Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I di madangaholu laangi o di lima malama i di hidu ngadau o di madau lahi galabudi, hunu gau i nia dagi o digau Israel ga lloomoi gi di au belee halahala nadau hagamaamaa mai baahi Dimaadua, gaa noho gi lala i ogu mua.
2Dimaadua ga helekai mai,
3“Kooe go tangada dangada, helekai gi nia daangada aanaa, hagi anga ina gi digaula nia helekai Tagi go Yihowah ala e helehelekai ai: Goodou ne lloomoi belee halahala dogu hagamaamaa? Go di maa Au dela go di God mouli, Au hagalee e dumaalia adu gi goodou gi heeu dahi mee mai gi di Au. Ko Au go Tagi go Yihowah dela gu helehelekai.
4“Kooe go tangada dangada, goe gu hagatogomaalia belee hagiaga digaula? Malaa, heia anga! Hagalangahia ina gi digaula nnangaahai milimilia ala nogo hai go nadau damana i mua.
5Helekai gi digaula agu mee e helekai iei Au. I dagu hili aga Israel, Au guu hai dagu hagababa ang gi digaula. Au gu hagagida gi digaula i Egypt gu helekai gi digaula: Ko Au go Yihowah, di godou God.
6Deenei di madagoaa ne hai dagu hagababa ang gi digaula bolo Au gaa lahi digaula gi daha mo Egypt, gaa dagi digaula gi tenua dela ne hilihili ang gi digaula, go tenua gelegele humalia, tenua koia e humalia i nia henua huogodoo.
7Au gu helekai gi digaula bolo gi kilia gi daha nadau ada balu ieidu ala e aloho ai, gei gi hudee hagamilimilia ina ginaadou gi nia god tilikai o Egypt, idimaa ko Au go Dimaadua go di nadau God.
8Gei digaula gu hai baahi mai gi di Au, gu hagalee hagalongo gi agu helekai. Digaula digi kilia gi daha nadau ada balu ieidu huaidu, be e oho gi daha nia god o digau Egypt. Au gu hagatogomaalia bolo digaula gi longono nia mahi o dogu hagawelewele i lodo tenua Egypt.
9Gei Au digi haga gila ina bolo gi de hagamilimilia hua dogu ingoo, idimaa Au gu hagailoo aga i mua gi nia daangada Israel bolo Au gaa lahi digaula gi daha mo Egypt.
10“Deenei laa, Au guu lahi digaula gi daha mo Egypt guu hula gi lodo di anggowaa.
11Au gu haganoho dagu hai ang gi digaula mo di agoago gi digaula agu haganoho, ala e wanga di mouli ang gi tangada dela e hagalongo.
12Au gu haganoho nia hai o di Laangi Sabad belee hai di ada di hagababa i mehanga Au mo digaula, belee hai di hagalangahia gi digaula bolo ma ko Au go Dimaadua dela e hagadabu digaula.
13Gei digaula digi hagalongo mai gi di Au i lodo di anggowaa, gaa oho agu haganoho ge gu hagalee daudali agu mee ne haganoho, go nia mee ala e wanga di mouli ang gi tangada dela e hagalongo. Digaula gu hagamilimilia huoloo di Laangi Sabad. Au gu hagatogomaalia belee hai digaula gi longono nia mahi o dogu hagawelewele i lodo di anggowaa ga daaligi digaula gii mmade.
14Gei Au digi haga gila ina aga, idimaa bolo gi de hagamilimilia dogu ingoo i baahi nia henua huogodoo ala gu gidee dagu hai dela ne laha mai digau Israel gi daha mo Egypt.
15Gei Au gaa hai dagu hagababa i lodo di anggowaa bolo Au ga hagalee dagi digaula gi tenua dela ne wanga ko Au gi digaula, go tenua humalia ono gelegele, tenua kaedahi e humalia i nia henua huogodoo.
16Au ne hai dagu hagababa beenei, idimaa i digaula ala digi daudali agu mee ala ne haganoho, e oho agu haganoho, mo di hagamilimilia di Laangi Sabad. Digaula gu hiihai hua e daumaha gi nadau ada balu ieidu.
17“Gei Au ga aloho i digaula. Au gu haganoho bolo Au ga hagalee e daaligi digaula i lodo di anggowaa.
18Au gu hagi ngudu ang gi digau lligi i digaula: Goodou gi hudee daudalia nia haganoho ala ne hai go godou damana mmaadua; goodou gi hudee daudalia nnangaahai digaula, be e hagamilimilia ina goodou gi nadau ada balu ieidu.

19Ko Au go Yihowah, go di godou God. Goodou gi haga gila ina agu haganoho mo agu mee ala ne haganoho.
20Heia di Laangi Sabad gii hai di laangi e dabu, belee hai di ada di hagababa dela ne hai go gidaadou, gei e hagalangahia adu gi goodou bolo ko Au go Yihowah, go di godou God.
21“Gei di adu dangada deelaa la digau dee hagalongo mai gi di Au, digaula gu oho agu haganoho, gu hagalee daudali agu mee ala ne haganoho, go nia mee ala e wanga di mouli ang gi tangada dela ma ga hagalongo. Digaula gu hagamilimilia di Laangi Sabad. Au gu hagatogomaalia belee hai digaula gi longono nia mahi o dogu hagawelewele i lodo di anggowaa gei ga daaligi digaula huogodoo.
22Gei Au digi haga gila ina, idimaa di mee deenei ga hagahuaidu dogu ingoo i baahi nia henua ala gu gidee dagu hai ne dagi mai digau Israel mai i Egypt.
23Gei Au gaa hai dagu hagababa labelaa i lodo di anggowaa. Au guu hai dagu hagababa bolo Au ga hagabagi digaula gi nia henua huogodoo i henuailala.
24Au ne hai di mee deenei idimaa digaula guu bae gi daha agu mee ne haganoho mo di oho agu haganoho huogodoo, gu hagamilimilia di Laangi Sabad, mo di daumaha gi nnagadilinga ada balu ieidu ala nogo daumaha ginai nadau maadua mmaadua i mua.
25“Gei Au gaa wanga agu balu haganoho hagalee humalia mo nia mee ne haganoho ala hagalee e mouli ai tangada.
26Au guu dugu ang gi digaula gii bida hagamilimilia ina ginaadou gi nadau hai tigidaumaha, mo di hai digaula gii bida tigidaumaha nadau dama daane mmaadua. Au ne hai beenei belee hagaduadua digaula ge e hagamodongoohia gi digaula bolo ma ko Au go Dimaadua.
27“Deenei laa, kooe go tangada dangada, helekai gi digau Israel i nia mee ala e helekai iei Au, go Tagi go Yihowah, ang gi digaula. Deenei di ala labelaa o nadau damana mmaadua ala nogo hagalee hagalaamua Au mai i nadau dee hagalongo.
28Au ne laha mai digaula gi lodo tenua dela ne hagababa ko Au gi digaula bolo e wanga gi digaula. I di nadau mmada gi nia gonduu duuduu i nua mono laagau tomo hagadubuaagina, gei digaula gaa hai nadau tigidaumaha i nia gowaa huogodoo aalaa. Digaula guu hai Au gi hagawelewele gi nadau tigidaumaha dudu mono waini ala ne tigidaumaha go digaula.
29Gei Au ga heeu gi digaula: Nia gowaa behee ala e duuduu i nua ala e hula ginai goodou? Deenei laa digaula ga hagaingoo nia gowaa aalaa bolo ‘Nia Gowaa e Duuduu i Nua’, gaa tugi loo gi dangi nei.
30Deenei laa, helekai gi digau Israel i nia mee ala e helehelekai iei Au, go Tagi go Yihowah: Ma e aha dela goodou e daudali hua nia huaidu o godou damana mmaadua mo di daudali hua i muli nia ada balu ieidu digaula?!
31Dae mai loo gi dangi nei, gei goodou e hai nnagadilinga tigidaumaha la hua ala e hagamilimilia goodou gi nia ada balu ieidu mai i di godou dudu godou dama bolo e hai di godou tigidaumaha ang gi nia maa. Nomuli, goodou digau Israel ga lloomoi e halahala mai dogu hagamaamaa. Gei Au dela ko Au go Tagi, go Yihowah, go di God mouli dee odi. Au hagalee e dumaalia adu gi goodou gi heeu dahi mee mai gi di Au.
32Goodou gu haganoho di godou hiihai bolo goodou gaa hai be nia henua ala i golo, gii hai be nia daangada ala e noho i nia henua ala i golo ala e daumaha gi nia laagau mono hadugalaa, gei nia mee aanei hagalee belee hai gii hai.
33“Gei Au dela ko Au go Tagi, go Yihowah, go di God mouli deeodi. Au e hagi adu gi goodou bolo i lodo dogu hagawelewele gei Au gaa dagi goodou i ogu mahi mo ogu mogobuna huogodoo.
34Au ga hagamodongoohia adu gi goodou ogu mogobuna mo dogu hagawelewele i dogu madagoaa ma ga hagadagabuli mai goodou mo di laha mai goodou gi daha mo nia henua ala ne hagabagi ginai goodou.
35Au ga laha mai goodou gi lodo di ‘Anggowaa o nia Henua’, gei Au ga hagiaga goodou i di gowaa deelaa, i mua godou golomada.
36Au ga hagiaga goodou dolomeenei gadoo be dagu hai dela ne hagiaga godou damana mmaadua i lodo di Anggowaa o Sinai.” Aanei la nnelekai mai baahi o Tagi go Yihowah.

37“Au gaa dagi goodou i ogu mahi gaa hai goodou gi hagalongo gi agu haganoho.
38Au gaa daa digau ala e dee hagalongo mo digau huaidu gi daha mo goodou. Au ga daa gi daha digaula i nia henua ala e noho ai digaula dolomeenei, gei Au ga hagalee hai digaula gii mee di hula labelaa gi Israel. Gei goodou ga iloo laa bolo ko Au go Dimaadua.”
39Tagi go Yihowah ga helekai, “Deenei laa, dolomeenei goodou ala go digau Israel huogodoo, hula daumaha gi godou ada balu ieidu. Au e helekai adu bolo i muli hua nia mee aanei, gei goodou gaa hai loo gi hagalongo mai gi di Au mo di lawa gi daha mo di godou de hagalabagau dogu ingoo dabu i di godou hai tigidaumaha gi godou ada balu ieidu.
40Goodou digau Israel huogodoo ga daumaha mai gi di Au i hongo di gonduu hagamadagu dela go di gonduu duuduu i nua o Israel, gei Au ga tenetene adu gi goodou ga talitali godou tigidaumaha ala e gaamai go goodou gi di Au, godou tigidaumaha kaedahi humalia, mo godou tigidaumaha ala e dabu.
41I muli hua dagu laha mai goodou gi daha mo nia henua ala ne lahi ginai goodou, ga hagadagabuli mai goodou, gei Au ga dumaalia gi godou tigidaumaha ala e dudu, gei nia henua gaa mmada ga iloo laa bolo Au e dabuaahia.
42Dogu madagoaa ma ga laha mai goodou gi Israel, go tenua dela ne hagababa ang gi godou damana mmaadua, gei goodou ga iloo laa bolo ma ko Au dela go Dimaadua.
43Gei goodou ga maanadu mai laa nia hagadilinga huaidu huogodoo ala nogo hai go goodou, mo di godou hai ne hagamilimilia goodou, gei goodou ga de hiihai adu gi goodou i godou hai huaidu ala nogo hai.
44Dogu madagoaa ma ga nnooaga ga abaaba di aamua o dogu ingoo, goodou go digau Israel la ga iloo laa bolo ko Au go Dimaadua, idimaa i dogu de hagaduadua goodou e tau anga gi godou hangaahai gulugulua.” Aanei la nnelekai mai baahi o Tagi go Yihowah.
45Dimaadua ga helekai mai,
46“Kooe go tangada dangada, mmada gi di baahi ngaaga. Helekai kokohp ang gi di baahi ngaaga, ge helekai hai baahi ang gi lodo henua o baahi la ngaaga.
47Helekai ang gi lodo henua o di baahi la ngaaga gi hagalongo gi nnelekai Dimaadua ala e helekai ai: Mmada! Au gu akaa dagu ahi, e dudu au laagau huogodoo, nia mee gu maangoo be nia mee mouli. Deai dahi mee e mee di diinai di maa ai, ga ulaula mai ngaaga gaa hana loo gaa tugi i baahi ngeia, gei digau huogodoo ga longono nia mahi o di welengina o di ahi deelaa.
48Digaula huogodoo gaa mmada ga iloo laa bolo ma ko Au go Dimaadua dela ne dudu di maa, gei tangada e mee di diinai di maa ai.”
49Gei Au digi heia, ga helekai, “Meenei Tagi go Yihowah, goe hudee dugua mai gi di au gi heia di mee deenei. Nia daangada gu helehelekai bolo agu agoago le e haingadaa, e modongoohia ngadaa.”