Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u geruɑ u nɛɛ,
2tɔnun bii, ɑ mɛɛrio sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑrɔ, kpɑ ɑ bu gerusi be bɑ wɑ̃ɑ dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ mi.
3A de bu nɛn gɑri swɑɑ dɑki yi kon gere dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑ mi. A nɛɛ, kon gu dɔ̃ɔ doke, kpɑ dɔ̃ɔ wi, u dɑ̃ɑ bekunu kɑ gbebunu mwɑ. Dɔ̃ɔ wi, kun gbimɔ. Tɔmbu kpurowɑ bɑ koo dɔ̃ɔ soorɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑrun di n kɑ dɑ nɔm geuɔ.
4Tɔmbu kpurowɑ bɑ koo wɑ mɑ nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ dɔ̃ɔ wi sɔ̃ruɑ, u ǹ mɑɑ gbimɔ.
5Mɑ Esekiɛli u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee bɑ rɑ n kɑ mɑn wɔki bɑ n mɔ̀, sukɑ nɑ rɑ n bu kuɑmmɛ.
6Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
7wunɛ, tɔnun bii, ɑ mɛɛrio Yerusɑlɛmu giɑ kpɑ ɑ Isirelin tem kɑ mɛn sɑ̃ɑ yenu gerusi.
8A Isirelibɑ sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee ye nɑ gerumɔ ben sɔ̃. Nɑ nɛɛ, kon bu deemɑ, kpɑ n nɛn tɑkobi womɑ yen kɑrɑrun di kpɑ n gemgii kɑ tɔn kɔ̃so go.
9Kon bɛɛ kpuro kpeerɑsiɑ. Yen sɔ̃nɑ kon nɛn tɑkobi womɑ sɑɑ yen kɑrɑrun di, kpɑ n tɔmbu go sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru giɑn di n kɑ dɑ nɔm geuɔ.
10Tɔmbu kpuro bɑ koo giɑ mɑ nɑ nɛn tɑkobi womɑ sɑɑ yen kɑrɑrun di, nɑ ǹ mɑɑ ye wesiɑmɔ mi.
11Yen sɔ̃, wunɛ tɔnun bii, ɑ yɑ̃ɑro ɑ weeweenu ko nge wìn gɑbu gɑ bɔɔrɑ.
12Bɑ̀ n nun bikiɑ mbɑn sɔ̃nɑ ɑ weeweenu mɔ̀, kɑɑ bu wisiwɑ ɑ nɛɛ, lɑbɑɑri kɔ̃sɑ ɑ nuɑ. Yɑ koo mɑɑ tunumɑ. Kpɑ tɔmbun toronu nu kɑrɑ. Bɑ koo gɔmɑ dwiiyɑ. Kpɑ ben wɔrugɔru tu kpe, bu dũunu soonɑ. Wee, yɑ koo nɑ yɑ mɑm tunumɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
13Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ,
14wunɛ tɔnun bii, ɑ tɔmbu gerusio. A bu sɔ̃ɔwɔ ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, tɑkobi gɑɑ wee yɑ wee, yɑ nɔɔ dɛ̃ɛrɑwɑ mɑm mɑm.
15Yɑ bɑllimɔ, yerɑ bɑ koo kɑ tɔmbu go. I tɑmɑɑ bɛɛn bɑndu tɑ ǹ kpeemɔ,
16ɑdɑmɑ bɑ tɑkobi ye nɔɔ dɛ̃ɛrɑwɑ bɑ nɛni. Bɑ ye tɔn gowo nɔmu bɛrie.
17A gbɑ̃ro, kpɑ ɑ weeweenu ko, wunɛ tɔnun bii. Domi bɑ ye nɛn tɔmbu Isirelibɑ kɑ ben sinɑmbu suesi.
18Wee bɑ be kpuro yibɛrɛbɑ nɔmu bɛriɑ. A wunɛn nɔmɑ bɔkuo, nɔni swɑ̃ɑ bɑkɑrɑ wee. Bɛɛn bɑndu tɑ̀ n wɔrumɑ mɑɑ ni. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.

19Tɛ̃ wunɛ tɔnun bii, ɑ bu gerusio. A tɑkɑ koowo nɔn teeru, yen biru nɔn yiru, yen biru nɔn itɑ, ɑ kɑ tɑkobi yen dɑm sɔ̃ɔsi. Domi yɑ sɑ̃ɑwɑ tɑkobi ye yɑ kɑ gɔɔ wee. Gɔɔ bokowɑ yɑ kɑ wee bɑɑmɑn di.
20Yɑ bɑɑwuren wɔrugɔrun dɑm buɑmɔ. Yɑ derɑ bɑ wɔrukumɔ. Wee nɑ derɑ yɑ wɑ̃ɑ bɑɑwuren kɔnnɔwɔ. Wee yɑ bɑllimɔ nge guru mɑɑkinu, yɑ sɔɔru sɑ̃ɑ yu kɑ go.
21Nɑ mɑɑ ye sɔ̃ɔmɔ nɑ mɔ̀, yu soowo nɔm geu giɑ, kpɑ yu wurɑ nɔm dwɑru giɑ. Tɑkobi nɔɔ durorɑ wunɛ, ɑ doo mi bɑ nun tĩi.
22Nɛ, Yinni Gusunɔn tii, kon tɑkɑ ko kpɑ n nɛn mɔru kpuro sɔ̃ɔsi mɑm mɑm sere yu kɑ sɑrɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.
23Yinni Gusunɔ u kpɑm geruɑ u nɛɛ,
24wunɛ tɔnun bii, ɑ swɑɑ yiru yɑbo ye yɑ koo sɔ̃ɔsi mìn di Bɑbilonin sinɑ boko u koo kɑ tɑbu duumɑ. A de ye yiru ye, yu yɑri wuu teun di kpɑ ɑ yen bɑɑyere yĩreru ko yu kɑ sɔ̃ɔsi wuu gèn mi yɑ dɔɔ.
25Kɑɑ swɑɑ yiru ye kowɑ, tiɑ yɑ n dɔɔ Rɑbɑ giɑ, ye bɑ koo swĩi bu kɑ Amɔnibɑ tɑbu wɔri, tiɑ mɑɑ Yerusɑlɛmu giɑ ye bɑ koo swĩi bu kɑ Yudɑbɑ tɑbu wɔri.
26Domi wee Bɑbilonin sinɑ boko u wɑ̃ɑ swɑɑ yiru yen kɛɛnɑnɔ u bikiɑru mɔ̀ bũu ni bɑ mɔ̀ Terɑfimun mi, kɑ sɛ̃ɛnu kɑ yɑɑ woru.
27Mɑ bikiɑ te, tɑ Yerusɑlɛmu sɔ̃ɔsi win nɔm geu sɔɔ. Tɛ̃, u koo woodɑ wɛ̃ bu Yerusɑlɛmu wɔri bɑ n tɑbun kuuki mɔ̀. U koo tɑbu yɑ̃nu yi yi Yerusɑlɛmun kɔnnɔsɔ. Kpɑ bu gungunu kɑ kuku yenu ko mi, bu kɑ ye wɔri.
28Adɑmɑ Yerusɑlɛmugibu bɑ tɑmɑɑ win bikiɑ ten gɑri yi ǹ sɑ̃ɑ gem. Domi bɑ tɑmɑɑ u koo bu deri ɑrukɑwɑni ye bɑ kɑ nùn bɔkuɑn sɔ̃. Adɑmɑ u ǹ ben torɑnu duɑri. Yen sɔ̃, u koo bu wɔri.
29Yen sɔ̃nɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ bu sɔ̃ɔmɔ nɑ mɔ̀, wee ben mɛm nɔɔbu sɑri te tɑ sɔ̃ɔsirɑmɔ ben dɑɑ sɔɔ, tɑ mɑn ben torɑnu yɑɑyɑsiɑmɔ mɑ nu bu tɑɑrɛ wɛ̃ɛmɔ. Bɑ ǹ mɑɑ nu deri. Yen sɔ̃, kon bu nɔmu doke n mwɑ.
30Wunɛ mɑɑ Isirelibɑn kpɑro, wunɛn tɔ̃rɑ turuku mɔ̀. Wunɛn torɑnu nu den turɑ mɛ.
31Bɑ koo wunɛn sinɑ furɔ potɑ. Gɑ̃ɑnu koo kɔsi. Be bɑ tii kɑwe bɑ koo wɔlle suɑrɑ. Kpɑ be bɑ tii sue bu wɔrumɑ.
32Kon de Yerusɑlɛmu yu ko bɑnsu mɑm mɑm. Yɑ koo koorɑwɑ sɑɑ ye wi kon yen dɑm wɛ̃ u tunumɑ.
33Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, wunɛ tɔnun bii, ɑ Amɔnibɑ gerusio ben kom kɔ̃sum mɛ bɑ Isirelibɑ kuɑn sɔ̃. A bu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee, bɑ tɑkobi nɔɔ dɛ̃ɛrɑ yɑ bɑllimɔ yɑ bu mɑrɑ yu go.
34Ben kɑ̃si weesugii ni kɑ gɑri weesugii yin sɔ̃, bɑ koo bu gowɑ nge tɔn kɔ̃sobu be bɑ wiru bɔɔrɑ. Domi ben tɔ̃rɑ turuku mɔ̀, ben torɑnu nu den turɑ mɛ.
35Bu ben tɑkobibɑ wesio ben kɑrɑnɔ. Kon bu siri mi bɑ bu mɑrɑ.
36Kon bu mɔru seesi n bu wure nge dɔ̃ɔ kpɑ n bu tɔmbu nɔmu bɛriɑ be bɑ koo bu wɔri kɑ dɑm bu kɑm koosiɑ.

37Kon de dɔ̃ɔ u bu di, kpɑ ben yɛm mu yɑri ben tem suunu sɔɔ. Bɑ ǹ mɑɑ bu yɑɑyɑmɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni geruɑ.