Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु ७ बर्स ङा ५ महिना ङा १० नाक्‍ती इस्राएल ङा खाल्‍पापुकी परमप्रभु यावे कली हिल्‍लो पचा कली जाक्‍शा आं ङोंइती बाक्‍तेक्‍म। इजीकीएल १४:१
2मेना परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
3मेकोमी “ए मुर, इस्राएल ङा खाल्‍पा आन कली लोव़ पावो। गो, परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी, मारदे गेपुकी आं कली हिल्‍लो पथ जाक्‍नी? गो आं ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, इन कली लोव़ मलेत्‍नुङ। इजीकीएल १४:३
4ए मुर, गे मेको आन कली निसाफ पाइनेवे? गे मेको आन कली निसाफ पाइनेवे? मो हना मेको आन किकी पिपी आन ग्रांग्रा दिशो गेय आन पर्बम मेको आन कली तुइक्‍पतो। इजीकीएल २२:२; इजीकीएल २३:३६
5गो इस्राएल कली योव़ङु नाक्‍ती याकूब आ खिं ङा आ चच युइ नु कसम जाता। इजीप्‍त रागीमी गो मेको आन दातेम तुइक्‍पांइसाक्‍यी। मेको आन कली गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ, दे कसम जाता। प्रस्‍थान ६:७-८
6गो मेको नाक्‍ती मेको आन कली इजीप्‍त रे ग्रुंइशा, आन माल्‍शो रागीम चाक्‍नुङमी। मेको रागीम दूध नु खुदो शाइश्‍शो बाक्‍ब। मिनु मेको रागी, रागी नेल्‍ल आन क्‍येङा रिम्‍शो बाक्‍ब, दे कसम जशा देंशो नङ। प्रस्‍थान ३:८
7मिनु गो मेको आन कली इन कोव़त दाक्‍शो ग्रांग्रा दित्‍चा ङा थोव़क ताइक्‍तीन। गे आंम कली इजीप्‍त ङा मूर्तिपुकीम ग्रांग्रा दिशो मसेल्‍सीन। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। यहोसु २४:१४,२३
8तन्‍न मेकोपुकीमी आं कली मटिथु, आं लोव़ मनेनेम। सुइम आन कोव़त दाक्‍शो ग्रांग्रा दित्‍चा ङा थोव़क मताइक्‍तेक्‍म। सुइमी इजीप्‍त ङा मूर्तिपुकी यो मप्रोनेम। मिनु गे इजीप्‍त रागीम बाक्‍नीनु, आं गाइश्‍शो नेल्‍ले इन तारी मोइक्‍नुङ, दे मिम्‍ताक्‍ङ।
9तन्‍न गो आं नें रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती मरिम्‍शो मदुम्‍ल, दे गो इन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइताक्‍ङ। इन बाक्‍शो रागी ङा मुर आन कली यो आं नें तुइक्‍पाइक्‍ताक्‍मी। इजीकीएल २०:१४; इजीकीएल ३६:२१-२२; प्रस्‍थान ३२:१२
10मोपतीके गो मेको आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा गोरशो रागीम चाक्‍तामी।
11गो मेको आन कली आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ तुइक्‍पाइक्‍तामी। मिनु आं निसाफ पतीक लोव़ कोंइताक्‍ङमी। सुम मेको टिशा पाइबा, मेको ब्रोंइब। लेवी १८:५; लूका १०:२८
12मेको प्रोंइशा मेको आन कली नाइक्‍तीक नाक्‍त गेतामी। मेको गो नु मेको आन दातेमी चिन्‍ड का बाक्‍ब। मिनु गो, परमप्रभु यावेमी मेको आन कली आं मुर सेल्‍ताक्‍मी, दे तुइक्‍तमेक्‍ल। प्रस्‍थान ३१:१३-१७
13तन्‍न इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकीमी गोरशो रागीम आं कली मटीयीमी। मेकोपुकीम आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नु आं निसाफ पतीक लोव़ मपामे। मेको टिशा पाइब मुर मेको रे ब्रोंइनीम। मेकोपुकीमी आं नाइक्‍तीक नाक्‍त ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मिनु गो एको गोरशो रागीमीन आं चुरशो मोइश्‍शा मेको आन कली साइक्‍नुङमी, दे मिम्‍ताक्‍ङ। प्रस्‍थान ३२:१०-१२
14मिनु गो रागी ङा मुर आन ङोंइती मेको आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइताक्‍ङ। गो आं नें मेको रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती मरिम्‍शो मदुम्‍ल, दे मोदेंशो पाता।
15मिनु गो मेको आन कली गोरशो रागीमी गो इन कली गेशो, दूध नु खुदो शुश बाक्‍शो नेल्‍ल क्‍येङा दारशो रागीमी मलाइक्‍नुङ, दे कसम जाता। गन्‍ती १४:३०
16मारदे हना मेकोपुकीम आं निसाफ पतीक लोव़ होस पा मपाम। मिनु फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मटीम। मिनु आं नाइक्‍तीक नाक्‍ती ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मारदे हना मेको आन थुं आन मूर्ति गे हिरशो बाक्‍तेक्‍म।
17मो हना यो गो मेको आन कली शिशी पा, गोरशो रागीम मसदुमी। मेको आन कली मक्‍याम्‍दुमी।
18गो गोरशो रागीम मेको आन आल आन कली ‘गे इन आम आफ आन शेंशो फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मटिने। मेको आन निसाफ पतीक मपने। मेको आन मूर्तिम आंम इन कली ग्रांग्रा दिशो मसेल्‍सीन।

19गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। गेपुकीम आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ टिशा, आं निसाफ पतीक लोव़ होस पा पने।
20आं नाइक्‍तीक नाक्‍ती गेय मपने। मिनु मेको गे नु गो इं दातेम चिन्‍ड दुम्‍ल। मिनु गेपुकीम गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ, दे तुइक्‍नीनी’ देंती।
21तन्‍न मेको आलपुकी आं कली मटीब दुम्‍तेक्‍म। मेकोपुकीम आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़म मटीम। मिनु आं निसाफ पतीक लोव़ होस पा मपाम। मेको टिशा पाइब मुर मेको रे ब्रोंइनीम। मेकोपुकीम आं नाइक्‍तीक नाक्‍ती ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मिनु एको गोरशो रागीमीन आं चुरशो आन तारी मोइश्‍शा, मेको आं गाइश्‍शा पशो गेय कोंइनुङ।
22तन्‍न गो आं गुइ तेक्‍ता। मिनु गो रागी ङा मुर आन ङोंइती मेको आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइताक्‍ङ। गो आं नें मेको रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती मरिम्‍शो मदुम्‍ल, दे मोदेंशो पाता।
23मेको प्रोंइशा यो, गो गोरशो रागीम मेको आन कली गो इन कली रागी रागी ङा मुर आन दातेम एर ओंथ ब्रपाइक्‍नुङमी। मिनु राज्‍य राज्‍यम एर ओंथ ब्रपाइक्‍नुङमी, दे कसम जाता। लेवी २६:३३
24मारदे हना मेकोपुकीम आं निसाफ पतीक लोव़ मपामे। मिनु आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मटीम। आं नाइक्‍तीक नाक्‍त ग्रांग्रा दिशो सेल्‍तेक्‍म। मिनु मेकोम आन किकी पिप आन मूर्ति पूजा पाम्‍तेक्‍म।
25गो मेको आन कली फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो मरिम्‍शो लोव़ यो गेतामी। मिनु आं निसाफ पतीक लोव़म यो मेकोपुकी ब्रोंइने मचाप्‍बाक्‍तेक्‍म।
26गो मेको आन कली आन चढ़ेशो रे पा ग्रांग्रा दिशो दुम्‍चा गेतामी। आन ङोंइती जरमेशो मारेइ मारेइ आन रे आं कली चढ़ेचा आ पर्बम मेको आन कली ग्रांग्रा दिशो दुम्‍पाइक्‍तामी। मेकोपुकी हिंशा ग्‍येत्‍थ लुक्‍च दुम्‍मल, दे मो पाता। मिनु मेकोपुकीम गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍तमेक्‍ल, दे मो पाता” देंत। इजीकीएल १६:२०; प्रस्‍थान १३:२,१३; प्रस्‍थान २२:२८
27मोपतीके ए मुर, इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकी नु लोव़ पावो। मिनु मेको आन कली “परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी इन कली मार देंत देंशा हना, इन किकी पिपीम आं कली जोल पा शुक्‍शी पाइक्‍तीमी।
28गो कसम जशा मेको आन कली गेनुङ देंशो रागीम चाक्‍तामी। मेकोपुकीम मेकेर लाइश्‍शो डांडा नु शुश सफा पाइश्‍शो रवा ताम्‍तेक्‍म। मेकेर आन मार मार चढ़ेम्‍तेक्‍म। आं कली गाइक्‍पाइक्‍चा कली आन पोक्‍शो मार मार चढ़ेम्‍तेक्‍म। मेकेर आन ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो धूप चोशा, आन तूचा थोव़क चढ़ेतीक चढ़ेम्‍तेक्‍म।
29मिनु गो मेको आन कली गे इन लशो लाइश्‍शो डांडा मार बाक्‍बा? दे हिल्‍लो पातामी। मुल सम्‍म यो मेको ठाउं आ नें बामाह देंसीब” दे परमप्रभु यावेमी देंत। बामाह देंशो लाइश्‍शो डांडा ङा थान रुम्‍सीब।
30मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी इस्राएल आ खिं ङा मुर आन कली “गे यो इन किकी पिपी आन खोदेंशो पा इन कली ग्रांग्रा दिशो सेल्‍सीनीनी? मिनु मेको आन ग्रांग्रा दिशो मूर्ति आन नोले खोइक्‍नीनी?
31गेपुकीम मेको आन कली चढ़ेनीनी। गे इन आल आन कली चोशा चढ़ेनीनी। मिनु मुलाक्‍ती सम्‍म यो गे इन मूर्ति पूजा पतीकेम आंम इन कली ग्रांग्रा दिशो सेल्‍सीशो बाक्‍नीनी। ए इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकी, गो ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, गे आं कली हिल्‍लो पचा मताइनीनी” दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत।
32मिनु परमप्रभुमी “इन थुंम ‘गोपुकी अर्को रागी ङा मुर नु अर्को जात ङा मुर खोदेंशो दुम्‍चा दाक्‍नीक’ देंतीनी। गेपुकीमी ‘रागी ङा जात जात ङा मुर खोदेंशो पा शी नु फुल्‍लु आन कली पूजा पाइब बाक्‍नीकी’ देंतीनी। तन्‍न इन मिम्‍शो गेनायो मजाक्‍दीप्‍ब” देंत। प्रस्‍थान २३:२४
33परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी “गो ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, सक्ति पाइश्‍शो गुइ दिंशा चुरशा गो इन कली सासन पाइनुङ।
34गो इन कली सक्ति पाइश्‍शो गुइ दिंशा चुरशा इन ब्रशा बाक्‍शो रागी रागी ङा मुर आन दाते रे ग्रुंइशा चाक्‍नन्‍नी। मिनु गे इन ब्रशो रागी रे इन कली ग्रुम्‍पाइक्‍नन्‍नी।
35गो इन कली रागी रागी ङा मुर आन गोरशो रागीम चाक्‍नन्‍नी। मिनु मेकेर इन कली निसाफ पाइनुङ। होसे २:१६
36ङोंइती गो दोपा इजीप्‍त ङा गोरशो रागीम इन किकी पिपी आन कली निसाफ पङा, मोपा इन कली यो निसाफ पाइनुङ। गन्‍ती १४:२२-२३

37गो इन कली हिक्‍शा आं कबल पपाइक्‍नन्‍नी। लेवी २७:३२; येरमीया ३३:१३
38इन दाते ङा आं कली मटीब नु मरिम्‍शो पाइब आन कली तिल्‍नुङमी। गो मेको आन कली अर्को रागी ङा मुर दुम्‍शा बाक्‍शो रागी रे ग्रुंइनुङमी। तन्‍न मेको इस्राएल रागी ओव़चा मताइनीम। मिनु गेपुकीम गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी।
39ए इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकी, परमप्रभु यावेमी इन कली ‘लन। गे आं देंशो टिचा मदाक्‍नीनी हना, मुल रे गे नेल्‍लेम इन इन मूर्ति आन कली पूजा पने। तन्‍न इन मूर्ति पूजा पतीकेमी आं नें कली गेनायो ग्रांग्रा दिशो मसेलीन।
40मारदे हना आं डांडा, इस्राएल ङा डांडामी इस्राएल आ खिं ङा मुर नेल्‍लेम आं कली ठेयब सेल्‍नीम। मिनु गो मेकेर मेको आन कली ब्राइ‍नुङमी। गो मेकेर इन गेशो, इन गेशो नेल्‍ल क्‍येङा रिम्‍शो थोव़क नु इन चढ़ेशो नेल्‍ल ताक्‍नुङ। इजीकीएल १७:२३
41गो इन कली रागी रागी ङा मुर आन दाते रे ग्रुंइशा नु इन कली इन ब्रशो रागी रे खुप्‍शा, ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो धूप खोदेंशो पा ब्राइ‍नन्‍नी। मिनु रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती आं कली तुइक्‍पांइसीनुङ।
42मिनु गो इन किकी पिपी आन कली गेनुङ देंशो इस्राएल रागीम इन कली चाक्‍नन्‍नी। मेना गेपुकीम गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी।
43मेकेर गे इन कली ग्रांग्रा दिशो सेल्ब थोव़क नु मरिम्‍शो गेय नेल्‍ल मिम्‍नीनी। मिनु इन पशो मरिम्‍शो गेय नेल्‍ल आन पर्बम मिम्‍शा आंम इन कली ग्रांग्रा दीनीनी। इजीकीएल ३६:३१-३२
44ए इस्राएल आ खिं ङा मुरपुकी, गे इन मरिम्‍शो पतीक नु इन हेंथे पशोम ममाइ, तन्‍न आं नें आ पर्बम गो इन कली रिम्‍शो पाइनुङ। मिनु गेपुकीम गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी’ देनो” दे परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी देंत।
45परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
46मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, दक्‍खिन गे कोव़शा दक्‍खिन आ पर्बम आं लोव़ पावो। मेको दक्‍खिन नेगेब ङा ब्‍वाकी आ पर्बम आं लोव़ पावो।
47नेगेब ङा ब्‍वाकी कली ‘परमप्रभु यावे आ लोव़ नेनो। परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी गो इ कली मी सुइक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍नुङ। मिनु इ गिगी रवा नु सोव़शो रवा आन कली मेकोम नेक्‍ब। मेको आ ब्रशो मकाप्‍ब। मिनु मेकोम पतीके दक्‍खिन रे उत्तर सम्‍म ङा नेल्‍ल आन कुल किक्‍ब।
48मिनु मुर नेल्‍लेमी गो, परमप्रभु यावेमी मेको जेत्‍ताक्‍ङ, दे तुइक्‍नीम। मेको काप्‍चा मदुम्‍ब’ देनो” देंत।
49मिनु गो “परमप्रभु, परमप्रभु यावे, मेकोपुकीम आं पर्बम ‘मेकोमी कथा ला देंशो बाक्‍ब, ममाइ ङा?’ देंनीम” देंती।