Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
2“Sikew is etew, sinaru ka ziyà te Jerusalem ne kaǥi ka te ebpekesuǥat te Israel wey te menge simbahan kayi.
3Keǥiyi nu sikandan he siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, migkaǥi a te, ‘Ebpekigkuntada a keniyu! Edhulevuten ku is ispada ku ne ebpenhimetayan ku sikiyu is langun, meupiya man etawa lalung he etew.
4Uya, ebpenhimetayan ku sikiyu is langun te ispada ku puun te zivavà taman te zizaya.
5Ne egketuenan te langun he iyan a Nengazen. Midhulavut ku en is ispada ku, ne kenè ku heini igumà taman te kenè pa egkepasad is buluhaten din.’
6“Umbe, sikew is etew, ipezineg nu kandan is dag-es nu tenged te kegkeseeng nu wey kesakit te ǥehinawa nu.
7Emun ed-insà sikandan ke maan is midag-es ka, keǥiyi nu sikandan he tenged te tudtul he ebpekepekerker, ebpekepeluya, ebpekepahandek, wey ebpekelipung kandan. Egkehitavù heini te kenà egkeuǥet. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.”
8Migkaǥi pa is Nengazen kayi te kedì te,
9“Keǥiya nu is ibpetuenan ku te menge etew. Keǥiyi nu sikandan te siak, is Nengazen, migkaǥi a te, ‘Mibpurungan ku kemengaa is ispada ku he idhimatey ku keniyu. Utew ku heini impesinew su wey megkindab heini iring te kilat. Ne ǥuntaan edlipey kew pe be? Ed-un-undahan niw pe be is kebmansu ku keniyu?
11Mibpurungan ku kemengaa is ispada ku wey impesinew ku, ne andam en heini he egemiten te kebpenhimatey.’
12“Sikew is etew, sineǥew ka ne tempelinga nu is kumeng nu tenged te kegkeseeng su heeyan he ispada ebpekepatey te menge etew ku he Israilihanen wey te menge pengulu zan.
13Sevaha heini he penggezam te menge etew ku. Kenè dan isipa he kenè ku edleusen is kebmensuwa ku kandan he và dan dà edwelwelia. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.
14Umbe, sikew is etew, keǥiya nu is menge lalag ku. Sumbaǥa nu is palad nu he tuus te kegkepauk nu, ne kuwa ka te ispada ne itibas nu heini te kezezuwa etawa ketetelu he simbulu he mahabet kandan is ebpematey te tebek.
15Ebpengerkeren sikandan tenged te kegkahandek ne mahabet is ebpematey kandan. Insavuk ku en is ispada ziyà te menge pultahan te menge inged dan te kedhimatey kandan. Egkindab heini iring te kilat ne andam en he idhimatey.
16He ispada, pemenibas ka ziyà te egkeǥivang wey egkekewanan. Pemenibas ka minsan hendei.
17Edsumbaǥen ku zaan is palad ku he tuus te kegkepauk ku, ne egkaawà is pauk ku. Iyan a, is Nengazen, is migkaǥi kayi.”
18Migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
19“Sikew is etew, baal ka te mapa ne merkahi nu te zezuwa he kersada he egkehimu he ebeyaan te hadì te Babilonia he ed-uwit te ispada. Heini is dezuwa he kersada ne ebpuun diyà te Babilonia. Sevuki nu te tuus is diyà te lembaǥan dutun te zezuwa he zalan para metueni ke hendei ebpevayà heeyan is dezuwa he zalan.

20Is sevaha he zalan ebpehendiyà te Raba, he kepital te Amon, ne is sevaha pa, ne ibpehendiyà te Jerusalem he neliǥuy te verengbeng, he kepital te Juda.
21Su is hadì te Babilonia edhitindeg diyà te lembaǥan keniyan te zezuwa he kersada ne ibarè din ke hendei zutun te zezuwa is ed-ikulen din pinaaǥi te kedhubus te vesut te panà, wey kedsusi te atey te uyaǥen he impemuhat, wey ked-insà diyà te menge ed-ezapen.
22Is egkehubus din he vesut te panà iyan is mibmerkahan te Jerusalem. Ne edhabet sikandin ebpemensag he edsurungen dan en is Jerusalem ne egeraan dan is meǥinged kayi. Ebpesevukan din is pultahan te Jerusalem te zezekelà he menge kayu he ibengkag. Ebaal sikandin te turi-turi wey edtambù te tanà diyà te kilid duen te verengbeng duen te inged su para mepemenehiki heini.
23Kenà ebpeketuu is menge tig-Jerusalem he egkehitavù heini ziyà te kandan su zuen neuyunan dan te menge tig-Babilonia. Piru is hadì te Babilonia ebpetanudtanud kandan te menge salè dan, ne ebihaǥen din sikandan.
24“Umbe siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, migkaǥi a te: Nezayag en is menge salè niw, impeehè niw ke sengemenu is kebmesinupaken niw wey kegkemekesesalè niw. Ne ǥeina te mibeelan niw heini ibpevihag ku sikiyu.
25“Sikew, is lalung wey mekesesalà he pengulu te Israel. Neume en is timpu te kedsiluti kenikew!
26Siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ migkaǥi a te: Puwasa nu is tengkulu nu wey kuruna nu, su egkahalin en is egkeulaula. Is deisey is pid-etawan din iyan en egkehimu he gemhanan, ne is gemhanan iyan en egkehimu he zeisey is pid-etawan din.
27Edezeetan ku is Jerusalem! Ne kenè en heini egkeuman egketukud taman te kebpekelepew te pinilì ku he iyan edhukum kayi he inged; su insarig ku heini kandin.
28“Ne sikew is etew, keǥiyi nu is menge Amunihanen he edsudì te Israel he siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, migkeǥiyan ku sikandan te: Andam en is ispada he ibpenhimatey. Utew heini impesinew su wey mebpengindab iring te kilat.
29Kenà tutuu is menge nelewasan wey menge tagnà he nezawat niw mehitenged te ispada. Iyan tutuu is, andam en is ispada te kedtamped te menge lieg te lalung he menge etew. Neume en is timpu te kedsiluti kandan.
30Igumè ku ve heini is ispada? Kenà! Edsilutan ku sikiyu keniyan mismu te nasyun niw, he mid-enakan keniyu.
31Ebpeǥezaman ku keniyu is utew ku kegkepauk, ne ibeǥey ku sikiyu ziyà te mesipala he menge etew, he nelayam he ebpenhimatey.
32Egkehimu kew he tavun, ne edtudà is lengesa niw keniyan te tanè niw. Ne kenè kew en egketenuzan. Iyan a, is Nengazen, is migkaǥi kayi.”