Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní sɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Túótɛ́ kuponkù kɛ́kuó ɑ yùtì nɛ̀ ɑ dɛɛ̀nfɛ̀, kɛ́cɔ̃nnɛ́ dɛ kó ticìtì tɛbiètɛ̀, kɛ́ tì totɛ́ yɛcúò yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
2Kɛ̀ yɛwe ɑ pi yɛ̀ dihɛì kɛ̀ yɛ̀ dèè dìì yiè ɑ́ túótɛ́ dicóù dìmɑ́ɑ̀ kɛ́cɔ́u ndihɛì cuokɛ̀, kɛ́túótɛ́ dicóù tɛrì kɛ́ ndì keeti kɛ yɑɑti kɛ firì dihɛì, kɛ́túótɛ́ dicóù ditɑ̃ɑ̃́nnì kɛ́ dì yɑɑtɛ́ yɑɑtɛ́, kɛ ní mbɛ̀ bɛ̀tì kɛ bɛ kɔ̀ùtì nɛ̀ disiè.
3Kɑ̀ɑ sùɔ́ nsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ kɛ́cũɔ̃́ ɑ yɑɑ̀yɔ̀rì.
4Tiì miɛkɛ nkɛ ɑ yóó yɛ̃tɛ́mɛ̀ kɛ́cɔ́u nkɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncɔ́útɛ́ kɛ́cɔ́u nyIsidɑyɛɛribɛ.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Tiì yóó tuɔkɛní Sedisɑdɛmmu ɛì dindi n do soó ndì yɛbotɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ dì fitɛ́.
6O kɔbɛ í yie n tɑnnɔ̀ nɛ̀ n tié, kɛ sĩ̀ntɛ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ í n yɛ̃́, bɛ̀ yetɛmu n kuɔ́ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dì fitɛ́ yɛ kɔbɛ. Bɛ̀ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n yɛ̃ mmù kɛ í tũ̀nnɛ n tié,
7dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i nkɛ tú: Bɛ to mɛ̀ nkpenkɛmɛ̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ di fitɛ́ yɛ kɔbɛ kpɛyɛ, bɑ́ bɛ̀ í tũ̀nnɛ n tɑnnɔ̀, bɑ́ bɛ̀ í dɔɔri m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, bɛ̀ mɛ nketɛ́ kɛ í tũ nyɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dì fitɛ́ yɛ kó mɛborimɛ.
8Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu: Míì mɔ́mmuɔ n yóó wɛ̃ɛ̃tɛní bɛ bíɛ́kɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ yɑ̀.
9Isɔkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ì kpɛ́í ntemɛ̀ kɛ̀ m bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ m mu nyí dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ òmɔù diyiè mɑrì, m mɛ nyí yóó mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ òmɔù diyiè mɑrì tɛ̃́nkɛ.
10Bɛnìtìbɛ̀ bo cɑ́ɑ́kɛ́ bɛ bí kɛ̀ ibíi cɑ́ɑ́kɛ́ i cicɛbɛ̀ kɛ̀ m bɛ̀ potɛ́ kɛ́ bɛ̀ cíɛ nkɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
11Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu, kɛ̀ míì bɛ́i! Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyisɔkɛ kpɛrɛ nɛ̀ isíɛ́ kpɛrɛ kɛ sĩ̀nkùnnɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. M bo bɛ̀ kuó dɛ kperɛ̀ bɑ̀mbɑ̀, n yí yóó bɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀. N yí yóó bɛ̀ sùɔ́.
12Sedisɑdɛmmu ɑ nìtìbɛ̀ dikéè bo kú mutenkṹṹ nyoo nɛ̀ dikònnì, kɛ̀ mudoò kuɔ dikéè dɛ́rì, kɛ̀ n cíɛ ndikéè tɑ̃ɑ̃́nnìi tipíìtì timɔu kɛ́ m bɛ̀ bɛtì kɛ kɔù nɛ̀ disiè.
13M miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ dɔ́ dɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie dɛ̀ n yóù bɛ tookperí kpɛ́í.
14Sedisɑdɛmmu ɛì bo nɑɑ́ ntidobontì kɛ̀ di nitibɛ̀ɛ wuɔ ifɛi, kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dì fitɛ́ kɛ̀ yɛ kɔbɛ mbɛ̀ yɑ̀u kɛ dɑú.
15Bɛ kpɛrɛ bo ɑ̃nnɛ́ ifɛi kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́ mbɛɛ̀ yó ntú mɛbɛnkùmɛ̀. Ibotí tɛì bo bɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nyì pĩ. M miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ m bɛ̀ kpɑnnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ potɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
16M bo bɛ̀ duɔ́nko dikònnì kɛ̀ dì ntonnì kupendɔ̀nni kɔ̃mɛ kɛ́ mbɛ̀ kɔ̀ù, kɛ yɛ̃́ n yóó dì duɔ́nkomɛ̀ mɛɛ̀ kpɛ́í. M bo duɔ́ nkɛ̀ dikònnì dɔ̀kɛ yíɛ́ kɛ́dɛukɛ kɛ́ mbɛ̀ kɔ̀ù.
17Dikònnì diɛrì bo tɑnní kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì mpĩĩ mbɛ bí. Kɛ̀ mutenkṹṹ nhɑ̃nnɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkɔ̃ mmutòntònkṹṹ, kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ mudoò tɑnní. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.