Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ u nɛɛ,
2tɔnun bii, ɑ mɛɛrio sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑrɔ, kpɑ ɑ bu ɡerusi be bɑ wɑ̃ɑ dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ mi.
3A de bu nɛn ɡɑri swɑɑ dɑki yi kon ɡere dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ mi. A nɛɛ, kon ɡu dɔ̃ɔ doke, kpɑ dɔ̃ɔ wi, u dɑ̃ɑ bekunu kɑ ɡbebunu mwɑ. Dɔ̃ɔ wi, kun ɡbimɔ. Tɔmbu kpurowɑ bɑ koo dɔ̃ɔ soorɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑrun di n kɑ dɑ nɔm ɡeuɔ.
4Tɔmbu kpurowɑ bɑ koo wɑ mɑ nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ dɔ̃ɔ wi sɔ̃ruɑ, u ǹ mɑɑ ɡbimɔ.
5Mɑ Esekiɛli u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee bɑ rɑ n kɑ mɑn wɔki bɑ n mɔ̀, sukɑ nɑ rɑ n bu kuɑmmɛ.
6Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
7wunɛ, tɔnun bii, ɑ mɛɛrio Yerusɑlɛmu ɡiɑ kpɑ ɑ Isirelin tem kɑ mɛn sɑ̃ɑ yenu ɡerusi.
8A Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee ye nɑ ɡerumɔ ben sɔ̃. Nɑ nɛɛ, kon bu deemɑ, kpɑ n nɛn tɑkobi womɑ yen kɑrɑrun di kpɑ n ɡemɡii kɑ tɔn kɔ̃so ɡo.
9Kon bɛɛ kpuro kpeerɑsiɑ. Yen sɔ̃nɑ kon nɛn tɑkobi womɑ sɑɑ yen kɑrɑrun di, kpɑ n tɔmbu ɡo sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑn di n kɑ dɑ nɔm ɡeuɔ.
10Tɔmbu kpuro bɑ koo ɡiɑ mɑ nɑ nɛn tɑkobi womɑ sɑɑ yen kɑrɑrun di, nɑ ǹ mɑɑ ye wesiɑmɔ mi.
11Yen sɔ̃, wunɛ tɔnun bii, ɑ yɑ̃ɑro ɑ weeweenu ko nɡe wìn ɡɑbu ɡɑ bɔɔrɑ.
12Bɑ̀ n nun bikiɑ mbɑn sɔ̃nɑ ɑ weeweenu mɔ̀, kɑɑ bu wisiwɑ ɑ nɛɛ, lɑbɑɑri kɔ̃sɑ ɑ nuɑ. Yɑ koo mɑɑ tunumɑ. Kpɑ tɔmbun toronu nu kɑrɑ. Bɑ koo ɡɔmɑ dwiiyɑ. Kpɑ ben wɔruɡɔru tu kpe, bu dũunu soonɑ. Wee, yɑ koo nɑ yɑ mɑm tunumɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
13Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ,
14wunɛ tɔnun bii, ɑ tɔmbu ɡerusio. A bu sɔ̃ɔwɔ ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, tɑkobi ɡɑɑ wee yɑ wee, yɑ nɔɔ dɛ̃ɛrɑwɑ mɑm mɑm.
15Yɑ bɑllimɔ, yerɑ bɑ koo kɑ tɔmbu ɡo. I tɑmɑɑ bɛɛn bɑndu tɑ ǹ kpeemɔ ,
16ɑdɑmɑ bɑ tɑkobi ye nɔɔ dɛ̃ɛrɑwɑ bɑ nɛni. Bɑ ye tɔn ɡowo nɔmu bɛrie.
17A ɡbɑ̃ro, kpɑ ɑ weeweenu ko, wunɛ tɔnun bii. Domi bɑ ye nɛn tɔmbu Isirelibɑ kɑ ben sinɑmbu suesi.
18Wee bɑ be kpuro yibɛrɛbɑ nɔmu bɛriɑ. A wunɛn nɔmɑ bɔkuo, nɔni swɑ̃ɑ bɑkɑrɑ wee. Bɛɛn bɑndu tɑ̀ n wɔrumɑ mɑɑ ni. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ .

19Tɛ̃ wunɛ tɔnun bii, ɑ bu ɡerusio. A tɑkɑ koowo nɔn teeru, yen biru nɔn yiru, yen biru nɔn itɑ, ɑ kɑ tɑkobi yen dɑm sɔ̃ɔsi. Domi yɑ sɑ̃ɑwɑ tɑkobi ye yɑ kɑ ɡɔɔ wee. Gɔɔ bokowɑ yɑ kɑ wee bɑɑmɑn di.
20Yɑ bɑɑwuren wɔruɡɔrun dɑm buɑmɔ. Yɑ derɑ bɑ wɔrukumɔ. Wee nɑ derɑ yɑ wɑ̃ɑ bɑɑwuren kɔnnɔwɔ. Wee yɑ bɑllimɔ nɡe ɡuru mɑɑkinu, yɑ sɔɔru sɑ̃ɑ yu kɑ ɡo.
21Nɑ mɑɑ ye sɔ̃ɔmɔ nɑ mɔ̀, yu soowo nɔm ɡeu ɡiɑ, kpɑ yu wurɑ nɔm dwɑru ɡiɑ. Tɑkobi nɔɔ durorɑ wunɛ, ɑ doo mi bɑ nun tĩi.
22Nɛ, Yinni Gusunɔn tii, kon tɑkɑ ko kpɑ n nɛn mɔru kpuro sɔ̃ɔsi mɑm mɑm sere yu kɑ sɑrɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
23Yinni Gusunɔ u kpɑm ɡeruɑ u nɛɛ,
24wunɛ tɔnun bii, ɑ swɑɑ yiru yɑbo ye yɑ koo sɔ̃ɔsi mìn di Bɑbilonin sinɑ boko u koo kɑ tɑbu duumɑ. A de ye yiru ye, yu yɑri wuu teun di kpɑ ɑ yen bɑɑyere yĩreru ko yu kɑ sɔ̃ɔsi wuu ɡèn mi yɑ dɔɔ.
25Kɑɑ swɑɑ yiru ye kowɑ, tiɑ yɑ n dɔɔ Rɑbɑ ɡiɑ, ye bɑ koo swĩi bu kɑ Amɔnibɑ tɑbu wɔri, tiɑ mɑɑ Yerusɑlɛmu ɡiɑ ye bɑ koo swĩi bu kɑ Yudɑbɑ tɑbu wɔri.
26Domi wee Bɑbilonin sinɑ boko u wɑ̃ɑ swɑɑ yiru yen kɛɛnɑnɔ u bikiɑru mɔ̀ bũu ni bɑ mɔ̀ Terɑfimun mi, kɑ sɛ̃ɛnu kɑ yɑɑ woru.
27Mɑ bikiɑ te, tɑ Yerusɑlɛmu sɔ̃ɔsi win nɔm ɡeu sɔɔ. Tɛ̃, u koo woodɑ wɛ̃ bu Yerusɑlɛmu wɔri bɑ n tɑbun kuuki mɔ̀. U koo tɑbu yɑ̃nu yi yi Yerusɑlɛmun kɔnnɔsɔ. Kpɑ bu ɡunɡunu kɑ kuku yenu ko mi, bu kɑ ye wɔri.
28Adɑmɑ Yerusɑlɛmuɡibu bɑ tɑmɑɑ win bikiɑ ten ɡɑri yi ǹ sɑ̃ɑ ɡem. Domi bɑ tɑmɑɑ u koo bu deri ɑrukɑwɑni ye bɑ kɑ nùn bɔkuɑn sɔ̃. Adɑmɑ u ǹ ben torɑnu duɑri. Yen sɔ̃, u koo bu wɔri.
29Yen sɔ̃nɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ bu sɔ̃ɔmɔ nɑ mɔ̀, wee ben mɛm nɔɔbu sɑri te tɑ sɔ̃ɔsirɑmɔ ben dɑɑ sɔɔ, tɑ mɑn ben torɑnu yɑɑyɑsiɑmɔ mɑ nu bu tɑɑrɛ wɛ̃ɛmɔ. Bɑ ǹ mɑɑ nu deri. Yen sɔ̃, kon bu nɔmu doke n mwɑ.
30Wunɛ mɑɑ Isirelibɑn kpɑro, wunɛn tɔ̃rɑ turuku mɔ̀. Wunɛn torɑnu nu den turɑ mɛ.
31Bɑ koo wunɛn sinɑ furɔ potɑ. Gɑ̃ɑnu koo kɔsi. Be bɑ tii kɑwe bɑ koo wɔlle suɑrɑ. Kpɑ be bɑ tii sue bu wɔrumɑ.
32Kon de Yerusɑlɛmu yu ko bɑnsu mɑm mɑm. Yɑ koo koorɑwɑ sɑɑ ye wi kon yen dɑm wɛ̃ u tunumɑ.
33Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, wunɛ tɔnun bii, ɑ Amɔnibɑ ɡerusio ben kom kɔ̃sum mɛ bɑ Isirelibɑ kuɑn sɔ̃. A bu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee, bɑ tɑkobi nɔɔ dɛ̃ɛrɑ yɑ bɑllimɔ yɑ bu mɑrɑ yu ɡo.
34Ben kɑ̃si weesuɡii ni kɑ ɡɑri weesuɡii yin sɔ̃, bɑ koo bu ɡowɑ nɡe tɔn kɔ̃sobu be bɑ wiru bɔɔrɑ. Domi ben tɔ̃rɑ turuku mɔ̀, ben torɑnu nu den turɑ mɛ.
35Bu ben tɑkobibɑ wesio ben kɑrɑnɔ. Kon bu siri mi bɑ bu mɑrɑ.
36Kon bu mɔru seesi n bu wure nɡe dɔ̃ɔ kpɑ n bu tɔmbu nɔmu bɛriɑ be bɑ koo bu wɔri kɑ dɑm bu kɑm koosiɑ.

37Kon de dɔ̃ɔ u bu di, kpɑ ben yɛm mu yɑri ben tem suunu sɔɔ. Bɑ ǹ mɑɑ bu yɑɑyɑmɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.