Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, Ierusalema taudia do oi gwau henia. Taunimanima ese dirava koikoi dekenai idia tomadiho gabudia danu do oi gwau henia. Israela tano taudia do oi sisiba henia,
3badina lau Lohiabada lau hereva noho, lau gwau: Lau ese umui lau dagedage henia noho. Lau ese egu tuari kaia dekena amo umui ibounai do lau alaia mase, taunimanima namodia bona taunimanima dikadia danu.
4Israela e, oiemu kara maoromaoro bona oiemu kara dika taudia do lau aladia ore dainai, lau ese emu taunimanima ibounai, diho kahana dekena amo, ela bona mirigini kahana dekenai, egu tuari kaia dekena amo do lau aladia.
5Taunimanima ibounai be do idia diba, egu tuari kaia be ena udaia gabuna dekena amo lau veria vadaeni, bona ena udaia gabuna dekenai do lau atoa lou lasi.
6“Unai dainai, tanobada tauna e, do oi tai, oiemu kudouna ia makohia noho bamona do oi tai. Taunimanima ese oi idia itaia noho gabuna dekenai, mai lalohisihisi bada danu do oi tai.
7Vadaeni idia ese oi do idia nanadaia, do idia gwau, ‘Badina dahaka oi tai noho?’ Unai neganai do oi gwau: ‘Sivarai metauna lau kamonai, vaira neganai kara badadia do idia vara, gari bada gaudia. Inai kara idia ginidae neganai, kudouna ibounai do idia veve, bona imana ibounai do idia manoka, lauma ibounai do idia mase bamona, bona tui ibounai be do idia heudeheude. Unai kara be ia mai noho, do ia vara momokani. Lohiabada Dirava ese inai hereva ia gwauraia vadaeni.’ ”
8Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau,
9“Tanobada tauna e, peroveta hereva do oi gwauraia. Taunimanima do oi hamaoroa, lau Lohiabada be inai bamona lau hereva noho, lau gwau: Tuari kaia ta, tuari kaia ta be idia segea vadaeni, bona ia diaridiari noho danu.
10Idia segea vadaeni, alaia kara totona. Idia dahua vadaeni, do ia diaridiari kevaru bamona totona, bona kevaru bamona do ia marere haraga. “Hari inai negana be moale negana lasi, badina be egu bese taudia ese egu sisiba bona egu matakani ibounai idia abia dae lasi.
11Unai dainai, tuari kaia be idia dahua noho, do ia diaridiari, do ia hegaegae taunimanima alaia totona. Idia segea bona idia hadiaria vadaeni, ala-ala tauna ena imana dekenai do idia atoa totona.
12Tanobada tauna e, do oi tai, do oi tai mai boiboi danu. Badina inai tuari kaia be egu bese taudia bona edia lohia taudia hadikaia totona gauna. Lohia taudia bona edia taunimanima be tuari kaia dekena amo do idia mase hebou. Unai dainai Israela e, mai lalohisihisi danu, oiemu kemena do oi botaia.
13Lau ese egu bese taudia lau tohoa noho, bona bema edia lalodia idia giroa lasi neganai, inai kara ibounai be idia dekenai do idia vara. Lau Lohiabada Dirava, lau hereva noho.
14“Unai dainai, tanobada tauna e, peroveta karana do oi karaia inai bamona: Oiemu imana do oi patapataia, vadaeni tuari kaia be do oi davea nega rua, ma do oi davea nega toi, taunimanima ese do idia itaia, bona do idia diba ala-ala badana momokani be idia dekenai do ia mai noho.
15Unai neganai edia kudoudia be gari bada dainai do idia veve, badina be edia iduara ibounai dekenai tuari kaia ia diaridiari noho, kevaru bamona ia diaridiari noho. Bona ena isena be mai matana, ala-ala totona.
16Tuari kaia e, idiba kahana do oi utua, bona lauri kahana do oi utua, oiemu ura gabuna ibounai dekenai do oi utua.
17Lau danu be egu imana do lau patapataia, vadaeni egu badu be do ia keru. Lau Lohiabada ese lau hereva vadaeni.”
18Lohiabada ese lau dekenai ma ia hereva, ia gwau,

19“Tanobada tauna e, Babulonia ena king be mai ena tuari kaia do ia mai, vadaeni iena dala rua edia toadia ena mapu do oi karaia. Inai dala ruaosi be tano tamona dekena amo. Babulonia dekena amo ia mai dala badana dekenai gabu ta ia noho, unai gabu dekenai dala rua ma idia matamaia.
20Dala ta be Raba hanua, Amono tano dekenai ia lao noho, ma dala ta be Ierusalema hanua mai ena magu dekenai ia lao noho. Unai gabu, unai dala ruaosi idia hakapua gabuna dekenai toa auna do oi atoa, oiemu mapu dekenai.
21Badina be Babulonia ena king be unai gabu dekenai do ia gini, dala ruaosi do ia itaia noho. Edena dala dekenai do ia lao do ia diba totona, ia ese peva ena diba haida iena imana dekenai do ia abia, tano dekenai do ia negedia, iena kaivakuku danu do ia nanadaia, bona boromakau ena asena danu ena toana do ia tahua.
22Iena imana idibana ese diba ta tano dekena amo do ia abia, unai diba ena ladana be Ierusalema. Vadaeni Babulonia ena king ese Ierusalema abia totona inai bamona do ia oda: ‘Magu iduara hamakohia au latadia do umui abia hegaegae, hanua taudia do umui alaia mase, tuari totona do umui boiboi bada, tano be hanua magu ena badibadina do umui haboua bada, bona hanua koua hagegea kohoro aukadia do umui haginia.’
23Esekiela e, inai sisiba hereva Ierusalema taudia dekenai do oi gwauraia, to idia ese do idia hamomokania lasi, badina idia ese tuari lasi ena gwauhamata helagadia Babulonia danu idia karaia vadaeni guna. To Babulonia ena king ese edia kerere momo do ia laloatao, bona do ia tuari henidia, do ia abidia, do ia guidia.
24“Lau Lohiabada Dirava ese inai bamona lau hereva noho, lau gwau: Ierusalema taudia e, emui kara dika be idia hedinarai momokani lau dekenai, bona emui kerere be taunimanima ibounai idia diba. Emui kara ibounai lalonai emui dika idia hedinarai dainai, lau ese emui dika davana lau gwauraia inai, umui idia hadikaia gwauraia taudia edia siahu henunai umui do lau atoa.
25“Oi danu, Israela ena king, tau dikana, helaga diba lasi tauna, oiemu dina ia ginidae vadaeni. Oiemu davana do oi abia momokani negana ia ginidae vadaeni.
26Lau, Lohiabada Dirava lau hereva noho inai, lau gwau, ‘Oiemu kwarana kumia dabua do oi ruhaia, bona oiemu korona do oi kokia. Oiemu dagi toana gaudia do oi karaia lou lasi. Henunai idia noho taudia be do idia abia isi ataiai, bona ataiai idia noho taudia be henunai do idia atoa.
27Hadikaia, hadikaia! Io, hanua badana do lau hadikaia ore momokani. Bona do idia hanamoa lou lasi, ela bona iena Biaguna korikori be do ia mai, unai neganai ia dekenai do lau henia.’
28“Tanobada tauna e, peroveta hereva do oi gwauraia. Do oi gwau, lau Lohiabada Dirava ese Amono taudia, Israela idia hereva dika henia noho taudia, be inai bamona lau herevalaia noho, lau gwau: “Tuari kaia ta, tuari kaia ta, be idia veria vadaeni, taunimanima do ia aladia mase totona. Ia be idia ese idia dahua vadaeni, bona ia diaridiari noho. Ia be do ia marere haraga, kevaru bamona, mai ena diaridiari danu.
29“Umui ese umui itaia noho mata hanai be koikoi sibona, bona emui peroveta herevadia be anina lasi. Umui be helaga lasi bona kara dika taudia, bona emui dina ia mai noho, emui dika davana abia dinana. Tuari kaia be emui aiodia dekenai do ia moru.
30“Tuari kaia be iena udaia gabuna dekenai do lau udaia lou, a? Lasi, lau ese umui vara tano korikori dekenai umui do lau kota henia.
31Lau ese egu badu mai siahu danu emui latanai do lau bubua diho. Umui ese unai badu ena mamina do umui abia, lahi mai hururuhururu danu ena siahu bamona. Bona dagedage taudia, taunimanima alaia dekenai idia manada taudia edia siahu henunai umui do lau atoa.
32Umui be lahi dekena amo do umui mase ore. Emui rarana be emui tano korikori dekenai do ia bubua. Bona tau ta ese umui do ia laloa lou lasi. Lau Lohiabada lau hereva vadaeni.”