Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Túótɛ́ didombɛnni kɛ́dɔú nhɑ ììkɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ di ĩ́nkɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kó kufènkù.
2Kɑ̀ɑ dì dɔ̀ɔ̀ kɛ dèè ɑ́ ndì pi, kɛ́pénnɛ́ kudookɔti kɛ́ dì fitɛ́, kɛ́ dì ɔnnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́, nkɛ́ɑ̃nnɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀rɛ̀ kɛ́ dì fitɛ́, kɛ́cónnɛ́ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ kɛ́ dì fitɛ́.
3Kɑ̀ɑ dèè ɑ́ wɑɑ́ nkumɑ́tìpenku mɑkù kɛ́cónnɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ dihɛì di cuokɛ̀ kɛ̀ kù ndò nkuduotí, kɑ̀ɑ nkù wùó nfù, kɛ́dɔɔ̀ kɛ́ndò nhɑ dì pi, dɛ̀ yó ndò ndibɛnkɛ̀rì ndi Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.
4A duɔ́ ɑ píkù cɑ̃̀nku, yɛwe ɑ yó nduɔ́ yɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, ɑ tɔ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi mmɛ.
5Míì kèétɛ́ dɛ kó yɛwe ɑ yó ntɔ yɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi, kɛ̀ yɛ̀ mɑ̀nnɛ̀ yɛbie mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛ̀ mɛyɛi nkɛ bo yɛwe sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìwɛi (390).
6Kɛ̀ dɛ kó yɛwe dèè ɑ́ duɔ́ ɑ píkù yoú, kɛ́tɔ Sudɑɑ kɔbɛ kó mɛyɛi nkɛ dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀, n dɑ kèétɛ́ diyiè dìmɑ́ɑ̀ ndi dibenni dìmɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ̀.
7Kɑ̀ɑ dèè mɛmmɛ ɑ́ wéntɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì ɑ pi dì bíɛ́kɛ̀, kɛ́ dì fietí ɑ nɔ́mbifɛ kɛ́ dì nɑ̀kɛ́ n kó tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
8N dɑ boú iwɛ̃ĩ nyi, ɑ í yóó pentɛ kɛ̀ dɛ kó yɛwe ɑ pi yɛ̀ dihɛì kɛ yɛ̀ yɑ̀ɑ deènɛ̀.
9Dɛ kó yɛwe ɑ yó nduɔ́ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ, ɑ wɑɑ́ ntidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè nɛ̀ bɛ̀ tu tì ɔ́dìsì nɛ̀ titɛtì bɛ̀ tu tì fɛ́fù nɛ̀ itũ bɛ̀ tu ì nɑntíì nɛ̀ itɛì bɛ̀ tu ì midéè nɛ̀ tidiitì tɛtì bɛ̀ tu tì epotìrì kɛ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ dɛmɔu kɛ́kɔɔrɛ kɛ́nɑɑ nkɛ́dɔɔ̀ pɛ̃́ɛ̃̀, kɛ nwe ncɑ́ɑ́ ndɛ kó yɛwe miɛkɛ yɛwe sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìwɛi (390).
10Diyiè dìmɑ́ɑ̀ kó mudiì níí mmɑ̀nnɛ̀ ɑ bo mù cɔ̃nnɛ́mɛ̀ cìdóò omɑ́ɑ̀ kɛ́ mù totɛ́ kucɛ mɛ̀nùmmù.
11Kɛ níí bennɛ́ mɛniɛ nhɑ yó nyɔ̃̀ mmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ mbo diyiè dìmɑ́ɑ̀ dítìrì òmɑ́ɑ̀.
12Dɛ kó mudiì ɑ níí yóó mù dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ mù ndò nkupɛ̃́mpɛ̃nkù nku, ɑ níí yóó tɔtìnnɛ tinitimíntì tìì kpeí tìnti kɛ́ kù pɛ̃mmú bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀.
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛɛ̀ botí nku Isidɑyɛɛribɛ yóó dimɛ̀ ikuɔ́ yetɛ dɛ̀. Ibotí n yóó bɛ̀ bɛ̀ti kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ iì borɛ̀ ì miɛkɛ.
14Kɛ̀ n dɔ̀: Bìtì! Áú nYiɛ̀ nKuyie! Nɛ̀ m bomɛ̀ nɛ̀ yíenní n yí sɑ̃ũ m mɑ́ɑ̀, n yí cɑ̀ɑ́kɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ku, yoo musĩ̀mmù pĩ nfɛ̀. Isíɛ́ kpɛrɛ mɑrɛ̀ í tɑ n nùù miɛkɛ.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nní ntɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ wenni, m bo dɑ ceetɛ munɑɑ̀yɛ̀ì kó yɛkṹɔ̃̀, kɑ̀ɑ mù ndɔɔ̀nɛ̀ ɑ pɛ̃́mpɛ̃nkù, kɛ yóu tinitimíntì.
16Kɛ̀ kùu yíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Esekiɛri n yóó duɔ́ nkɛ̀ mudiì muù deè Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ, bɛ̀ níí yóó bɛ̀ bènnɛ́mu mudiì nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ bɛ̀ ndɛ̀ yo nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
17Mudiì nɛ̀ mɛniɛ ndɛ̀ bo dóntɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ɛ cĩtɛ, kɛ́kú bɛ yɛi nkpɛ́í.