Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dirava ia gwau, “Tanobada tauna e, biriki ta do oi abia, oiemu vairana dekenai do oi atoa, bona iena latanai Ierusalema hanua ena toana do oi torea, piksa bamona.
2Vadaeni, inai biriki kahirakahira, taunimanima ese idia koua hagegea, bona do idia tuari henia bamona, dadaira, tuari gaudia, kamepa, bona idia haboua tano do oi atoa, piksa bamona.
3Unai neganai, auri palaka ta do oi abia, ia be auri maguna bamona do ia lao, oi bona hanua emui huana dekenai do ia gini. Vadaeni hanua dekenai oiemu vairana do oi henia, bona oi ese koua hagegea totona do oi gini, tuari taudia ese bema idia karaia bamona. Inai be toa ta, Israela ena besena dekenai, badina oi karaia gauna idia itaia neganai, do idia diba tuari taudia do idia mai, Ierusalema hadikaia totona.
4“Unai neganai oiemu ohena laurina dekenai do oi hekure, bona lau ese Israela besena ena dika davana be oiemu latanai do lau atoa. Dina 390 lalonai oi be unai bamona do oi hekure, mai hisihisi danu, Israela taudia edia kerere dainai.
5Unai dina 390 do oi hisihisi, badina be lagani 390 lalonai lau ese Israela edia kerere davana do lau henidia.
6“Unai oi karaia haorea neganai, oiemu ohena idibana dekenai do oi hekure, bona dina 40 lalonai Iuda edia dika davana totona do oi hisihisi. Badina be lagani 40 lalonai lau ese Iuda edia kerere davana do lau henidia.
7“Oi be oi hekure noho neganai, oi ese unai biriki, ma gau haida ena piksa, tuari taudia ese Ierusalema do idia abia toana gauna, be do oi itaia goada noho. Bona unai neganai danu oi be tuari totona do oi karaia hegaegae bamona, bona do oi gwau, ‘Inai hanua ese dika do ia davaria.’
8Lau ese varo dekenai oi do lau guia, vadaeni oi be oiemu hekure dekenai do oi giroa diba lasi, ela bona oi ese inai piksa gaukara oi haorea neganai, lau makaia negana unai.
9“Inai danu, oi ese uiti, bali, bini, bona raisi bamona aniani do oi mikisi, bona beredi do oi gabua. Bona unai dina 390 lalonai, oiemu ohena laurina dekenai oi hekure neganai, inai beredi do oi ania.
10Oi ese dina ta ta dekenai beredi ena metau 230 garam sibona do oi ania, dina ta lalonai nega tamona do oi ania.
11Ranu danu do oi inua, dina ta lalonai kapusi rua sibona.
12Lahi be taunimanima edia kukuri kaukaudia dekena amo do oi gabua, bona inai lahi dekenai emu beredi do oi gabua. Taunimanima ese oi idia itaia diba gabuna dekenai do oi ania.”
13Lohiabada ma ia gwau, “Israela taudia ese aniani mirodia unai bamona do idia ania, lau ese idia lau luludia lao besedia edia huanai idia noho neganai.”
14To lau Esekiela be lau gwau, “Lohiabada Dirava e, mani oi kamonai. Lau ese egu tauanina be nega ta lau hamiroa lasi, egu mero negana dekena amo ia mai bona hari lau ese mase kava gauna ta o uda boromadia idia darea gauna ta lau ania lasi, bona vamu bodagana sisina be nega ta lau ania lasi momokani.”
15Vadaeni Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Namo, oiemu hereva dainai, gwaumaoro lau henia inai, oiemu beredi oi gabua neganai, boromakau kukuri kaukaudia dekena amo lahi do oi gabua, taunimanima edia kukuri lasi.”
16Ma lau ia hamaoroa, ia gwau, “Tanobada tauna e, lau ese Ierusalema ena beredi abia dalana do lau utua. Ierusalema taudia ese aniani ena metau, be sikele dekenai do idia tohoa guna, vadaeni mai gari danu do idia ania. Bona ranu danu ena metau do idia tohoa guna, vadaeni mai hoa dika danu do idia inua.
17Badina aniani bona ranu be do idia maragi lao noho, bona taunimanima ese idia ta ta dekenai do idia itaia, mai hoa bona mai gari danu. Badina be edia kara dikadia dainai, edia tauanidia do idia maragi lao momokani.”