Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii gɛↄmidↄkĩiwa ǹ yã'o'oɛ̀. Ãnabikɛkɛ Nɛgɛvɛ bùsu líkpɛpi yã́ musu,
3ní oɛ̀ aà ma yãma. Ma Dii Lua ma mɛ̀ má tɛsↄ̃wàɛ. Tɛ́pi a kũ a lí ísiↄ ń a lí giiↄwa píi. Wa e a tɛ́pi dɛo. Tɛ́pi a to gbɛ̃́pii oa siakũ za gɛↄmidↄkĩi oi e gugbãntoo oi.
4Gbɛ̃́pii iↄ dↄ̃ ma Dii mámɛ ma tɛ́pi sↄ̃̀wà, wa fↄ̃ dɛo.
5Ɔ̃ ma mɛ̀: Á'a Dii Lua! Wàlɛ o ma yã́ musu wà mɛ̀, yáasikɛna nolo?
6Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
7Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛbiibii Yelusalɛũ oi ǹ yã'o'o sa'okĩiↄnɛ. Ãnabikɛkɛ Isaili bùsu yã́ musu,
8ní oɛ̀ ma Dii ma mɛ̀, má fɛlɛ ń bùsupideↄ. Má a fɛ̃nda wo a kpɛ́u, mí a gbɛ̃maaↄ ń a gbɛ̃vãiↄ dɛdɛò píi.
9Lá málɛ a gbɛ̃maaↄ ń a gbɛ̃vãiↄ dɛdɛ píi, má a fɛ̃nda wo mà gbɛ̃́pii lɛ́ò za gɛↄmidↄkĩi oi e gugbãntoo oi.
10Gbɛ̃́pii iↄ dↄ̃ kɛ́ ma Dii ma a fɛ̃nda wò a kpɛ́u, má sↄlↄu lↄo.
11Gbɛ̃nazĩn nɛ́, aaukɛ! Aaukɛ ń wáa ń ɛ̀lɛ'ɛlɛboao ń pↄsiao.
12Tó wà n la, bↄ́yãi ńlɛ aaukɛii, ní onɛ́ bao pↄ́ wa ma tia yã́iɛ. Sↄ̃ a kɛ̃ gbɛ̃́piigu, an ↄↄ i gↄ̃ dↄ̀lↄlↄ, an kã́ i ga, an gbá iↄ lua. Yã́ lɛ́ pila, mɛ́ a kɛɛ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
13Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
14Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ ǹ mɛ ma Dii ma mɛ̀: Fɛ̃ndaɛ! Fɛ̃ndaɛ! A lɛna, mɛ́ àlɛ tɛkɛ gɛ̃̀nɛgɛ̃nɛ!
15Wà a lɛkɛ̀ gbɛ̃dɛdɛa yã́iɛ, wa kɛ̀kɛ kɛ́ àↄ tɛkɛ lán loupilɛawaɛ. Wa pↄnakɛ ń ma nɛ́ gopanao yã̀? Fɛ̃nda bàa kú ń go bee taaeoo.
16Wì fɛ̃nda kɛkɛ wàↄ kũaɛ, wì a lɛkɛ, wì kɛkɛ, wà na gbɛ̃dɛnaɛ a ↄzĩɛ.
17Wii lɛ́ gbɛ̃nazĩn nɛ́, ní waiyookɛnɛ́, asa wa fɛlɛ ma gbɛ̃́ↄwa ń fɛ̃ndapioɛ, wa fɛlɛ ń Isaili kíaↄ píiɛ. Wa ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ ń ma gbɛ̃́ↄ lↄ. A yã́i tò ǹ nzĩa gbɛ̃gbɛ̃.
18Wa ń gbãa lɛ gwa fá! Tó gopana pↄ fɛ̃nda bàa kuo su ku lↄo sↄ̃ bɛ? Ma Dii Lua mámɛ má ò.

19Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ, ní ↄtaalɛ. To mà lɛ́lɛmá ń fɛ̃ndao gɛ̃n pla ge àaↄ̃. Fɛ̃nda pↄ́ a gbɛ̃dɛdɛ dasidasiɛ, wa koezↄ̃ńzi ń zĩpio,
20sↄ̃ i kɛ̃́ńgu, gbɛ̃́ daside i fu. Má tó gbɛ̃dɛdɛfɛ̃ndapi àↄ ku an wɛ̃́lɛ bↄlɛↄ guu píiɛ. Kúku, àlɛ tɛkɛ lán loupilɛawa, gbɛ̃dɛdɛa yã́i wa kũai.
21Fɛ̃nda, lɛ ↄplaa oi, gɛ́ zɛɛi. Gu pↄ́ n lɛ́ yɛ̀ɛlɛu píi lé!
22Mapi sↄ̃ má ↄtaalɛ, ma pↄ i wee. Ma Dii mámɛ má ò.
23Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
24Gbɛ̃nazĩn nɛ́, iada lán zɛ́wa mɛ̀n pla, Babɛli kía i sɛ́ ń a fɛ̃ndao. Zɛ́piↄ bↄ bùsu doũ ḿpii. Seela pɛ́lɛ zɛ́piↄ daalɛkĩi, i wɛ̃́lɛ pↄ́ zɛ́pi lɛ́ gɛ́u ↄlↄnɛ́.
25Ado iada, fɛ̃nda i sɛ gɛ lɛ́lɛ Amↄniↄ mɛɛwia Labawa. Ado iada, i sɛ gɛ lɛ́lɛ Yudaↄwa ń ń wɛ̃́lɛ bĩ́ide Yelusalɛũo.
26Babɛli kía a zɛ zɛ́kpaau, gu pↄ́ zɛ́ mɛ̀n plapiↄ kɛ̃̀ukↄ̃wa, i màsokɛ we. A yãla ń kaↄ, i yãgbɛa tã́aↄwa, i pↄ́ↄ pↄa gwagwa.
27Lí a Yelusalɛũ sɛ́, i gɛ́ bĩ́igboobↄↄ pɛ́lɛ a bↄlɛↄu, i bùsu kãaai, i gbà lɛsĩↄ da, i gbɛ̃dɛdɛyã dilɛ, i zĩ̀gãalɛ.
28Yelusalɛũdeↄ aaↄ e lí pↄ́ a sɛ̀piá ɛɛɛ lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀nɛ́ yã́i. Ãma a to aa ń tàae dↄ̃, i ń kṹkũ.
29Ayãmɛto ma Dii Lua ma mɛ̀, lá á tò wà á vãikɛa dↄ̃, á tàaeↄ bↄ̀ gupuau mɛ́ á duuna pìsi á yãkɛaↄwa, lá á tò wa dↄ̃̀ màa, wa ↄpɛlɛwáɛ sa.
30Mpi sↄ̃ Isailiↄ kía vãi bɛɛɛsaide, n gↄↄ pà, ĩa pↄ́ wàlɛ dama kà a wáwa sa.
31Ma Dii Lua ma mɛ̀ wa aà tulu go, wi aà kíafua go. Yã́ a lilɛ, wa gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa busa kã́fĩ, wi gbɛ̃́ pↄ́ ì azĩa kã́fĩ busa.
32Bɛzia! Bɛzia! Má tó à gↄ̃ bɛzia ũɛ. A ɛa su a gbɛuo e gbɛ̃́ pↄ́ àↄ a vĩa zɛ́ vĩ mↄ́, mí kpawà.
33Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ ǹ mɛ, ma Dii Lua mámɛ ma yã́ɛ bee ò Amↄniↄ musu an yãzↄ̃zↄ̃a Isailiↄnɛ yã́i. Fɛ̃ndaɛ! Fɛ̃ndaɛ! Wa wò gbɛ̃dɛdɛa yã́iɛ, àlɛ tɛkɛ à láa gbɛ̃́ↄnɛɛ, àlɛ pipi lán loupilɛawa.
34Wɛ́pungu gii wàlɛ e ń yã́ musu, wàlɛ màso pã kɛnɛ́. Fɛ̃ndapi sↄu mà à gbɛ̃vãipiↄ mi zↄ̃zↄ̃. An gↄↄ pà, ĩa pↄ́ wàlɛ damá kà a wáwa sa.
35Aa ń fɛ̃nda sↄlↄ a kpɛ́u sa, mí yã́kpalɛkɛńnↄ gu pↄ́ wà ń íu, bùsu pↄ́ aa bↄ̀u.
36Má pↄkũmabↄbↄmá ń tɛ́o, mí pↄbↄ ma níu, mí ń na gbɛ̃́ pãsĩↄnɛ ń ↄzĩ, gbɛ̃́piↄ pↄkaalɛa dↄ̃.

37Aaↄ dɛ yàa ũ tɛ́ɛ, wa ń au fã́ndaiada ń bùsuu. An yã́ a dↄ gbɛ̃egu lↄo, asa ma Dii mámɛ má ò.