Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da nama amane sia:i,
2“Dunu egefe! Di Yelusaleme fi ilima mimogoa fofada:ma! Sogebi amoga dunu ilia ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosa, amoma mimogoa fofada:ma. Isala:ili sogega sisane amane sia:ma,
3‘Na, Hina Gode, da dilima amane sia:sa, Na da dilima ha lai dunu esala. Na da Na gegesu gobihei duga:le gadole, dili huluane, noga:i amola wadela:i defele medole legemu.
4Na da dunu huluanedafa, ga (north) asili ga (south) esalebe, ilima Na gegesu gobiheiga gegemu.
5Dunu huluane da Na, Hina Gode, Na da Na gegesu gobihei amo duga:le gadole, bu hame salimu, amo ilia dawa:mu.
6Dunu egefe! Dia se baligili nababe dunu defele, gogonomoma. Gogolo nabi dunu defele, dunu huluane ba:ma:ne, gogonomoma.
7Ilia da dia gogonomosu bai dima adole ba:sea, ilima se iasu bagade da misunuba:le, di da gogonomosa sia:ma. Amo se nabasu da doaga:sea, ilia da bagade beda:mu, ilia lobo da gadaiamu, ilia da nimi hame ba:mu, amola ilia muguni da yagugumu. Eso da doaga:i dagoi,” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
8Hina Gode da nama amane sia:i,
9“Dunu egefe! Ba:la:loma! Na, Hina Gode, Na sia:be amo dunuma adosisima, ‘Gegesu gobihei mei amola ela:mei diala.
10Gobihei da fane legemusa: debele mei. Amola ha:ha:na agoane ela:mene gala:ma:ne ela:mei. Na fi dunu da sisasu amola se iasu ea olelei, amo huluane hame nababeba:le, nodosu hamomu da hamedei.
11Gobihei da giga:ne ela:mene gaguli lamusa: momagele legei dagoi diala. Amalu debele, giga:ne, medole legesu dunu ilia lobo da:iya ligisima:ne, momagei diala.
12Dunu egefe! Gogolole ha:gi dima! Amo gobihei da Na dunu amola Isala:ili ouligisu dunu huluane, ili medole legema:ne diala. Ili amola Na dunu huluane eno amola da gilisili medole legei dagoi ba:mu. Di da heawini se bagade nababeba:le, dia bida:gia lulufugima.
13Na da Na dunuma adoba:sa. Amola ilia da sinidigimu higasea, amo sia:i liligi huluane da ilima doaga:mu.
14Dunu egefe! Na gasa bagade sia: Yelusaleme fi ilima adosima! Dia lobo fama! Amasea, gegesu gobihei sedade da eno fane, eno fane, fananumu. Amo gegesu gobihei da medole legema:ne, amola dunu beda:gia:ma:ne hamosu dawa:.
15Amo gegesu gobihei ea hamobeba:le, Na fi dunu da beda:igia:sa amola dafasa. Na da gobihei amo da ha:ha:na agoane gagala:sa, amola medole legemusa: momagei dagoi, amoga ilia moilai amoma magagisa.
16Gobihei mei! Di da dia lobodafadili, amola fofadidili ele galu damuma! Di da habodili delegisia, amo defele damuma.
17Na da Na lobo famu, amasea Na ougi da gumi ba:mu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
18Hina Gode da nama amane sia:i,

19“Dunu egefe! Ba:bilone hina bagade dunu da ea gobihei gaguli misa:ne, logo aduna ilegema. Ela da soge afadafa amoga hemomu. Logo da sagulufai galea, amogai dawa:digisu ifa bugima.
20Logo afae da Ba:bilone hina bagade dunu amoma A:mounaide moilai bai bagade La:ba amoga ahoasu logo olelemu, amola eno da Yuda fi ilia moilai bai bagade Yelusaleme gasa bagade gagili sali, amoga ahoasu olelemu.
21Ba:bilone hina bagade dunu da logo sagulufaia, dawa:digima:ne ifala dafulili lela. E da ea logo masunu dawa:ma:ne, ea dadi fofoga:sa. E da ea ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima adole ba:sa. E da gobele salasu ohe ea habe abedesa.
22Waha! Ea lobodafa da sou amoga ‘Yelusaleme’ dedei, amo gagui dialebe ba:sa. Amo da ema agoane olelesa. E da Yelusaleme amoga asili, ifa damui dou sosu amoga logo ga:su muguluma:ne, amola gegemusa:gini bulalisu, amola osobo gasa:gala:su, amola gegesu adobo dogosu, hamoma:ne olelesa.
23Yelusaleme fi dunu da musa: Ba:bilone hina bagade ema gousa:su ilegeiba:le, e da Yelusaleme amoma doagala:mu sia:, amo ilia da ogogosuyale dawa:mu. Be amo ba:la:lusu da ilia wadela:i hou hamoi ili dawa:digima:ne, amola ilia huluane da enoga doagala:le fedei dagoi ba:mu, amo olelema:ne misi.
24Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane sia:sa, ‘Dilia wadela:i hou musa: wamolegei dialu, wali dunu huluane ba:ma:ne odagia ba:sa. Dilia hamobe huluane da dilia wadela:i hou olelesa. Dilia dafawanedafa wadela:idafa hamoiba:le, Na da dilima fofada:ne, se iasu imunu gala. Na da dilia ha lai dunuma dili iagamu.
25Di, wadela:idafa, hadigi hame, Isala:ili hina bagade dunu! Na da dima bogoma:ne se bidi imunu.
26Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi. Dia gouliga hamoi habuga, amola abulaga hamoi habuga, gisa:le fasima. Waha hou da afadenene, musa: agoane bu hame ba:mu. Na da hame gagui dunu, ilia soge gasawane ouligima:ne, gaguia gadomu. Na da wali gasa fi ouligisu dunu amo fadegale fasili, ilia da gudu sa:i dagoi ba:mu.
27Gugunufinisisu! Dafawane! Yelusaleme da wadela:lesi dagoi ba:mu! Na da amo wadela:lesimu. Be dunu amo Na da e Yelusaleme fi ilima se ima:ne ilegei, amo da doaga:sea fawane amo hou ba:mu. Amasea, Na da Yelusaleme ema iagamu.
28“Dunu egefe! Ba:la:loma! Di, A:mounaide dunu (amo da Na fi Isala:ili dunuma gadesa) ilima Na gasa bagade sia: adosima. Amane sia:ma, ‘Gegesu gobihei bagade da dili wadela:lesimusa: momagei diala. E da medole legemusa:, amola ha:ha:na agoane nene gagala:musa:, ela:mei diala.
29Esala ba:su dilia ba:lala, amo da ogogosa. Amola dia ba:la:lusu da ogogosa. Dilia da wadela:idafa, amola dilia wadela:mu eso da mana. Fedege agoane, gegesu gobihei bagade da dilia galogoa hedofamu.
30Bu mae gegema:ne, dilia gegesu gobihei hina: salasuga sanasima. Na da dilia hahamoi soge amola dilia lalelegei soge amoga dilima fofada:mu.
31Na da lalu agoane, Na ougi se bidi imunu, amola dilia da amo se nabimu. Amola Na da dili sa:digini fasu dawa: dunu, amo dili wadela:lesima:ne iagamu.
32Dilia da laluga gugunufinisi dagoi ba:mu. Dilia sogedafa amo ganodini, eno dunu da dili medole legemu. Amola, dunu enoga dili bu hame dawa:lumu. Bai Na, Hina Gode da sia:i dagoi.’”