Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Wɛ̃ɛ̃tɛ kubɑkù cɑ̃̀nku, diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́cɑu ndɛ kó kutempɛ̃ nkɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
3Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu n yóó cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu kubɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ ndɛtekperɛ̀ nɛ̀ dɛsũ̀ũ̀rɛ̀. Bɑ́ dɛ kó fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ kú, kɛ í cɔ̀útɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu.
4Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò mmíì mù tɔ̀tinnɛ, bɑ́ mù í yóó kú.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ n kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Áù ti Yiɛ̀ nKuyie! Bɛ̀ nɑ́ɑntɛmu n kpɛ́í nkɛ tú n nu nnɔnnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀.
6Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀:
7Onìtì fɔ̃́! Wɛ̃ɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu bíɛ́kɛ̀ kɛ́kpɑnnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì.
8Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu bɛ kpɛ́í nkɛ kpɑ̀tɛ n siè kɛ bo kɔ̃ṹ oyɛiwe nɛ̀ osɑ̀ù kɛ́kuɔ.
9N siè yɛ̀tìní di nɔ̀rìkù miɛkɛ kɛ bo kuɔ osɑ̀ù nɛ̀ oyɛiwe, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ́túótɛ́ Nɛkɛfu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kubɑkù yoú.
10Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu bɑntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì kpɑ̀tɛmɛ̀ n siè kɛ tɛ̃́nkɛ í yóó dì kpɑ̀nnɛ.
11Onìtì fɔ̃́! Sĩ́nnɛ́ ɑ ììkɛ̀ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, m mítìrì nɛ̀ kuyonku kɛ̀ bɛ̀ dɑ wúó.
12Kɛ̀ bɛ̀ dɑ bekɛ kɛ yĩ: A kuɔ̀nnɛ̀ bɑ? A dɔ̀: N kuɔ̀ ndɛ̀ɛ̀ yóó tuɔkɛní kɛ́cɑkɛ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ, kɛ̀ bɛ nɔuu bɛ̀ìtɛ̀, kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do kɛ̀ bɛ núù nni ntú bɔ́kɛ̀ bɔ́kɛ̀, dɛ̀ kèrínímu, kɛ tùɔ̀kɛní kɛ dèè, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
14Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ bɛ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ tú, n sũ̀ɔ̃́tɛ́mu n siè kɛ̀ dì nɑrikɛ.
15N dì sũ̀ɔ̃́tɛ́ mukɔ̀ù kpɛ́í nkɛ, kɛ dì ɑntɛ́ kɛ̀ dì pĩ̀nti.
16N di sũ̀ɔ̃́tɛ́ kɛ dì ɑntɛ́ kɛ dèèmu, n dì sũ̀ɔ̃́tɛ́mu kɛ̀ dì nɑrikɛ, kɛ̀ n dì ũtɛ́ kɛ dì duɔ́ nho kɔ̀ùtì, kòò bo dì ɛ̀i.
17Onìtì fɔ̃́! Kuɔ́ nkɛ́wuotoo kɛ yɛ̃́ dɛ kó disiè bomɛ̀ n nìtìbɛ̀ kpɛ́í nkɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kpɛ́í, bɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́nɛ̀ sì n nìtìbɛ̀ kɛ́kuɔ. Kɛ̀ dɛ dò mɛmmɛ ceutɛ́ ɑ yuu.
18Dɛ̀ tu mɛbennímɛ̀ diɛmɛ̀ mmɛ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!

19Onìtì fɔ̃́! Mɛirɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ dikɔ̀ùsiè yóó kóntɛ́ kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ ndi, mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ketíkɛ, kukɔ̀ùseú kudiɛkù kuù firì di cuokɛ̀ kɛ kɔù.
20Kɛ bo donnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ̀ bɛ̀ nkpeutí kɛ duò. Dikɔ̀ùsiè diì bo bɑ́ wè o bòrì. N dì sũ̀ɔ̃́tɛ́mu kɛ̀ di bo mpĩnti, dì nɑrikɛ mukɔ̀ù kpɛ́í nkɛ.
21Disiè, bɛnkɛ ɑ nɑtimɛ̀ kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku ɑ yóó cuó mbɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀.
22Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m múnkɛ yóó mɛirɛmu n nɔu kɛ̀ m miɛkɛɛ bɛ̀ yɛ̀ kɛ kɑ̃́ɑ̃́ nkɛ mɑ̀nku. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
24Onìtì fɔ̃́! Keutɛ́ icɛ ìdɛ́ì Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì yóó tũnnɛní ì kɛ́kɔtɛní nɛ̀ o siè, kɛ̀ dɛ kó icɛ nwɛ̃ nyì ìtɛ́ní dìì ɛì, kɑ̀ɑ ɑ̃nnɛ́ mɛcɑnnimɛ̀ bɑ́ kùu cɛ kó diketírì, bɑ́ mɛ̀ɛ̀ cɑnnimɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ mbɛnkú dihɛì mɑrì.
25Dɛ kó icɛ kó kùmɑkù nku Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó fɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nnɑfɛ yóó tũnnɛnímɛ̀ kɛ́do Amɔniibɛ ɛì Adɑbɑɑ. Kɛ̀ kutɛkùu kɔtɛnɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ Sedisɑdɛmmu dihɛì iduotí fitɛ́ dì.
26Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì còḿmú icɛyɑ̀tii nyi, dɛ kó icɛ idɛ́ ketɛ́ dɛ̀, kɛ́tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ sɑ́ɑ̀rì ipie nkɛ bekù yɛbɔkɛ̀ kɛ wéí iwũɔ̃ kó yɛɔ̃.
27Kɛ̀ tɛ́tɛ́ɛ do o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ kɛ́bɛnkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ cónnɛ́ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ kɛ́fii ndihɛì kó yɛbòrɛ̀ kɛ́wuotoo, kɛ́huu fɛkpɑ̀rìhúùfɛ̀ kɛ́cónnɛ́ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ kɛ̀ sì mbɑɑ Sedisɑdɛmmu ɛì bòrɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑmmú kɛ́pénnɛ́ kuperí nɛ̀ kudookɔti.
28Sedisɑdɛmmu kɔbɛ biɛ yó nwúó ndɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do bɛ̀ dɔúnnɛ̀mɛ̀ dinùù kɛ dɔ̀ tìmɑtì í yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní, kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì yie nɛ́ bɛ̀ bɛnkú bɛ yɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀, mɛ̀ɛ̀ yó nte kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì.
29Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Di mɛ nni ndennimɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ di yɛi nkɛ yetírí n kpɛti kɛ̀ dɛ̀ feío kɛ̀ di yɛi nfeí di dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu miɛkɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó yóu kɛ̀ di tɑ di dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ di pĩ́.
30Fɔ̃́ nhonitikɔ̀ùtì Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ɑ yiè tɔ̀ɔ́nnímu ɑ yóó yóu dì munitikɔ̀ù.
31Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú, bɛ̀ bo dɛitɛ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyítòòdɑ́fɛ̀ nɛ̀ ɑ kpɑ̀ɑ̀tìpìì kɑ̀ɑ ceetɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ́úkùnnɛ wèè do kɛ̃ńnì kɛ́kɛ̃́kùnnɛ wèè do dɛu.
32M bo pɔntɛ Sedisɑdɛmmu pɑ́í pɑ́í, kòo nɑɑ́ nyɛdobuò, dɛ kó kubotí mu nyí buotɛ́ diyiè mɑrì, kɛ́nkémmúnɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ wèè bo bekɛ́nɛ̀ kutenkù ò bo tuɔkɛnímɛ̀.
33Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Amɔniibɛ dɑú bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, nɑ́kɛ́ bɛ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: N sũ̀ɔ̃́tɛ́mu n kɔ̀ùsiè kɛ dèè, n di sũ̀ɔ̃́tɛ́ mukɔ̀ù kpɛ́í nkɛ, kɛ dì ɑntɛ́, kɛ̀ dì pĩ̀nti.
34Bɛ̀ yó ndɑkɛnɛ̀ mɛbɛnkùmɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí kɔ̃mɛ mmɛ kɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃soùmbɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí kɛ̀ dɛ yièe tuɔkɛ kɛ̀ disiè do bɛyɛibɛ fɔ̃̀níí, kɛ̀ munitikɔ̀ùu kṹntɛ́.
35Di mmɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ bɛ se, bɛ̀ yɛ̀nní dìì ɛì miɛkɛ nkɛ n yóó bɛ̀ bekɛ́nɛ̀mɛ̀, bɛ ɛì bɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ dì.
36M bo bɛ̀ yɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ́ bɛ̀ fùùtɛ m miɛkɛ kó kuyɑɑkù kùù dò mmuhɑ̃ɑ̃́, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mbɛyɛibɛ, bɛkɔ̀ùbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí.

37Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mbɛ̀ cɔ̀útɛ́ kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ ncóú nkɛ́pɔ̃ntɛ́ bɛ ɛì miɛkɛ, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní bɛ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.