Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aiemai hesiai mai guia danu negana, ena lagani namba 7, hua namba 5, bona dina namba 10 dekenai, Israela ena tau badadia haida lau dekenai idia mai, Lohiabada ena ura, be idia totona Lohiabada do lau nanadaia totona. Idia be egu vairana dekenai idia helai diho.
2Vadaeni Lohiabada be lau dekenai ia hereva, ia gwau,
3“Tanobada tauna e, oi ese inai Israela lohia taudia do oi hamaoroa, lau Lohiabada Dirava ese inai bamona idia dekenai lau gwau: ‘Umui be egu ura do umui diba totona umui mai, a? To lau be mauri ena Dirava dainai, lau ese emui henanadai do lau koua, do lau haere lasi. Lau Lohiabada Dirava lau hereva inai.’
4“Tanobada tauna e, oi ese do oi kota henidia totona oi noho hegaegae, a? Vadaeni do oi kota henidia. Edia sene taudia edia kara dika rohorohodia ena sivarai idia dekenai do oi hadibaia.
5Do oi gwau: Lohiabada Dirava be inai bamona ia gwau: Israela lau abia hidi dinana dekenai, lau ese Israela taudia dekenai gwauhamata lau henia. Idia be Aigupito tano dekenai idia noho neganai, lau sibona idia dekenai lau hedinaraia, bona lau hamaorodia, lau gwau: ‘Lau be Lohiabada, emui Dirava.’
6Unai neganai danu idia dekenai lau gwauhamata, Aigupito dekena amo idia do lau hakaua lao, bona idia totona lau abia hidi tano, rata bona hani dekenai ia honu tano dekenai idia do lau hakaua vareai. Inai tano be namo herea momokani, tano ibounai ia hereaia tanona.
7“Idia lau hamaoroa, lau gwau, ‘Umui ibounai e, gau dika rohorohodia, emui matadia ese idia ura henia gaudia, be do umui negea ore, bona Aigupito taudia edia kaivakuku dekena amo umui sibona do umui hamiroa lasi. Lau be Lohiabada, emui Dirava.’
8To idia ese lau dekenai idia dagedage, lau idia kamonai henia lasi. Idia edia gau dika rohorohodia, edia matadia idia moalelaia gaudia be idia ese idia negea ore lasi, bona Aigupito ena kaivakuku idia rakatania lasi. “Vadaeni lau laloa, egu badu mai siahu danu be edia latanai do lau bubua diho, bona do lau hadikadia ore, Aigupito ena tano dekenai.
9To unai bamona lau karaia lasi, badina be inai: Unai kara ese egu ladana do ia hamiroa garina. Badina edia huanai idia noho taudia edia vairana dekenai, hereva ta lau hedinaraia guna vadaeni, gauna inai: Lau ese Israela taudia lau hamaoroa Aigupito dekena amo do lau hakaudia mai.
10“Vadaeni lau ese Aigupito dekena amo idia lau hakaua, tano kaukau dekenai idia raka vareai.
11Egu taravatu idia dekenai lau henia, bona egu oda idia dekenai lau hadibaia, badina unai oda ia kamonai henia tauna be do ia mauri.
12Inai danu, egu Sabati Dina idia dekenai lau henia, toa ta do ia lao, lau bona idia, aiemai huana dekenai. Sabati Dina dekena amo do idia diba lau Lohiabada ese idia lau hahelagaia noho.
13To Israela bese taudia ese tano kaukau dekenai lau idia dagedage henia. Idia ese egu taravatu idia utua, bona egu oda, idia kamonai henidia taudia ese mauri idia davaria gaudia, be idia negea. Egu Sabati Dina be idia ese idia hamiroa momokani. “Vadaeni lau laloa, egu badu mai siahu danu be edia latanai do lau bubua diho, bona do lau hadikadia ore, tano kaukau dekenai.
14To unai bamona lau karaia lasi, unai kara ese egu ladana do ia hamiroa garina. Badina be bese idauidau momo ese egu kara idia itaia, Israela taudia Aigupito dekena amo lau hakaudia neganai.
15To tano kaukau dekenai lau ese idia lau gwauhamata henia, idia do lau henia gwauraia tano, rata bona hani dekenai ia honu tano, tano namo herea momokani, tano ibounai ia hereaia gauna, ena lalonai do lau hakaudia vareai lasi.
16Badina be egu oda hereva idia negea, bona egu taravatu idia utua, bona egu Sabati Dinana idia hamiroa. Ma badina ta be, idia edia kudoudia ese edia kaivakuku idia laloa noho.
17“To ma lau ese idia lau itaia, bona idia dekenai lau bogahisihisi henia. Vadaeni idia lau hadikaia ore lasi, tano kaukau dekenai.
18To tano kaukau dekenai lau ese edia natudia lau hamaoroa, lau gwau, ‘Emui tamadia idia karaia taravatu do umui badinaia lasi, edia oda hereva gaudia do umui kamonai lasi, edia kaivakuku danu do umui tomadiho henia lasi, do umui miro garina.

19Lau be Lohiabada, emui Dirava, lauegu taravatu edia lalonai do umui raka, bona egu oda hereva do umui badinaia namonamo.
20Bona egu Sabati Dinadia do umui matauraia, vadaeni Sabati be toa ta do ia lao, lau bona umui, iseda huana dekenai, vadaeni do umui diba lau be Lohiabada, emui Dirava.’
21“To unai edia natudia ese lau idia dagedage henia, egu taravatu lalonai idia raka lasi, bona egu oda hereva, idia kamonai henidia taudia ese mauri idia davaria gaudia, be idia utua. Idia ese Sabati Dina danu idia hamiroa. “Vadaeni lau laloa, egu badu mai siahu danu be edia latanai do lau bubua diho, bona do lau hadikadia ore, tano kaukau dekenai.
22To unai bamona lau karaia lasi, unai kara ese egu ladana do ia hamiroa garina. Badina be bese idauidau momo ese egu kara idia itaia, Israela taudia Aigupito dekena amo lau hakaudia neganai.
23Unai dainai tano kaukau dekenai gwauhamata ta ma idia dekenai lau gwauraia, lau gwau, bese idauidau edia huanai lau ese do lau luludia lao, bona tanobada gado idauidau taudia edia huanai idia do lau atodia, unai gabudia dekenai do idia noho.
24Badina be idia ese egu oda hereva idia badinaia lasi, bona egu taravatu idia negea, bona egu Sabati Dina idia hamiroa, bona edia tamadia edia kaivakuku dekenai idia laloa momo noho.
25“Inai danu, taravatu dikadia, bona oda hereva haida, kamonai henidia taudia ese mauri idia davaria diba lasi gaudia, be lau henidia.
26Bona idia ese harihari gaudia, boubou gaudia, be kaivakuku dekenai idia henia neganai, unai kara lau koua lasi, idia ese sibodia do idia hamiroa totona. Vadaeni idia ese edia vara guna natudia tau be gabua ore bouboudia totona idia henidia. Unai dekena amo lau hagaridia bada, idia be do idia diba lau be Lohiabada totona.
27“Unai dainai, tanobada tauna e, Israela taudia do oi hamaorodia, do oi gwau, ‘Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: Inai kara dekena amo danu emui sene taudia ese lau idia hadikaia, bona idia be momokani lasi lau dekenai, gauna inai:
28Lau gwauhamata do lau henidia tano lalonai lau hakaudia vareai neganai, idia ese ororo latana ta o au namona ta idia itaia neganai idia ese boubou gaudia unai ororo o au ibounai dekenai idia henia. Bona inai bamona bouboudia idia gabua, bona uaina bouboudia idia bubua dekena amo idia ese lau idia habadua.’
29Lau ese idia lau nanadaia, lau gwau, ‘Inai ataiai gabudia, umui lao gabudia be dahaka?’ Bona unai neganai ia mai bona hari, unai tomadiho gabudia, edia ladadia be, ‘ataiai gabudia.’
30“Unai dainai Esekiela e, Israela taudia do oi hamaoroa, do oi gwau: Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva noho, ia gwau: Emui sene taudia edia kara dika hegeregerena badina dahaka umui karaia noho, bona edia kaivakuku badina dahaka edia murinai umui raka siri noho?
31Hari dina danu umui ese kaivakuku dekenai harihari gaudia umui henia noho, bona kaivakuku dekena amo umui sibona umui hamiroa noho, badina umui ese emui natudia tau be gabua ore bouboudia umui halaoa noho. Bona harihari lauegu ura do umui diba totona umui henanadaia noho. Lau, mauri ena Dirava egu ladana dekenai lau gwauhamata inai: Lau ese emui henanadai do lau koua, umui dekenai do lau haere lasi.
32“Umui emui ura be bese idauidau, tano idauidau besedia edia kara hegeregerena do umui karaia, au bona nadi do umui tomadiho henia. To inai ura be nega ta do ia vara lasi.”
33Lohiabada Dirava ia gwau: “Lau, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau hereva goada noho inai, momokani mai egu imana goadana, bona mai egu siahu ibounai, bona mai egu badu danu, umui do lau biagua.
34Bese idauidau edia huanai dekena amo umui do lau hakaua, bona tano idauidau dekenai umui noho gabudia ibounai dekena amo umui lau haboua neganai, egu siahu bona egu badu do lau hedinaraia momokani.
35Vadaeni ‘Bese Idauidau Edia Tano Kaukau’ dekenai umui do lau hakaua vareai. Unuseni umui do lau gwau henia, bona umui do lau kota henia.
36Io, umui do lau kota henia, emui sene taudia Aigupito ena tano kaukau dekenai lau kota henidia hegeregerena. Lau, Lohiabada Dirava lau hereva noho inai.

37“Lau ese umui do lau biagua mai goada danu, bona umui do lau taravatua auka dainai, egu gwauhamata taravatuna be do umui utua lasi momokani.
38Dagedage taudia bona egu taravatu idia utua noho taudia be umui emui huanai dekena amo do lau negea. Idia noho tano dekena amo do lau hakaudia mai, to Israela tano dekenai do idia raka vareai lasi. Unai negana do umui diba lau be Lohiabada.”
39Lohiabada Dirava ia gwau, “Vadaeni umui Israela besena taudia e, bema lau dekenai do umui kamonai lasi neganai do umui lao, ta ta ena kaivakuku ena kaivakuku ena hesiai gaukara do umui karaia. To umui lau sisiba henia inai: Gabeai umui ese lau do umui kamonai henia momokani, bona kaivakuku dekenai harihari gaudia henia kara dekena amo egu ladana helagana do umui hamiroa lou lasi.”
40Lohiabada Dirava ma ia gwau, “Badina be egu tano, egu ororo helagana ena latanai, Israela ena ororo badana Siona dekenai, Israela besena taudia ibounai ese lau dekenai do idia tomadiho, bona lau ese mai laloa namo danu idia do lau abia dae. Unai gabu dekenai umui ese boubou gaudia, emui tano anina vara guna gaudia, bona emui harihari gaudia helagadia be lau dekenai do umui henia.
41Io, bese idauidau edia huanai dekena amo umui do lau hakaua, bona idia lalonai gabu idauidau umui noho tanodia dekena amo umui lau haboua neganai, lau ese umui do lau abia dae, bonana namo boubou gauna do lau abia dae bamona. Bona umui emui huanai lau ese egu helaga do lau hedinaraia, vadaeni bese idauidau taudia do idia diba lau be helaga.
42Bona Israela tano, emui sene taudia dekenai lau gwauhamata do lau henidia tano, ena lalonai umui do lau hakaua vareai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
43Unai neganai emui dala dikadia bona emui kara dikadia, idia dekena amo umui sibona umui hamiroa karadia do umui laloa lou. Unai neganai umui sibona do umui negea bamona, bona do umui hemarai bada momokani, emui kara dika ibounai dainai.
44Bona do umui diba lau be Lohiabada, badina umui dekenai lau karaia karadia be emui kara dika bona emui kara bodaga edia davana korikori hegeregerena lasi. To umui dekenai lau karaia karadia be egu ladana ese mataurai do ia abia totona.” Israela besena e, Lohiabada Dirava ia hereva noho inai.
45Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
46“Tanobada tauna e, diho kahana do oi itaia. Diho kahana ena latanai do oi haroro, bona diho kahana ena uda gabuna totona do oi peroveta.
47Diho kahana ena uda dekenai do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Lohiabada ena hereva do oi kamonai. Lohiabada Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: Kamonai, oiemu lalonai lahi ta do lau gabua, bona inai lahi ese mauri audia bona mase audia ibounai do ia gabua ore. Tau ta ese unai lahi do ia habodoa diba lasi, bona taunimanima ibounai, diho kahana dekena amo ela bona mirigini kahana dekenai, ese lahi ena siahu ena mamina do idia abia.
48Idia ibounai do idia diba lau Lohiabada ese lahi lau gabua noho, bona tau ta ese do ia habodoa diba lasi.’ ”
49Vadaeni lau Esekiela lau gwau, “Lohiabada Dirava e, inai hereva gwauraia totona lau do oi hagoadaia lasi, badina idia ese lau dekenai idia hereva badubadu noho, idia gwau, lau be nega ibounai parabole sibona lau gwauraia noho.”