau lulua lao.
3Unai huina dekena amo haida sibona do oi abia, bona oiemu dabua ena isena dekenai do oi kwatua kau.
4Ma unai huina haida do oi abia, bona lahi dekenai do oi negea lao, do oi gabudia, bona unai gabua huina dekena amo lahi ta do ia vara Israela bese taudia ibounai edia latanai.”
5Lohiabada Dirava ese inai bamona ia hereva, ia gwau: “Inai hanua badana Ierusalema be bese idauidau edia huanai momokani lau atoa vadaeni. Basileia idauidau ese Ierusalema idia hagegea noho.
6To Ierusalema ese egu taravatu bona egu oda ia utua bona negea momokani, bona inai kara dika dekena amo ia ese tano idauidau edia kara dika ia hanaia. Badina Ierusalema taudia ese egu taravatu bona oda idia negea bona utua momokani vadaeni.
7“Unai dainai lau, Lohiabada Dirava, ese inai bamona lau hereva noho: Ierusalema taudia e, umui ese egu taravatu bona oda umui kamonai henia lasi dainai, umui emui dika ese bese idauidau edia dika ia hanaia. Bona umui ese idau bese taudia edia oda bona taravatu umui badinaia vadaeni.
8“Unai dainai lau, Lohiabada Dirava ese umui lau hereva henia inai, lau ese umui Ierusalema taudia do lau tuari henia. Bona lau ese emui kerere davana do lau henia, bese idauidau edia vairana dekenai.
9Emui kara dikadia be dika rohoroho momokani dainai, lau ese Ierusalema dekenai nega gunana ta dekenai lau karaia lasi matakani, bona gabeai negana ta do lau karaia lou lasi matakani do lau henia.
10Unai matakani dainai, Ierusalema taudia edia huanai, tamana taudia ese edia natudia do idia ania, bona memero ese edia tamadia do idia ania. Bona umui do mauri taudia be lau ese emui dika davana do lau henia inai: Lai ia toa ena kahana ibounai dekenai umui do lau lulua lao.”
11Mauri ena Dirava, Lohiabada, ma ia gwau, “Egu ladana dekenai lau gwauhamata inai: Umui ese, egu Dubu Helaga be emui kaivakuku dika herea bona emui kara dika rohoroho dekena amo umui hamiroa vadaeni dainai, lau ese umui do lau negea momokani. Lau ese umui do lau itaia lasi, bona umui do lau bogahisihisi henia lasi.
12Emui orea dekena amo kahana ta be hanaia gorere dikana dekena amo o hitolo dekena amo do idia mase. Ma kahana iharuana be tuari dekena amo do idia mase emui orea dekena amo. Ma kahana ihatoina be lau ese lai ia toa ena kahana ibounai dekenai do lau negea, bona lulua lao. Bona inai lai dekenai lau negea taudia be tuari kaia dekena amo do lau luludia lao.
13“Unai karadia be egu badu siahuna dekena amo do lau karaia, ia lao bona egu lalona do ia keru, vadaeni egu badu do ia ore. Unai neganai do umui diba, lau Lohiabada ese egu laloa maoromaoro bona egu laloa siahu dekenai umui lau hereva henia vadaeni.
14“Emui tano be anina lasi dika gabuna do lau halaoa, bona umui idia hagegea besedia dekena amo umui idia raka hanaia taudia ese umui do idia hereva dika henia momokani.
15“Io, lau ese umui emui dika davana do lau henia mai egu badu siahuna danu neganai, umui idia hagegea besedia be do idia gari bada. Idia ese umui do idia badu henia, bona umui do idia hereva dika henia. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.
16“Lau ese emui aniani abia dalana do lau koua, do umui hitolo, bona do umui mase. Umui ese hitolo ena hisihisi do umui abia, peva taudia edia diba ese umui idia gwadaia ena hisihisi bamona.
17“Lau ese hitolo, bona uda boromadia dikadia do lau siaia, emui natudia do idia alaia mase totona. Bona gorere, heatu bona tuari, be umui alaia totona do lau siaia. Lau inai Lohiabada, lau hereva vadaeni.”