Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मेकोमी “ए मुर, हेश्‍शो तरवार का शेवो। मिनु मेकोम चां प्रेक्‍ब आन छूरा खोदेंशो पा इ चां नु इ गल शोक्रे प्रेक्‍को। मिनु मेको नाक्‍चा कली नाक्‍तीक चाक्‍को। मिनु मेको चां आन कली भाग सां पा योक्‍को।
2मिनु मेको चां के भाग का सहर पुम्‍चा नुप्‍ची ना सहरम चोवो। मिनु अर्को भाग तरवारम सहर आ एर ओंथ फ्रावो। मिनु नोले ङा भाग फशेम बेरपतो। मारदे हना गो मेको आन कली तरवारम खेदा पाइनुङमी। इजीकीएल ५:२
3तन्‍न गे मेको चां इच्‍का इ वाम तोल्‍शा वोइक्‍मी।
4मिनु मेको रे यो इच्‍का ग्रुंइशा मीम चोवो। मेको रे पा इस्राएल ङा खिं नेल्‍लेम मी का ब्रशा ग्रूब” देंत।
5मिनु परमप्रभु यावेमी “यरूसलेम एको बाक्‍ब। गो मेको कली रागी रागी आन दातेम वोइक्‍ता। मेको आ एर ओंथ नेल्‍ल रागी बाक्‍नीम।
6तन्‍न मेकोम आं निसाफ पतीक लोव़ नु आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मटीव। आ एर ओंथ बाक्‍शो रागी रागी नु जात जात ङा मुर आन क्‍येङा यो आं निसाफ पतीक लोव़ नु आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मटीब बाक्‍ब” देंत।
7मोपतीके परमप्रभु यावेमी “गे इ एर ओंथ रागी रागी ङा मुर आन क्‍येङा मरिम्‍शो पाइब बाक्‍नेवे। गे आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आं निसाफ पतीके लोव़ मेको आन क्‍येङा मटीब बाक्‍नेवे। तन्‍न इ एर ओंथ ङा मुर आ निसाफ पतीक लोव़ पाइनेवे।
8गो इ कली आंमा सजाइ गेनुङ। गो रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती इ कली निसाफ पाइनुङ।
9गो इ ग्रांग्रा दिशो मूर्ति आन कली पूजा पतीके गो इ कली ङोंइती गेनायो मगेशो सजाइ गेनन। मिनु नोले मोदेंशो सजाइ मगेनन।
10थमा पा, इ दातेमी आम आफोम आन आल आन कली ब्‍वाइनीम। मिनु आलम यो आन आंम आफ आन कली ब्‍वाइनीम। गो इ कली सजाइ गेनन। मिनु इ लीशो मुर आन कली फशेम एर ओंथ बेरपाइक्‍नुङमी। ब्‍यवस्‍था २८:५३-५५
11मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ‘गो ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, मो पाइनुङ। मारदे हना इ मूर्ति नु इ ग्रांग्रा दिशो गेयम आं बाक्‍तीक ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तीके, गो इ कली खतम सेल्‍नुङ। गो इ कली शिशी मपथु सुइ आन कली ब्रोंइचा मगेनुङ। इजीकीएल ७:४; इजीकीएल ८:७-१८
12इ दातेमी, भाग सांम भाग का मुर बेक्‍तीक रोइम नु अन्‍कालम बेक्‍नीम। मिनु अर्को भाग तरवारम बेक्‍नीम। मिनु नोले ङा भाग फशेम ते ते फ्राइनुङमी। मिनु गो मेको आन कली तरवारम खेदा पाइनुङमी। इजीकीएल ५:२
13मिनु गो गाइक्‍ना गाइक्‍न, मेको आन कली आं चुरशो कोंइशा, आं थुं नाइक्‍पाइक्‍नुङ। मिनु गो, परमप्रभु यावेमी आं रुश पतीकेमी मेको आन कली लोव़ पाता, दे तुइक्‍नीम। इजीकीएल १६:४२
14गो इ कली श्‍येत्‍थ सेल्‍नुङ। गे रागी रागी ङा मुर आन दातेम नु इ नेक्‍था रे पा लाइब नेल्‍ल आन ङोंइती इ कली शुक्‍शी पाइक्‍चा पुंइसीब सेल्‍नन। ब्‍यवस्‍था २८:३७; येरमीया २४:९
15गो आं गाइक्‍तीक नु चुरतीकेम इ कली निसाफ पाइनुङ। मिनु गे शुक्‍शी पाइक्चा पुंइसीतीके, मुने दोक्‍तीके नु हिंच कोंइतीके नु शुश हिंचा ङा दुम्‍नेवे। गो परमप्रभु यावेमी, एको लोव़ देंती।
16मिनु गो इ कली साइक्‍ब अन्‍काल नु खतम दुम्‍तीके ब्रा खोदेंशो पा सोइक्‍नुङ, साइक्‍ब नु खतम दुम्‍तीक चाक्‍नुङ। मिनु मेको क्‍येङा अन्‍काल दुम्‍पाइक्‍नुङ। गो इ अन्‍न नेल्‍ल तेक्‍शा, ब्‍यवस्‍था ३२:२३-२४; इजीकीएल ४:१६
17गो इ दातेमी अन्‍काल नु ब्‍वाकी ङा जन्‍तुपुकी सोइक्‍ताक्‍ङ हना, मेकोपुकीम इ आल रोइक्‍नीम। इ दातेम मुर बेक्‍तीक रोइ नु हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीक दुम्‍शा बाक्‍ब। मिनु गो इ कली तरवारम साइक्‍नुङ’ गो परमप्रभु यावेमी, एको देंती” देंत।