Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido laappuntta laittan, ichchashantta aginan, tammantta gallassan, Israa7eela cimatuppe amaridaageeti GODAA oichchanau yiidi, ta sinttan uttidosona.
2Yaatin, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
3“Laa asa na7au, Israa7eela cimatuyyo hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte yiidoogee tana oichchanaassee? Taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Taani inttenan oishettikke” yaagees’ yaaga.
4“Eta bolli pirdduutee? Laa asa na7au, tumu eta bolli pirdduutee? Hegaa gidikko, eta maizza aawatu tuna oosuwaa eta erissa.
5Etau hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani Israa7eela doorido wode, Yaaqooba zaretussi Gibxxen de7ishin, tanatettaa erissada, ‘Taani GODAA intte Xoossaa.
6Taani inttena Gibxxeppe kessada, inttessi doorido biittaa, maattainne eessai goggiyo biittaa, biitta ubbaappe aadhdhida lo77o biittaa ehaana’ gaada caaqqaas.
7Qassi taani eta, ‘Intteppe issoi issoi ba siiqiyo tuna eeqata diggo; Gibxxe eeqatun tunoppite. Taani GODAA intte Xoossaa’ yaagaas.
8“‘“SHin eti taayyo makkalidi, ta odiyoogaa siyennan ixxidosona. Eti bantta amottido tuna eeqata diggibookkona; Gibxxe eeqaukka goinniyoogaa aggibookkona. Hegaa gishshau, eti Gibxxen de7ishin, ta hanqquwaa eta bolli gussanau, ta yiilluwaakka eta bolli wurssanau qoppaas.
9SHin eti de7iyo kawotettatu giddooninne Israa7eela asaa Gibxxeppe kessiyoogan, taani tanatettaa erissido asaa sinttan ta sunttai tunennaadan oottaas.
10Hegaa gishshau, taani eta Gibxxeppe kessada, bazzuwau ehaas.
11Azazettiya ubbau de7uwaa immiya ta wogaa taani etau immaas; ta higgiyaakka eta tamaarissaas.
12Qassi eta geeshshiyaagee tana GODAA gidiyoogaa eti erana mala, taani ta Sambbataa taappenne etappe gidduwan malaata oottada immaas.
13“‘“SHin Israa7eela asai ha bazzuwankka ta bollan makkalidosona. Azazettida ubbau de7uwaa immiya ta wogaadan hemettibookkona; ta higgiyaakka menttidosona; ta Sambbataakka daro tunissidosona. Yaatin, taani bazzon ta hanqquwaa eta bolli gussada, eta wurssanau qoppaas.
14SHin taani eta Gibxxeppe kessiyoogaa be7ida kawotettatu sinttan ta sunttai tunennaadan, eta xaissabeikke.
15Qassi taani eti bazzuwan de7ishin, etayyo immido biittaa, maattainne eessai goggiyo biittaa, biitta ubbaappe lo77iya biittaa eta gelissennaadan caaqqaas.
16Aissi giikko, eti eeqau goinnidi, ta higgiyaa ixxido gishshaassa, ta wogaadan hemettibeenna gishshaassanne ta Sambbataakka tunissido gishshaassa.
17Gidikkonne, taani etau qarettido gishshau, bazzuwan eta wurssa xaissabeikke.
18“‘“Eti bazzuwan de7ishin, taani eta naata hagaadan yaagaas; ‘Intte aawatu wogaadan hemettoppite; eta higgiyaakka naagoppite; woikko eta eeqatun tunoppite.

19Taani GODAA intte Xoossaa. Ta wogaadan hemettite; ta higgiyaakka naagite.
20Taappenne intteppe gidduwan malaata gidana malanne taani GODAA intte Xoossaa gidiyoogaa intte erana mala, Sambbataa hara gallassaappe dummayite’ yaagaas.
21“‘“SHin he naatikka ta bollan makkalidosona; azazettiya asa ubbau de7uwaa immiya ta wogaadan hemettibookkona; ta higgiyaakka eti naagibookkona; ta Sambbataakka tunissidosona. Yaatin, taani bazzon ta hanqquwaa eta bolli gussanau, ta yiilluwaakka eta bolli wurssanau qoppaas.
22SHin taani ta kushiyaa shiishsha ekkaas. Taani eta Gibxxeppe kessiyoogaa be7ida kawotettatu sinttan ta sunttai tunennaadan, eta xaissabeikke.
23Qassi eta hara kawotettatussinne hara biittatussi laalanau bazzon caaqqaas.
24Aissi giikko, eti ta wogau azazettennan ixxidosona; ta higgiyaakka menttidosona; ta Sambbataa tunissidosonanne bantta aawatu eeqaa amottidosona.
25Hegaadankka, qassi etassi lo77o gidenna wogatanne de7uwaa immenna higgeta immaas.
26Eti bantta yarshshuwan tunanaadan, eti bantta baira naata yarshshanaadan, taani eta yedda bessaas. Taani hegaa oottidoogee eta qaxxayanaassanne taani GODAA gidiyoogaa eta erissanaassa” yaagees’ yaaga.
27“Hegaa gishshau, asa na7au, Israa7eela asaassi hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte aawatikka tanan ammanettennan ixxidi, hegan tana cayidosona.
28Taani etau immanau caaqqido biittaa eta ehaas. Etikka xoqqa keraanne irxxa mittaa be7ido wode, etan ubban bantta yarshshuwaa yarshshidosona. Eti bantta xuuggiyo yarshshuwan, bantta cuwayiyo ixaanaaninne bantta gussiyo ushshaa yarshshuwan tana hanqqetissidosona.
29Yaatin, taani eta, ‘Hagee intte biyo xoqqa sohoi aibee?’ yaagada oichchaas. Hachchi gakkanaassi he sohoi goinniyo xoqqa soho geetetti xeesettees” yaagees’ yaaga.
30“Hegaa gishshau, Israa7eela asaayyo hagaadan yaagada yoota; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte maizza aawati oottido nagara ubbaa oottidi, aissi inttena tunisseetii? Eta tuna eeqau aissi goinneetii?
31Hachchikka hegaa mala imuwaa shiishshiyo wodenne intte attuma naata taman xuuggidi yarshshiyo wode, intte eeqan ubban inttena tunisseeta. Inttenoo, Israa7eela asatoo, taani inttenan oishettoo? Taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Taani inttenan oishettikke.
32Intte, ‘Nuuni mittaunne shuchchau goinniya hara kawotettatu malanne sa7an de7iya asaa mala gidana’ yaagidi qoppeeta. SHin intte qofai mulekka hanenna.
33“‘“Taani Ubbaa Haariya GODAI ta de7uwan caaqqais: Taani ta mino qesiyan, ta yeddido kushiyaaninne ta gussido hanqquwan intte bolli kawotana.
34Kawotettatu giddoppe taani inttena kessana; intte laalettido biitta ubbaappe ta mino qesiyan, ta yeddido kushiyaaninne ta gussido hanqquwan taani inttena shiishshana.
35Taani inttena kawotettatu bazzuwaa giyo bazzuwaa ehaana; ehaada inttena ta sinttan essada, intte bolli pirddana.
36Gibxxe biittaa bazzuwan intte maizza aawatu bolli pirddidoogaadan, hegaadankka intte bolli pirddana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.

37Taani inttena huuphiyan huuphiyan qoodada gelissana; ta maachchaa intte naaganaadan, taani inttena oottana.
38Makkalanchchatanne nagaranchchata taani intte giddoppe diggana; ha77i eti de7iyo biittaappe taani eta kessana; shin eti Israa7eela biittaa gelennaadan teqqana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees.
39“‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte ha77i taani odiyoogaa siyennan ixxikko, biidi ubbaikka intte eeqau goinnite. SHin hegaappe guyyiyan, intte imuwaaninne intte eeqan ta geeshsha sunttaa tunissekketa.
40Ta geeshsha deriyan, xoqqu giida Israa7eela deriyaa bollan intte Israa7eela asai kumettai taayyo, Ubbaa Haariya GODAAYYO goinnana. Taanikka inttena mokka ekkana; intte yarshshuwaa, intte doorido imuwaanne intte geeshsha imuwaa taani intteppe koyais.
41Intte laalettido kawotettatu giddoppe taani inttena ehiyo wodenne hara biittatuppe taani inttena shiishshiyo wode, sawuwaa tonggu giya yarshshuwaa ekkiyoogaadan, taani inttena ekkana. Kawotettati xeellishin, taani intte giddon geeshshaa gidiyoogaa erissana.
42Taani kase intte maizza aawatuyyo immana gaada caaqqido Israa7eela biittaa inttena zaarada ehiido wode, taani GODAA gidiyoogaa intte erana.
43Intte intte iita hemetaanne intte tuna oosuwaa intte he sohuwan hassayana; intte oottido iita oosuwaa ubbaa intte shenetana.
44Inttenoo, Israa7eela asatoo, taani intte iita hemetaadaaninne intte tuna oosuwaadan gidennan, ta sunttaa gishshau taani oottiyo wode, taani GODAA gidiyoogaa intte erana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
45GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
46“Laa asa na7au, tohossa baggi simmada xeella; tohossa baggau oda; Neegeeba Woraa bolli hananabaa yoota.
47Neegeeba Woraassi hagaadan yaaga; ‘GODAA qaalaa siya! Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ne giddon tamaa oittana; he tamai ne irxxa mittaakka ne mela mittaakka ubbaa maana. He eexxiya tamai to7enna; tohossappe biidi, huuphessi gakkanaashin de7iya asaa som77uwaa ubbaa he lacoi labana.
48Taani GODAI oittido tama gidiyoogaa asai ubbai be7ana. He tamai to7enna” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
49Yaagin taani zaarada, “Hai Ubbaa Haariya GODAU, hagaa ta yootanau tana azazoppa. Eti tana, ‘I ubbatoo leemisuwaa odees gidennee?’ yaagidi haasayoosona” yaagaas.