Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, ne som77uwaa Yerusalaamekko zaarada, asai goinniyo sohotu bolli qaalaa oda; Israa7eela biittaa bollan hananabaa yoota.
3Hagaadan yaaga; ‘GODAI hagaadan yaagees; “Taani neeyyo morkke. Taani ta bisuwaa shoohuwaappe shoddada, xillo asaanne iita asaa ubbaa wurssana.
4Taani ta bisuwaa shoddada, huuphessappe tohossa gakkanaashin de7iya asaa ubbaa xaissana.
5Hegan taani GODAI ta bisuwaa a shoohuwaappe shoddidoogaanne guyye zaarennaagaa asai ubbai erana” yaagees’ yaaga.
6“Hegaa gishshau, asa na7au, asai ubbai xeellishin, ne wozanai meqqin, camo yeehuwaa yeekka.
7Eti nena, ‘Aissi yeekkai?’ giidi oichchiyo wode, hagaadan yaaga; ‘Sinttaara yiya iita oduwaassi yeekkais. Wozani ubbai yashshan seerana; kushe ubbai arggaacana; eta goobatettai ubbai etappe kichchana; gulbbata ubbaikka kokkorana. He wodee gakkiis! I tumu polettana! Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaaga” yaagiiddi yiis.
8GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
9“Laa asa na7au, hagaadan yaagada hananabaa yoota; ‘GODAI hagaadan yaagees; “Bisuwaa! Leefettidanne qucettida bisuwaa!
10Siifanau leefettiis. Wolqqanttaadan pholqqu gaanau qucettiis. Ta asai imettida seeraanne qixaatiyaa ubbaa ixxido gishshau, hagaappe guyyiyan, ooninne ufaittenna.
11Go7ettanau bisoi qucettiis; leefettidinne qucettidi, siifiyaagau imettiis.
12“‘“Laa asa na7au, yeekkanne zilaala! Aissi giikko, he bisoi giigettidoogee ta asaa bollaananne Israa7eela halaqatu ubbaa bollaana. Halaqatikka ta asaara issippe bisuwan haiqqana. Hegaa gishshau, ne tiraa baqqa.
13Taani ta asaa paaccana; eti nagaraa paaxennan ixxikko, ha metoi ubbai eta bolli gakkana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga.
14“Ha77ikka asa na7au, hananabaa yoota; ne kushiyaakka baqqa. He wode bisoi naa77a heezza zaaridi shocana; hegeekka daganttiya, woriyaanne siifiya bisuwaa.
15Hegee eta wozanai seeranaadaaninne etappe daroti haiqqanaadan oottana. Bisoi wolqqanttaadan pholqqu gees; siifanau qucettiis.
16Nenoo, qara bisuwau, ushachchaunne haddirssau, ne simmido baggaa ubbaa busakka.
17Taanikka qassi ta kushiyaa baqqana; ta hanqqoikka dochchana. Taani GODAI hagaa odaas” yaagiiddi yiis.
18GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;

19“Laa asa na7au, Baabiloone kawuwaa bisoi yiyo naa77u ogetun malaataa wotta. Naa77u ogetikka issi biittaappe denddoosona. Naa77u ogeti gaittiyo balla ogiyan malaata gidiya tuussaa essa.
20Issi ogiyan de7iya malaatai Raaba giyo Amoonatu katamaa biyoosaa malaatees; hinkkoi qassi Yihudan gimbbettida Yerusalaame katamaa biyoosaa malaatees.
21Baabiloone kawoi ogeti gaittiyo ballan, malaata tuussatu matan eqqana. I augaa ogiyaa baanaakko eranau, wonddafiyaa zubbeta saamaa yeggana; ba eeqatuura zorettana; mehiyaa maracciyaakka xeellana.
22Hegaadan oottin, Yerusalaame efiya ogee saaman kiyana. He saamai kawoi biidi, qatuwaa laaliyoobata giigissanaadan, olaa waasuwaa waassanaadan, ceequwaa ceeqettanaadan, qatuwaa laaliyoobata dirssaa penggetukko shiishshanaadaaninne biittaa keelidi, gimbbiyaara gattidi diddiqanaadan, ayyo odana.
23Yerusalaame asai Baabiloone kawuwaara maacettido gishshau, hagee bantta bolli gakkees giidi qoppibookkona. SHin Baabiloone kawoi eta eta nagaraa hassayissidi, omooduwau efaana.
24“Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Intte nagarai qoncciis; intte mooranchcha asa gidiyoogaa asai ubbai erees; intte oosoi intte nagaranchcha gidiyoogaa bessees. Hegaa gishshau, intte mooroi hassayettana; inttekka intte morkkiyau aadhdhidi imettana’ yaagees.
25“Nenoo iitanne tuna gidida Israa7eela halaqau, ne wurssetta pirddaa gallassai gakkiis.
26Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Ne huuphiyaappe kallachchaa dentta; ne huuphiyan xaaxidoogaakka qaara. Hagaappe sinttanau kaseegaadan hananabi baawa; ziqqi giidaagee xoqqu gaana; xoqqu giidaageekka ziqqi gaana.
27Bashshaa! Bashshaa! Taani ha katamaa bashshana! Pirddiyo maatai de7iyoogee yaana gakkanaashin, ha katamai naa77antto keexettenna. I yiyo wode taani ayyo aattada immana’ yaagees.
28“Laa asa na7au, hagaadan yaagada hananabaa yoota; ‘Israa7eela cayiya Amoonatuyyo Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Bisuwaa! Bisoi siifanau shoohuwaappe shodettiis; wurssanaunne wolqqanttaadan pholqqu gaanau qucettiis.
29Intte be7iyo ajjuutai worddo; intte yootiyo hiraagaikka worddo. Intte iitanne tuna asa; intte wurssetta pirddaa gallassai gakkiis. Intte qooriyan bisoi wodhdhana hanees.
30Bisuwaa shoohuwau zaarite. Intte merettido sohuwan, intte yelettido biittan taani intte bolli pirddana.
31Taani ta hanqquwaa intte bolli gussana; ta hanqquwaa tamai intte bolli eexxi kiyana. Taani inttena bashshiyoogan loohida, meqetti bainna asatuyyo aatta immana.
32Intte tamaassi eettiyo mitta gidana; intte suuttai intte biittan gukkana; intte naa77antto hassayettekketa. Taani GODAI hagaa odaas” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.