Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Laga osoboga hamoi igi (baligi) lale, dia midadi ligisima. Amo da:iya Yelusaleme moilai bai bagade ea fedege ilegesu dedema.
2Eno dunu da Yelusaleme amoma doagala:mu. Amo olelema:ne, laga osoboga hamoi igi amoga ilegele, gegesu adobo amola gegemusa: moi gasagala:su, amola ha wa:i fisisu, amola logo gagili sali damana ifa damuiga dousosu, amo Yelusaleme sisiga:le, ilegele dedema.
3Gula yaeya lale, amoga dia ilegele dedei amo di ga:le, dogoa bugisima. Ilegele dedei amoma ba:le gusulisima. Fedege agoane, di da Yelusaleme moilai bai bagade amoma doagala:lala. Amo da Isala:ili fi ilima dawa:digima:ne fedegele olelesa.
4-
5Amasea, dia fofadini diasa:ima. Na da di se nabima:ne, Isala:ili fi ilia wadela:i hou dabe dima imunu. Di da eso 390 agoane mae delegili, se nabawane fofadinimusu dialumu. Bai ilia wadela:i hou hamobeba:le, di da se nabimu. Na dima se imunu agoane ilegei. Na da dima eso 390 amoga se imunu. Be Isala:ili fi ilima Na da ode 390 amoga se imunu.
6Amo hou dagosea, di bu lobodafadini delegima. Amogai diala, Yuda dunu ilia wadela:i hou dabe lama:ne, eso 40 agoane dialoma. Bai Na da Yuda fi dunu ilima ode 40 amoga se ima:ne ilegei dagoi.
7Yelusaleme amoma doagala:be amo noga:le sosodolaloma. Yelusaleme amoma ougiwane lobo usunawele sia:ne igugulaloma. Na da Yelusaleme fi ilima se imunu, amo gasa fili olelelaloma.
8Na da di mae delegima:ne, la:gilisili dialeawane, Yelusaleme amoma doagala:su baligisia fawane yolesimu.
9Waha di da widi, bali, da:iyene, da:iyene agoai eno, amola agoai eno fage, amo lale, gilisili bibiagone, agi ga:gi hamoma. Di da eso 390 amoga, dia lobo fofadini musu dialawane, amo fawane nanoma.
10Na da di moma:ne, agi 230 gala:me fawane ilegei.
11Amola di da hano fonobahadi fawane manu galebe. Di da eso afae ganodini faigelei nabai aduna fawane manu.
12Di da dunu iga hafoga:i amoga lalu didili, amo da:iya agi gobele, dunu huluane ba:ma:ne moma.”
13Hina Gode da amane sia:i, “Amo da dawa:digima:ne agoane olelemusa: hamoi. Na da Isala:ili fi dunu ga fifi asi gala sogega afagogosea, ilia da sema ha:i nasu manu.”
14Be na da bu adole i, “Hina Gode Ouligisudafa! Hame mabu! Na da wadela:i ledo hou hamedafa hamosu. Na goi hadiga ganini, na da ohe hi udigili bogoi o ea samaga fai amo ea hu na da hamedafa nasu. Na da sema ledo hamoi ha:i manu hamedafa nasu.”
15Amaiba:le, Gode da amane sia:i, “Amai galea, di da amo hou bu fisili, bulamagau iga, amoga lalu didili, dia agi gobema:ne Na da ilegesa.”
16Amola E da eno amane sia:i, “Dunu egefe! Na da Yelusaleme dunu ilia ha:i nasu logo hedofamu. Ilia da ha:i manu amola hano fonobahadi fawane enoenoi amoma iabeba:le, ilia da da:i dione amola heawini se nabawane esalumu.
17Ilia agi amola hano amola ebelei dagoi ba:mu. Ilia baligiliwane se nabimu. Ilia wadela:i hou hamobeba:le, geloga:gia:mu.”