Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Ezequiel

Ezequiel 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anmar birga-guglegus yogasaar-gales-selenonikidgine, a-nii-walataled-ibambegine, Israel-girmar-dummagan abala Bab-Jehováʼse idakega nonimalad. Geb an-asabin signonimalad.
2Agi, Bab-Jehová anga sogded:
3“Dule-machi, Israel-girmar-dummaganga be sunmake, ega be soge: ‘Bab-Jehová-Bur-Gandik-Maid weyob-sogye: ¿Anse be ibmar-wisguega danimala? Ar an na dukin ise-sogar-soged, bipisaar, an bemarga ibmar sogosulid. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.’
4”Ega be igar-itoge. Dule-machi, ega be igar-itoge. Epenneun, na e-dadgan-ibmar-isgana-imaksad, ega be soge.
5‘Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye ega be soge: An Israel-susad-ibagine, an Jacob-waganga ibmar-ise-sogar sogsagusad. Egipto-yargi magar-an-dakmalaga an ega ibmar-imaksagusgu, an gannar wemarga ibmar-ise-sogar sogsabalid: Ani an Bab-Jehová, be-Bab-Dummadye.’
6A-ibagi, an ega ibmar-ise-sogar sogsad: ‘An Egipto-yargi be-onomaloye, an bemarga-yar-amisadse be-nidmaloye. A-yargine moli-bebe-nikad-nunis, degi, achanis, obinebaka nikaye. ¡Bela yar-bamaladba bur yeerdakleye an bemarga sogsad!
7Geb bela wemarga an igar-uksa gusad, be-bab-dummadyob-ibmar-imaklemalad be mimarye, Egipto-e-bab-dummadyob-ibmar-imakleged-imadaklemaladba mer be isgumaloye. Ani an bemar-Bab-Dummad-Jehová gued.’
8”Ar we-Israel-dulemar uayasuli gusmalad. An-sogedba ibmar imaksasurmalad. Ar wargwensaale, na e-bab-dummadyob-ibmar-imaklemalad gwen missurmalad, deginbali, Egipto-e-bab-dummadyob-ibmar-imakleged-imadaklemalad gwen iessurmarbalid. A-ulale, Egipto-yargi-bukwamargu, an bela-bela sae-itogedba sabsur-odurdaksokalinad.
9Degi-inigwele, an-nug-dummarba-gued melle isguega, an sabsur-odurdaksasulid. Degiile, Israel-dulemar dulemar-bamalad-abargi-gudiidgi, an-nug oicholegodole. A-ulale, an Israel-dulemar obelossulid. Ar we-dulemar-bamaladi daksamalad, igi an Israel-dulemar Egipto-yargi-noega imaksa.
10”Egipto-yargi an wemar-onosad, geb an nega-dulesulidganba sesad.
11An ega an-Igar-Maid uksad, an ega an-Igarmar-Mesisad oyosad. We-igarba dulemar ibsaele, san-burba-dula-gudii guoed.
12Deginbali, an-ebinsamalaga an ega an-obunnoged-iba uksabalid. Adi, wisgumalaga, ani an Bab-Jehová we-obunnoged-iba, iba-islidikidga imaksa. A-ibagi, an-nug odummomalargebed.
13”Ar degi-inigwele, nega-dulesulidganba Israel-dulemar angi gwisgusmalad. An-Igar-Maidba ibsassurmalad, an-Igar-Mesisad isdar-daksamalad. An-igarba, dulemar ibsaele, san-burba-dula-gudii gued. Deginbali, an-obunnoged-iba-islidikidi, iba-islidikidsuliyob daksamalad. A-ibagi an-nug odummossurmalad. A-ulale, nega-dulesulidganba-gudimargu, an sae-itogedba bela-obelogedgi binsaded.
14Degi-inigwele, an-nug-dummarba-guedi melle isguega, an sabsur-odurdaksasulid. Degiile, dulemar-yar-baid-baidginmaladi, an-nug oichogo itole. Ar we-dulemala, Egipto-yargi Israel-dulemar-onosad an-daksamalad.
15”Deginbali, nega-dulesulidganba an ega ise-sogar-sogsabalid, yar-nuedse-bemar-sedoye, an bemarga-sogsadse bar an bemar-sedosurye. Ar a-yala, yar-bamaladba bur yar-nuedid, moli-bebe-nikad-nunis bukidar nikadid, degi, achanis obinebaka nikadid.
16Ar an-igar-mesisad isdar-daksamalad, an-Igar-Maidba ibsassurmalad. Degi, an-obunnoged-iba, iba-islidikidsulidyob daksamalad. Ar bur e-bab-dummadyob-ibmar-imaklemalad-e-nug-odummodii gudmalad.
17Degi-inigwele, andi amba wiledaksad, nega-dulesulidgangi an obelossulid.
18”Ar an e-mimmiganga nega-dulesulidganba weyob sogsad: ‘Be-babgan-igar-maidba mer be nanamalo, e-igar-mesismaladba mer be ibsamalo, deginbali, e-bab-dummadyob-ibmar-imakleged-imadaklemaladba mer be isgumarbalo.

19Ani an Bab-Jehová, be-Bab-Dummadid. An-Igar-Mamaidba be nanamala, an-Igar-Mesisadba be ibsamala.
20An-obunnoged-iba anga-islidik-nuggusad be dakmala. A-ibagi, bemar an-nug odummogoed, adi, bemar magar-an-dakmalaga, ani Bab-Jehová, be-Bab-Dummadid.’
21”Ar degi-inigwele, e-mimmigan angi gwisgusmalad. An-Igar-Maidba nanassurmalad, an-Igar-Mesisadba ibsassurmalad. We-igardi dule-eba-ibsaedga san-dula-gudigued-igalad. Deginbali, an-obunnoged-iba islidiksulidyob daksamarbalid. A-ulale, nega-dulesulidganba-gudimargu, an sae-itogedba bela obelogedgi binsaded.
22Ar degi-inigwele, an-nug-dummarba-gued-ular, an weyob imaksasulid, adi, dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad mer an-nug oichomalaga, ar wemar, an Egipto-yargi Israel-dulemar-onosad an-daksamalad.
23Deginbali, nega-dulesulidganba an ega ise-sogar sogsabalid, dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladse, degi, bela yar-baiganse an bemar oaisakioye,
24ar ade, an-Igar-Mesisadba ibsassurmalad, an-Igar-Mamaid isdar-daksamalad, an-obunnoged-iba islidik daksasurmalad, unnila e-dadgan-e-bab-dummadyob-ibmar-imakleged-e-nug odummodii gusmalad.
25A-ulale, an ega igar-nuedsurmalad uksad, degi, san-dula-gudigusulid-igar mesisad.
26An e-bab-dummaganga-ibmar-uklegedgi isgumalaga an imaksad. We-e-bab-dummadyob-ibmar-imaklegedga e-mimmi-sailaginmalad-ogumakar-ukega an imaksad. Weyob an imaksad, adi, dukin emar gwayega, degi, magar an-dakmalaga, ani an Bab-Jehová gued.
27”Dule-machi, degisoggu, Israel-dulemarga be soge, ‘Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye: Be-dadgan we-bab-dummadyob-ibmar-imaklegedgine angi yolesmarmoye, degi, angi dummad-nosmarbarye.
28An be-dadganga ise-sogar yar-ukoye-sogsagusad uksagua, be-dadgandi yar-mullugan dakarmalale, degi, sapi-bulamakgwichid dakarmalale, nued dakdamalad. Agi ibdurgan-oburgwega, agi ibmar-ukleged-sae-ito-an-imaked-ukmalaga nued dakdamalad. Agi ina-wawad ogumaksamalad, agi vino eosmarbalid.
29Geb an ese egicha gusad: ¿Ar ibu-bab-dummadyob-ibmar-imakleged-e-negse bemar naddaye? A-ulale, emi, we-garda-narmaklenaidse Bamaʼye we-neg bileged.’ ”
30Bab-Jehová sogdebalid: “Degisoggu, Israel-dulemarga be soge, ‘Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob sogye: ¿Bemar, be-dadganyob isgumarmogoe? ¿Bemar, bab-dummadyob-ibmar-imakleged-e-nug-odummogedgi angi nomarmogoe?
31Emi-ibadse, bemar we-bab-dummadyob-ibmar-imaklegedga ibmar-ukleged-ukedgi, degi, be-mimmigan soogi-ogumakar ega ukedgi, be isgudimalad. ¿Ar emigindi, bemar anse ibmar-wisgudanimala? An na dukin ise-sogar-soged, ar bipisaar an bemarga ibmar-sogosulid. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.
32” ’Na bemar-binsadiidyob ibmar bipisaar guosulid: Ar bemar binsadiid, anmar dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamaladyob, degi, dulemar-bamaladyob gubimoye. Amardi, suar, degi, akwa e-bab-dummadyob imakbukwad.
33Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi, na dukin ise-sogar-soged, gandikidba, degi, ise-sae-itogedgi an bemar-e-reyga megoed.
34Ar bia na bemar aisakiles bukmala, a-yarmargi an be-onomaloed, geb gandikidba, degi, ise-sae-itogedba an be-oatomaloed.
35Dulemar-yar-baid-baidgi-bukwamalad-e-neg-dulesulidganba an be-sedmaloed. Agi, an-sunnad an bemar-sabsur-odurdakoed.
36Ar Egipto-yar-e-neg-dulesulidganba an igi be-dadgan sabsur-odurdaksagusa, deyobi an sabsur-be-odurdakmogoed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.

37Ar igi sibad-wawaad-edarbed na sibad-wawaadmar egwae, deyobi, an bemar egwamarmogoed, adi, an be-dadganbo igar-mesisadgi bemar dogmarmogagar.
38Be-yarsulidgi-be-gudimaladgi an be-onomaloed. Ar degi-inigwele, dule-uayasulidamalad, degi, dulemar-angi-gwisgudimalad an bachikii obanguoed. Amardi, Israel-yarse dogosurmalad. Geb degine, bemar wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gued.’
39”Israel-dulemar, ar bemargardi Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: ‘Ar be anba ibsabisurmalale, be namardo. Bab-dummadyob-ibmar-imaklemalad-e-nug be odummonamardo. Ar degi-inigwele, an-nug-islidikid be-ibmar-ukedgi, degi, be-bab-dummadyob-ibmar-imakleged-e-nug-odummogedgi mer bar be oichodii gumala.
40Bela Israel-dulemar, degi, bela Israel-yargi-dulemar-gudidimalad an-yar-islidikidgi, Israel-yar-mullu-siidgi, an-nug odummomaloed. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged. Agi an be-abindakoed, agi be-ibmar-ukleged an bese egisoed. Agi be-ibmar-gebe-wesad, degi, na be ibu-anga-ibmar-ukbimaladse-bakale, be sedagoed.
41Bemar yar-baid-baidgi-aisakis-bukwamaladgi, degi, neggweburmargi-aisakis-bukwamaladgi an be-onomaloed, geb an bela be-oatosmalale, we-dulemar-wagab an-isligwaled an bemarga oyogoed. Geb ina-wawad-yeer-yapannedyob an bemar-abingaoed.
42Israel-yarse an bemar-sesale, a-yar be-dadganga an ise-sogar-sogsagusad ega ukoye. Geb degine, bemar wisguoed, ani an Bab-Jehová gued.
43Agi be-nanadigusad, degi, be-ibmar-isgana-imakdigusad be ebinsaoed. Geb we-ibmar-isgana-imaksad-ular, na be dukin ima-itogoed.
44Israel-dulemar, an bemargi nued-binsadele, wedi bemar-isganadaed-ularsulid, bemar-ibmar-isgana-imaked-ularsurbalid. Suli. An nug-dummarba-gued-ulaled. Geb degine, bemar wisgumaloed, ani an Bab-Jehová gued. Ani an Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged.’ ”
45Bab-Jehová anga sogded:
46“Dule-machi, dad-nakwed-argan-nuedsik be atake. Asiki, Neguev-sapurgi-ibmar-guoed iduakwaa be soge.
47Be soge: ‘Neguev-sapur, Bab-Jehová-e-gayaburba be itoge. Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadi weyob soged: Be-abargi an soo ogaoed, bela sapimar-gagan-aramaksiid, degi, sapimar-dinnagwad, ogumakoed. We-soo gwen-ginnosulid, ar dad-nakwed-argan-nuedsik-akale, dad-nakwed-argan-sapiledse bela neg-ogumakoed.
48Bela-dulemar wisgumaloed, ani an Bab-Jehová-guedi we-soo ogasa. We-soo bar ginnosulid.’ ”
49Geb degine, an goted: “Bab-Jehová-Bela-Gangued-Nikadye, bela we-dulemar an-annik-sogmalad, ande binsa ee gordiiye.”