Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni dibenni yiénnì, otɑ̃̀nkù nummuwè kó diyiè píínnì yiè. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛní m borɛ̀ kɛ bo beé mbɛ kpɛti ti Yiɛ̀ nKuyie.
2Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
3Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo m beémmɑɑ̀? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n fòùmu! N yí yóó yie nkɛ̀ bɛ̀ m beé ntìmɑtì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
4Onìtì fɔ̃́! Míì yɛ̃ nhɑ bɛ̀ bekɛ́nɛ̀, bekɛ́nɛ̀ bɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ yɛmbɛ̀ do dɔɔri ìì sɔ̀kɛ.
5A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú nɛ̀ m bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀, nɛ̀ n tɑunnɛ̀ dìì yiè Sɑkɔbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ mmɑ́ɑ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ̀ bo Esibiti kɛ̀ m bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ te.
6Dɛ yiè ndi m bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: M bo bɛ̀ dènnɛ Esibiti tenkɛ̀, kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ dihɛì m pɑɑtɛ́ dì bɛ kpɛ́í nkɛ sɔ̃́ ndi tenkɛ̀ wenni kɛ̀ tidiitì bo nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ. Dihɛì ndi dìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɛyɛ̀ yɛmɔu.
7Dɛndɛ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ te, bɛɛ̀ dootóo bɛ bɔkɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Kɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bɑ́ɑ́ sɑ̃ũ mbɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ Esibiti kó yɛbɔkɛ̀.
8Bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì Esibiti bɛ̀ í dɔ́ kɛ́yie n kpɛti, bɛ̀ í nyóu isɔkɛ kpɛrɛ, bɛ kóò mɔù í nyóu bɛ bɔkɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo yɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Bɛ̀ mɛ nyí nyóu Esibiti kó yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ m miɛkɛɛ kɑ́ɑ́tɛ́ kɛ̀ bo bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kɛ kɑ̃́ɑ̃́ nkɛ mɑ̀nku.
9Kɛ̀ n nɛ́ wéntɛ́ n yètìrì yɑ̀ɑ̀ bo cɑkɛmɛ̀, dɛ mɔ̀nnì ndi n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀ bo yiennɛ̀mɛ̀ kɛ̀ n yètìrì bɑ́ɑ́ cɑkɛ yɛbotɛ̀ ììkɛ̀. Ibotí bɛ̀ do bo ìì miɛkɛ kɛ̀ m bɛ̀ bɛnkɛ m mɑ́ɑ̀ kɛ́ bɛ̀ dènnɛ Esibiti kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ.
10Mɛm̀mɛ m bɛ dènnɛmɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kètɛ́nɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛrɛ miɛkɛ,
11kɛ́ bɛ̀ duɔ́ n kuɔ́ nɛ̀ n tɑnnɔ̀ bɛ̀ dò nkɛ́ndɔɔri dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ nfòù.
12Kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ kó yɛwe kɛ̀ yɛ̀ ndò mmɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo mí nnɛ̀ bɛ ti cuokɛ̀ mɛ kó mɛcɑnnimɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́mɛ̀.
13Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ n kpɛti dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, bɛ̀ í ntũ n kuɔ́, kɛ́yetɛ n tɑnnɔ̀ n yɛ̃ mbɛ̀ dò nkɛ́ntũ nyɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ ńfòù. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ sĩnkùnko nh om̀pùtɛ̀ kó yɛwè. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ m miɛkɛɛ kɑ́ɑ́tɛ́ kɛ̀ bo bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ m bɛ̀ kùɔ̀ pɑ́íí.
14Kɛ̀ n nɛ́ wéntɛ́ n yètìrì yɑ̀ɑ̀ bo cɑkɛmɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì ndi n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛ̀ bo yiénnɛ̀mɛ̀ kɛ̀ n yètìrì bɑ́ɑ́ cɑkɛ yɛbotɛ̀ ììkɛ̀, ibotí bɛ̀ do bo ìì miɛkɛ Esibiti kɛ̀ m bɛ̀ dènnɛní.
15Mɛm̀mɛ n yìɛ́ kɛ pɑ̀rìkɛ̀mɛ̀ kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ tɑ dihɛì n do yɛ̃ n yóó bɛ̀ tɑnnɛ́ dì, dìì tenkɛ̀ nɑɑti kɛ̀ tidiitì bo nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ, bɛ kó dihɛì dìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛsɔnyɛ yɛmɔu.
16Kɛ yɛ̃́ bɛ dootóomɛ̀ n kuɔ́, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ntũ n tɑnnɔ̀, kɛ wèńtɛ́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè sɔ̃́ntíkɛ kpɛri, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɔ̀tɛ yɛbɔkɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
17Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ nɛ́ m bɛ̀ nni mbonɛ̀, bɑ́ n yí mbɛ̀ kùɔ kɛ bɛ̀ dèè pɑ́íí dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
18Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n nɑ́kɛ́ bɛ bí dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ ntũ̀ ndi yɛmbɛ̀ tié, di mɛ mbɑ́ ntũ̀ mbɛ kó mɛborimɛ, di bɑ́ nsĩ̀nkùnko dimɑ́ɑ̀ nɛ̀ yɛbɔkɛ̀.

19Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. Di ntũ n tié nkɛ nyɛ̃́ n kuɔ́ kpɛ́í nkɛ́ndɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀.
20Di nyɛ̃́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kpɛ́í, nkɛ̀ dì ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ tú n kpɛri, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di bɑntɛ́ míì tumɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nwèè di te.
21Bɛ̀ mɛ nyí nyie n kpɛti, bɛ̀ í ntũ n tié mbɛ̀ mɛ nyí ndɔɔri n kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. Onìtì dò nkɛ́ntũ̀ nyì kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòo fòù. Mɛm̀mɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè tetìrɛ̀ kpɛri, kɛ̀ m miɛkɛ kɑ́ɑ́tɛ́ kɛ̀ bo bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ kɛ kɑ̃́ɑ̃́ nkɛ mɑ̀nku dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
22Kɛ̀ n nɛ́ yóu kɛ tɛ̃nnɛ́ní n yɛ̀mmɛ̀ n yètìrì yɑ̀ɑ̀ bo cɑkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bo yiennɛ̀mɛ̀ kɛ̀ n yètìrì bɑ́ɑ́ cɑkɛ yɛbotɛ̀ m bɛ̀ dènnɛní Esibiti yɛ̀ɛ̀ ììkɛ̀.
23Mɛm̀mɛ n yíɛ́ kɛ́bɛ́immɛ̀ kɛ pɑ̀rìkɛ̀ kɛ dɔ̀ m bo bɛ̀ ciɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ í tú bɛ kpɛyɛ.
24Bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ bɛ̀ do dootóo n tié nyi kɛ́wéntɛ́ tɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè dɛtetìrɛ̀ kpɛri.
25Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ m bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ ikuɔ́ ìì í wenni ìì í fòùnkùnko,
26kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cɑkɛ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ́ nni nfeu bɛ bí ìì tu Mpo. Kɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ pĩ nyisíɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛɛ̀ kpɛ́í nte onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ yɛmbɛ̀ do n yetírímu sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ íinko m miɛkɛ.
28Bɑ́ nɛ̀ m mɛ mbɛ̀ tɑnnɛ́mɛ̀ dihɛì n do bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ n yóó bɛ̀ duɔ́ ndì. Diì miɛkɛ nkɛ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ diɛsì simɔu nɛ̀ dɛtie ndiɛrɛ̀ ndɛmɔu yɔ kɛ dɛ̀ fìé iwũɔ̃, kɛ ndɛ ntuɔ̀ tihúúntì fɔ̃ɔ̃ti kɛ dɛ̀ cou mɛnɑɑ̀ kɛ íi m miɛkɛ.
29Kɛ̀ m bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nkó ditennì ndi di dekùmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dì yu kɛ dɔ̀ ditɔ̀nnì, kɛ mɛ ndì yu nɛ̀ yíenní.
30Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Bɛ̀ bɑ́ɑ́ nsɑ̃ũrí bɛmɑ́ɑ̀ ndi bɛ yɛmbɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀,
31kɛ yɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ kɛ yɛ̀ feu bɛ bí kɛ tuɔ̀, kɛ bɑɑ sɔkɛ́ kɛ sĩnkùnko bɛmɑ́ɑ̀ nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ yíenní. Kɛ nɛ́ yɛ̃ m bo yóu bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ nni mbekù bɛ̀ kpɛtɑɑ̀? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i! N yí yóó yie nkɛ̀ bɛ̀ m beé ntìmɑtì.
32Bɛ̀ toti tì bɛ yɛ̀mmɛ̀ tì í kpɑɑ́ bo dɔɔ̀ tìì tu: Bɛ̀ dɔ́ kɛ́ndònnɛ̀ ibotí tɛì nyi kɛ́nfeu iwũɔ̃ sibɔɔtenkɑɑnìi idɛí kpɛsi nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi.
33Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i nkɛ tú: M miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ kɛ̀ n youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ bɑkɛ́ nɛ̀ muwɛ̃rímú.
34M miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ dìì mɔ̀nnì, n yóó bɛ̀ dènnɛmu nɛ̀ muwɛ̃rímú, ibotí tɛì miɛkɛ bɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo ìì miɛkɛ.
35M bo bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ dihɛì tɛrì kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ ti wetínnɛ́ titɔbɛ̀ kɛ̀ m bɛ̀ bekɛ́nɛ̀,
36m bekɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí bɛ yɛmbɛ̀ Esibiti tenkɛ̀ kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, n yóó mɛ mbɛ̀ bekɛ́nɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, mmíì bɛ́i!

37M bo mbɛ̀ cɛ̃mmúnɛ̀ kupɑ̀ɑ̀ti kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ n tɑummɛ̀ kó ikuɔ́.
38N yóó bɑtɛmu bɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ yetírí n kpɛti kɛ́ bɛ̀ dènnɛ dihɛì bɛ̀ bo dìì miɛkɛ, bɛ̀ mɛ nyí tɑti Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
39Díndi Isidɑyɛɛribɛ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ miɛkɛ bɑ́ wè wèe kɔtɛ kɛ́nfeu o bɔkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nyɛ́útóo kɛ̀ ti yɑ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yie n kpɛti, kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ncɑɑ̀ri n yetìsɑ̀ɑ̀rì nɛ̀ bɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ bɛ bɔɔtenkɑɑnìi.
40Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú Isidɑyɛɛribɛ kó kubotí kumɔu, bɛ ɛì dimɔu miɛkɛ bɛ̀ yó nni mbɑ́ɑ́ nditɑ̃rì sɑ̀ɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ dìì tu Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rì. Dɛndɛ n yó ncɔúmɛ̀ bɛ pɑ̃rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nni nduɔ̀ mbɛ diitì nɛ̀ tìì ketɛ́ kɛ bi nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ tu n kpɛyɛ.
41M bo bɛ̀ dennɛní dìì mɔ̀nnì ibotí tɛì miɛkɛ bɛ̀ bo ndò n kpɛ́í ntihúúntì kufɔ̃ɔ̃ku nɑtikù kpɛti. Nɛ̀ bɛɛ̀ borɛ̀ ndɛ ibotí tɛì yóó bɑntɛ́mɛ̀ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ kpɑ mɛyɛi.
42Bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie m bo wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ tenkɛ̀ bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ, n do bɛ́i nkɛ dɔ̀ n yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀.
43Dɛndɛ bɛ̀ yóó dentɛnímɛ̀ bɛ borimɛ nɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ bɛ̀ sɑ̃ũ mɛ̀ɛ̀ miɛkɛ bɛmɑ́ɑ̀, dɛ mɔ̀nnì kɛ́pɛ̃ mbɛmɑ́ɑ̀ mɛyɛi mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kpɛ́í.
44Dɛ mɔ̀nnì n yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, n yóó dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ n yètìrì bɑ́ɑ́ cɑkɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ, dɛ̀ í yó ntú mɛyɛi nnɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kpɛ́í. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ dò n tú Kuyie. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.