Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taa ń Isailiↄ zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ soplade guu, a mↄ sↄode gↄↄ kwide zĩ́, an gbɛ̃zↄ̃ↄeↄ mↄ̀ yãgbɛai Diiwa. Aa zↄ̃̀lɛ ma aɛ,
2ↄ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
3Gbɛ̃nazĩn nɛ́, yã'o Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄnɛ ǹ mɛ, ma Dii Lua ma mɛ̀, aa mↄ̀ yãgbɛaia yã̀? Ń ma kuao má we aa yãe gbɛaao.
4Ńyↄ̃ yã́kpalɛkɛńnↄo lé? Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ńyↄ̃ yã́kpalɛkɛńnↄo lé? Ǹ ń deziↄ yãbɛ̃ɛkɛaↄ onɛ́
5ǹ mɛ, ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ pↄ́ ma Isailiↄ sɛ̀, ma lɛgbɛ̃̀ Yakↄbu buipiↄnɛ, má tò aa ma dↄ̃ Egipi. Ma lɛgbɛ̃̀nɛ́ ma mɛ̀ Dii an Luan ma ũ.
6Gↄↄ bee ma lɛgbɛ̃̀nɛ́ ma mɛ̀ má ń bↄlɛ Egipi, mí gɛ́ńnↄ bùsu pↄ́ má sɛ̀nɛ́, zↄ́ ń vĩo diu, a maa dɛ bùsuↄla píi guu.
7Má ònɛ́ an baade ↄkpa pↄbɛ̃ɛ pↄ́ an wɛ́ blèↄzi, aasu ńzĩa gbãlɛ Egipi tã́aↄ yã́ musuo. Mámɛ máa Dii an Lua ũ.
8Ɔ̃ aa bↄ̀ ma kpɛ, aai we swãsɛ̀ ma yã́io. Aai ↄkpa pↄbɛ̃ɛ pↄ́ ń wɛ́ blèↄzio, aai Egipi tã́aↄ to weo. Ɔ̃ ma zɛò mà pↄkũmabↄbↄmá, mí palamá ń pↄfɛ̃o Egipi we.
9Kási mi kɛo ma tↄ́ yã́i. Má ye mà a tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa bui pↄ́ aa kú ń guuↄnɛo, asa má tò Isailiↄ ma dↄ̃ ń wáa, kɛ́ mà ń bↄlɛ Egipiɛ.
10Ɔ̃ ma ń bↄ́lɛ Egipi, ma gɛńnↄ guwaiwaiu.
11Ma a ikoyãↄ kpàmá, ma a yãdilɛaↄ dànɛ́, asa gbɛ̃́ pↄ́ kũa a wɛ̃ni e a guuɛ.
12Ma kã́mabogↄↄ yãdànɛ́ lↄ seela ũ wá zãnguo, kɛ́ aa e dↄ̃ kɛ́ ma Dii ma ń sɛ́ ma gbɛ̃́ↄ ũɛ.
13Ɔ̃ Isailiↄ bↄ̀ ma kpɛ guwaiwaiu, aa ma ikoyãↄ kũao. Aa gì ma yãdilɛa pↄ́ tó gbɛ̃́ kũa, a wɛ̃ni e a guuↄzi. Aa tò kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛ gbãlɛ̀ míↄmiↄ, ↄ̃ ma zɛò mà a pↄkũmabↄbↄmá guwaiwaiu, mí ń tↄ̀lↄzↄ̃.
14Ãma mi kɛo ma tↄ́ yã́i. Má ye mà a tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa bui pↄ́ ma bↄ ń Isailiↄ ń wáaↄnɛo.
15Ma ↄlɛ̀lɛnɛ́ guwaiwaiu lↄ ma mɛ̀ má gɛ́ńnↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀nɛ́ ma mɛ̀ má kpámá guuo. Vĩ ń zↄ́o di bùsupiuɛ, a maa dɛ bùsu píia.
16Aa gì ma yãdilɛaↄiɛ, aa ma ikoyãↄ kũao, mɛ́ aa tò kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛnɛ́ↄ gbãlɛ̀, kɛ́ an sↄ̃ kú ń tã́aↄwa yã́i.
17Ń beeo ma ń wɛ̃nagwà, mi ń kaalɛ guwaiwaiu mà ń bui midɛo.
18Má ò ń nɛ́ↄnɛ guwaiwaiu aasu ń maeↄ ↄlɛsɛo, aasu ń yãkɛa kɛo, aasu gbãlɛ ń tã́aↄ yã́ musuo.

19Mámɛ má Dii ń Lua ũ, aaliↄ ma ikoyãↄ kũa, aali swã́sɛ ma yãdilɛaↄi aaↄ zĩkɛwà.
20Aali kã́mabogↄↄↄ dilɛ ma pↄ́ ũ seela ũ wá zãnguo, aaↄ dↄ̃ kɛ́ Dii ń Luan ma ũ.
21Ɔ̃ an nɛ́piↄ bↄ̀ ma kpɛ, aa ma ikoyãↄ kũao, aai swã́sɛ ma yãdilɛa pↄ́ tó gbɛ̃́ kũa i wɛ̃ni e a guuↄzi aa zĩkɛ̀wào, mɛ́ aa tò kã́mabogↄↄ gbãlɛ̀, ↄ̃ ma zɛò mà pↄkũmabↄbↄmá, mí palamá ń pↄfɛ̃o guwaiwaiu,
22ↄ̃ ma ↄsↄ̀aa, mi kɛo ma tↄ́ yã́i. Má ye ma tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa bui pↄ́ ma ń bↄ́lɛ Egipi ń wáaↄnɛo.
23Ma ɛa ↄlɛ̀lɛnɛ́ guwaiwaiu we lↄ, ma mɛ̀ má ń fãaa buiↄ guuɛ, mí ń fã́ndaiada bùsu ń bùsuo,
24asa aai ma yãdilɛaↄ mao, aa gì ma ikoyãↄiɛ, aa tò kã́mabogↄↄ gbãlɛ̀, mɛ́ an maeↄ tã́aↄ ń wɛ́ blè.
25Ɔ̃ ma ń kpá yãbɛ̃ɛkɛaↄla ń yãdilɛa pↄ́ wìli wɛ̃ni e a guuoↄ.
26Má tò aa gↄ̃̀ gbãlɛa an sa'oa yã́ musu. Aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń ń nɛ́ sɛ̃́iaↄ, kɛ́ vĩa e ń kṹ, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
27Ayãmɛto gbɛ̃nazĩn nɛ́, yã'o Isailiↄnɛ ǹ mɛ ma Dii Lua ma mɛ̀ an deziↄ dↄ́ɛmanↄ yã́ɛ bee musu lↄ, aa náaisaiyãkɛ̀mɛɛ.
28Kɛ́ ma mↄńnↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀nɛ́ guu, kɛ́ aa sĩ̀sĩ lɛsĩe ge lí yɛ̀lɛlɛe è, aa sa'ò we. Aa ma pↄ fɛ̀lɛmɛɛ ń gba pↄ́ aa dà weo ń pↄ́ tɛ́kũa gĩ na pↄ́ aa kɛ̀o ń vɛ̃ɛ pↄ́ aa ɛ̀lɛwào.
29Ɔ̃ ma ń lá ma mɛ̀ gulɛsĩ pↄ́ aalɛ gɛ́u weↄ dɛa ni? Ɔ̃ wì mɛ gupiↄnɛ gulɛsĩↄ e ń a gbão.
30Ayãmɛto o Isailiↄnɛ ma Dii Lua ma mɛ̀: Á á deziↄ zɛ́ sɛ à gbãlɛ tã́aↄ yã́ musu à gↄ̃ gbãlɛa yã̀?
31Tó a mↄ sa'oimá mɛ́ a sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń á nɛ́ↄ, áↄ gbãlɛa á tã́aↄ yã́ musu e ń a tiaoɛ. Lá màaɛ Isailiↄ, má we à yãgbɛaao. Ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao má we à yãgbɛaao.
32Yã́ pↄ́ kú á nↄ̀sɛu a zɛkɛo. I mɛ áↄ zↄble líↄnɛ ń gbɛↄ lán buiↄwaɛ, lán dṹnia gbɛ̃́ↄwa.
33Ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao má a gã̀sĩ poo, mí gbãamↄɛ́ ń pↄkũmabↄbↄawáo.
34Má a gã̀sĩ poo mà á kãaa bui pↄ́ a fãaa ń guuↄ guuɛ, mí á bↄlɛ bùsu ń bùsuo ń ma gã̀sa gbãao ń pↄkũmabↄbↄawáo.
35Má tó à gɛ́ buiↄ bùsuu gbáau, wá wɛ́ i kɛ síiↄ̃ we, mí yã́kpalɛkɛánↄ.
36Lá ma yã́kpalɛkɛ̀ ń á deziↄ Egipi guwaiwaiu, màa má yã́kpalɛkɛánↄ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.

37Mí tó à gɛ̃ ma kaau, mí tó à zɛ ń ma bàakuaánↄ yã́o.
38Má gbɛ̃́ pↄ́ aa tàaekɛ̀mɛɛ aa bↄ̀ ma kpɛↄ bↄ á guuɛ. Baa kɛ́ ma ń bↄ́lɛ bùsu pↄ́ aa ku a guu, aa gɛ̃ Isaili bùsuuo, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
39Á Isailiↄ, ma Dii Lua ma mɛ̀, lá á baade ye zↄble a tã́aↄnɛ, à gɛ́! Gbɛzã á ma yãma! Á ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpamɛɛ ń á tã́aↄ ń á sa'oamáo lↄo.
40Asa ma Dii Lua ma mɛ̀, Isailiↄ píi aa zↄblemɛɛ ma gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musuɛ, Isaili bùsu gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩpi. We má ń síu. Wekĩi má sa'oa gbɛawá ń á buapↄ́ káauↄ ń gba pↄ́ á mↄomɛɛↄ.
41Tó ma á kãaa buiↄ guu, mɛ́ ma á bↄ́lɛ bùsu ń bùsu pↄ́ a fãaauↄ guu, má á sí sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ na ũ, mí tↄbↄ á musu buiↄ wáa.
42Tó ma suánↄ Isaili bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ á deziↄnɛ guu, á dↄ̃ sa kɛ́ mámɛmaa Dii.
43Wekĩi á yãkɛaↄ ń á dàa pↄ́ tò a gↄ̃ gbãlɛa i dↄágu, ↄ̃ á gbasa àↄ ye ázĩa gĩyãio vãi pↄ́ á kɛ̀ↄ yã́i.
44Tó ma yãkɛ̀ɛ́ ma tↄbↄa yã́i, i kɛ á yãvãikɛa ge á yã́ koleaↄ lɛ́u no, á Isailiↄ í dↄ̃ sa kɛ́ mámɛmaa Dii. Ma Dii Lua mámɛ má ò.