Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃nazĩn nɛ́, fɛ̃nda lɛna sɛ sa, ní n mikã ń n lɛkãnao waò lá mìbona ì kɛwa. Ní kiloo sɛ ǹ n kã́pi yↄ̃, ní kpaalɛ lɛɛ àaↄ̃.
2Tó n koezↄ̃a wɛ̃́lɛi gↄↄ lɛ́ pà, ní a lɛɛ do sɛ́lɛ ká pↄ́ pↄ́ ń kɛ̀ wɛ̃́lɛ taa ũpiwa, ní tɛsↄ̃wà. Ní a lɛɛ plaade do sɛ ǹ fɛ̃ndapi lɛ́lɛò ǹ lia wɛ̃́lɛpizi. Ní a lɛɛ àaↄ̃de do pↄ́ gↄ̃̀ fã́ɛ ĩ́anau, asa má a fɛ̃nda wo mà pɛ́lɛńziɛ.
3Mi kã́piↄ pɛɛlɛ we yↄↄ, ní ye n ula lɛ́u,
4ní dã ǹ kátɛu à tɛ́kũ. Tɛ́pi mɛ́ a kúlɛ Isailiↄwa píi.
5Ma Dii Lua ma mɛ̀, yã́ pↄ́ a Yelusalɛũ len we. Má kàlɛ buiↄ guoguoɛ, an bùsuↄ liaai.
6An vãikɛ guu aa bↄ̀ ma yãdilɛaↄ kpɛ dɛ buiↄla, aa gì ma ikoyã mai dɛ bùsu pↄ́ liaańziↄ deↄla. Aa gì ma yãdilɛaↄiɛ, aai tɛ ma ikoyãpiↄzio.
7Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, a zↄakà dɛ bui pↄ́ liaaáziↄla, i tɛ ma ikoyãio, i zĩkɛ ma yãdilɛaↄwao. Bui pↄ́ liaaáziↄ fɛlɛkaayãↄ ↄ̃ a zĩkɛ̀wà.
8Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, mapi sↄ̃ má fɛlɛánↄɛ. Yelusalɛũdeↄ, má yã́kpalɛkɛánↄ buipiↄ wáa.
9Má yã́ pↄ́ mi kɛ yãao mɛ́ má kɛ lↄo kɛɛ́ á yãbɛ̃ɛkɛaↄ yã́i.
10A yã́i maeↄ ń nɛ́ↄ só, mɛ́ nɛ́ↄ ń maeↄ só á mɛɛwiau. Má á wɛtã, mí á gbɛ̃́ kↄ̃naↄ fãaa gupiiu.
11Ma Dii Lua ma mɛ̀, lá a ma kpɛ́ gbãlɛ̀ ń á pↄbɛ̃ɛↄ ń á yãbɛ̃ɛkɛaↄ, ń ma kuao má kɛ̃́wáɛ. Má á wɛ̃nagwao, má á bↄo.
12Á gbɛ̃́ↄ lɛɛ do a gaga ń gagyão ge nↄana á mɛɛwiau, á gbɛ̃́ↄ lɛɛ plaade a gaga zĩ guu bĩ́i kpɛ, mɛ́ má á gbɛ̃́ↄ lɛɛ àaↄ̃de fãaa gupiiu, mí a fɛ̃nda wo mà pɛ́lɛoázi.
13Ma pↄkũma i gbasa kpálɛ, ma pↄ i wee, ma nↄ̀sɛ i níni sa. Tó ma pↄkũmabↄ̀bↄmá má làa, aaↄ dↄ̃ sa kɛ́ ma gbɛ̃́ pↄ́ mili sí sàao mámɛ má ò.
14Má Yelusalɛũ kɛ bɛzia ũɛ, iↄ dɛ láanipↄ ũ bui pↄ́ liaaiↄnɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ dↄiↄ.
15Tó ma yã́kpalɛkɛ̀ánↄ, mɛ́ ma á wɛtã̀ ń pↄfɛ̃o ń pↄkũmao, áↄ dɛ láanipↄ ũɛ, pↄ́ sↄ̃́sↄ̃aↄ ũ bui pↄ́ liaaáziↄnɛ. Á yã́ a to sↄ̃ kɛ̃́ńgu, i ń gba laai maamaa. Ma Dii mámɛ má ò.
16Tó ma a kagba tↄ̃̀águ nↄana ũ, má á kɛ kɛ́lɛkɛlɛ. Má á kũ̀sũa midɛɛ, mí nↄana kã́fĩɛ́.
17Má nↄana kááguɛ, mí wàiↄ sóikɛwá, í gↄ̃ nɛ́sai. Gagyã ń gbɛ̃dɛao a gɛ̃ázi, mí tó wà siágu ń zĩo. Ma Dii mámɛ má ò.