Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Laa asa na7au, urqqaappe medhdhido xuubiyaa ekkada, ne sinttan wotta; yaatada Yerusalaame katamaa misiliyaa a bolli medhdha.
2Medhdhada a doodda; katamaa gimbbiyaa yuushuwan biittaa doora; olanchchati galchchiyoosaa giigissa; gimbbiyaa laaliyo ola miishshaakka yuushuwan essa.
3Qassi birata bashiyaa ekkada, birata godaadan neeppenne katamaappe gidduwan essa. Ne som77uwaakka akko zaara. He katamai doodettana; qassi dooddidaikka nena. Hagee Israa7eela asaayyo malaata gidana.
4“Hegaappe guyyiyan, neeni ne haddirssa miyyiyan zin77a. Israa7eela asaa nagaraa ubbaa taani ne bolli wottana. Neeni ne haddirssa miyyiyan zin77ido gallassatu qoodaa keenaa Israa7eela asaa nagaraa tookkana.
5Israa7eela asaa nagaraa neeni 390 gallassaa tookkana; issi issi gallassai issi issi laitta qixaatiyaara lagge. Hegaa keena wodiyaa neeni Israa7eela asaa nagaraa tookkana.
6“Hegaa ne wurssidoogaappe guyyiyan, qassi zaarada ne ushachcha miyyiyan zin77a; zin77ada Yihudaa asaa nagaraa tookka. Issi issi gallassai issi issi laitta qixaatiyaara lagge gidiyo gishshau, eti oottido nagaraa qixaatiyaa oitamu gallassaa neeni zin77anaadan, taani neeyyo immaas.
7Ne som77uwaa Yerusalaame doodettaakko zaarada, ne qesiyaa kallo wottada, Yerusalaame bolli hananabaa yoota.
8He doodettan neeni gam77iyo gallassai wuranaashin, issi miyyiyaappe hara miyyiyau aadhdha wodhdhennaadan, taani nena wodoruwan qachchana.
9“Ha77i neeni, gisttiyaanne banggaa, baaqeelaanne misiraa, maldduwaanne qambbaraa ekkada, kattaa wottiyo issi baattan qolada, appe neeyyo oittaa uukka; hegaa neeni ne haddirssa miyyiyan zin77iyo 390 gallassaa maana.
10Hachchi hachchi neeni miyo oittai 230 giraame deexxiyaagaa gido; hegaa a wodiyan wodiyan ma.
11Hachchi hachchi neeni uyiyo haattai naa77u burccukko gido; hegaa a wodiyan wodiyan uya.
12He walakkido kattaa banggaa oittaa uukkiyoogaadan uukka; uukkaidda asai xeellishin, asaa shiyaa melaa eettada uukka; yaatada ma.
13Hegee Israa7eela asai taani eta laaliyo kawotettatu giddon de7iiddi, tunida qumaa maanaagaayyo malaata” yaagiis.
14Yaatin, taani zaarada hagaadan yaagaas; “Ubbaa Haariya GODAU, hegee hanoppo! Taani tana tunissa erikke. Ta naatettaappe doommada hachchi gakkanaashin, bautaa woikko bazzo do7i puuzidi woridobaa ma erikke; tunida ashoi ta doonakko shiiqi erenna” yaagaas.
15Yaagin i zaaridi, tana hagaadan yaagiis; “Daro lo77o, yaatikko, asaa shiyaa melan uukkiyoogaa aggada, miizzaa oshaa kiyyiyan ne oittaa uukkaasa” yaagiis.
16I qassikka hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, be7a; Yerusalaame katamaa katti gelennaadan, taani teqqana. Asai kattaa hirggiiddi, makkidi maana; qassi haattaakka yayyiiddi, likkidi uyana.
17Etau de7iya kattainne haattai wurana; eti issoi issuwaa, ‘Poora!’ giiddi xeellana; eti bantta nagaraa qixaatiyan gilqqana.