Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan xali konyiyani waxatin naxan yi, na ɲɛɛ solofereden kike suulunden xi fude lɔxɔni, Isirayila yamaan fonna ndee yi fa Alatala maxɔdindeni. E dɔxɔ n yɛtagi.
2Nayi, Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
3“Adamadina, falan ti Isirayila yamaan fonne xa, i naxa: Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, ‘Ɛ faxi n maxɔdinden nin ba? Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni! N mi tinɲɛ mumɛ ɛ yi n maxɔdin,’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
4“I e makitɛ nɛn ba? Adamadina, i e makitɛ? Nayi, e benbane kɛwali xɔsixine yita e ra!
5A fala e xa, i naxa: Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na Isirayila sugandi lɔxɔn naxan yi, n na n kɔlɔ nɛn n yiini texin na Yaxuba yixɛtɛne xa, n yi n yɛtɛ yita e ra Misiran yamanani, n yi n kɔlɔ e xa n yiini texin na, fa fala Alatala nan n na, ɛ Ala.
6Na lɔxɔni, n na n kɔlɔ nɛn e xa n yiini texin na, a n na e raminima nɛn Misiran yamanani, n siga e ra yamanani n naxan fenxi e xa, nɔnɔn nun kumin gbo yamanan naxan yi, naxan fan yamanane birin xa.
7Nayi, n yi a fala e xa, n naxa, ‘Ɛ birin xa ɛ mɛ suxurene ra naxanye ɛ yɛɛ rakunfama! Ɛ nama ɛ yɛtɛ raharamu Misiran suxurene xɔn! Alatala nan n na, ɛ Ala.’ ”
8“ ‘Koni e bata murutɛ n xili ma, e mi tinxi n xuiin namɛ feni. E mi tinxi e mɛ e suxurene ra naxanye e yɛɛ rakunfama. E mi Misiran suxurene beɲinxi. Nayi, a xɔnla yi n suxu n xa n ma xɔlɔn nagodo e ma, n ma xɔlɔn yi siga han a danna e xili ma Misiran yamanani.
9Koni n mi na ligaxi n xinla fe ra, alogo n xinla nama rayelefu siyane yɛ e dɔxi naxanye tagi, n na n yɛtɛ makɛnɛn Isirayila yamaan xa naxanye yɛɛ xɔri, n to e ramini Misiran yamanani.’ ”
10“ ‘N yi e ramini Misiran yi, n siga e ra tonbonni.
11N yi n ma tɔnne so e yii, n yi e rakolon n ma sariyane ra, bayo naxan na e suxu, na kanna nii rakisin sɔtɔma nɛn e xɔn.
12N mɔn yi n ma Matabu Lɔxɔne ragidi e ma alogo e xa findi taxamasenne ra nxu tagi, alogo e xa a kolon a n tan Alatala nan e rasariɲanma.’ ”
13“ ‘Koni Isirayila yamaan murutɛ nɛn n xili ma tonbonni. E mi n ma tɔnne suxu, e yi e mɛ n ma sariyane ra, anu, naxan na e suxu, na nii rakisin sɔtɔma nɛn e xɔn. E yi n ma Matabu Lɔxɔne rayelefu mumɛ. A xɔnla yi n suxu n xa n ma xɔlɔn nagodo e ma tonbonni, n yi e raxɔri.
14Koni n mi na liga n xinla fe ra alogo n xinla nama rayelefu siyane yɛ, n na e ramini Misiran yi naxanye yɛɛ xɔri.
15N tan nan mɔn n kɔlɔ e xa tonbonni n yiini texin na, a n mi tima e yɛɛ ra siga yamanani n naxan soxi e yii, nɔnɔn nun kumin gbo yamanan naxan yi, yamanan naxan fan yamanane birin xa,
16bayo e bata e mɛ n ma sariyane ra e nun n ma tɔnne, e yi n ma Matabu Lɔxɔne rayelefu. E bɔɲɛn yi e suxurene nan fɔxɔ ra.
17Koni n yi kininkinin e ma, n mi e halagi, n mi e raxɔri tonbonni.’ ”
18“ ‘N yi a fala e diine xa tonbonni, n naxa: Ɛ nama bira ɛ benbane namunne fɔxɔ ra, ɛ nama e yamarine suxu, ɛ nama ɛ yɛtɛ raharamu e suxurene xɔn de!

19Alatala nan n na, ɛ Ala. Ɛ n ma tɔnne nun n ma sariyane suxu ki faɲi!
20Ɛ n ma Matabu Lɔxɔne rasariɲan, alogo e xa findi taxamasenne ra en tagi a kolonma naxanye xɔn a Alatala nan n na, ɛ Ala.’ ”
21“ ‘Koni e diine bata murutɛ n xili ma tonbonni. E mi n ma tɔnne nun n ma sariyane suxi, e mi e ligaxi, anu, naxan na e suxu na nii rakisin sɔtɔma nɛn e xɔn. E yi n ma Matabu Lɔxɔne rayelefu. Nayi, a xɔnla yi n suxu, n xa n ma xɔlɔn nagodo e xili ma, n ma xɔlɔn yi siga han a danna e xili ma tonbonni.
22Koni n bata xɛtɛ n ma xɔlɔn fɔxɔ ra n xinla fe ra, alogo a nama rayelefu siyane tagi, n na e ramini Misiran yi naxanye yɛtagi.
23N tan nan mɔn n kɔlɔ e xa tonbonni n yiini texin na e raxuya feen na ayi siyane yɛ, fa fala n na e raxuyama ayi nɛn yamanane yi
24bayo e mi n ma sariyane suxi, e yi e mɛ n ma tɔnne ra, e yi n ma Matabu Lɔxɔne rayelefu, e yi kunfa e fafane suxurene xɔn.
25N tan nan mɔn tɔnne so e yii naxanye mi yi fan, e nun sariyane e mi yi kisɛ naxanye xɔn.
26N yi tin e xa raharamu e dii singene fe ra, e yi naxanye bama saraxan na. N na ligaxi nɛn alogo e xa yigitɛgɛ, e yi a kolon a Alatala nan n na.’ ”
27“Nanara, adamadina, falan ti Isirayila kaane xa, i yi a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ benbane mɔn n nayelefu nɛn, e yi e mɛ n na kii gbɛtɛ yi:
28N na e xali nɛn yamanani, n na n kɔlɔ e xa n yiini texin na naxan so fe ra e yii, koni e yi e yɛɛn ti geyane nun fɔtɔnne ra, e saraxane ba mɛnne yi, e yi e kiseene fi ne ma, e n naxɔlɔ naxanye xɔn, e yi e wusulan faɲine gan, e yi e minse saraxane rabɔxɔn na.
29N yi a fala e xa, n naxa, “Nanse kide matexini ito ra ɛ sigan dɛnaxan yi?” E yi mɛn xili sa “Kide Matexina” han to.’ ”
30“Na ma, a fala Isirayila yamaan xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ fan mi ɛ yɛtɛ raharamuma ba alo ɛ benbane? Ɛ fan mi n yanfama e suxurene xɔn ba alo yalundena a xɛmɛn yanfama kii naxan yi?
31Ɛ nɛma ɛ kiseene ralima, ɛ yi ɛ diine gan saraxan na, ɛ mɔn ɛ yɛtɛ raharamuma ɛ suxurene birin xɔn han to. Nayi, Isirayila yamana, n tinɲɛ ba, ɛ yi n maxɔdin? Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni, fa fala n mi tinɲɛ ɛ yi n maxɔdin.’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
32“Naxan ɛ bɔɲɛni, na mi ligama, ɛ na a fala, ɛ naxa, ‘Nxu waxi lu feni alo siyaan bonne, alo xabila gbɛtɛne yamanane yi, nxu yi wudine nun gɛmɛne batu.’
33Marigina Alatalaa falan ni i ra, a naxa: Habadan Ala nan n na, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni! N mangayaan nabama nɛn ɛ xun na, n yii sɛnbɛmani bandunxin na, n yi n ma xɔlɔn nagodo.
34N kelima nɛn n yii sɛnbɛmani bandunxin na, n yi n ma xɔlɔn nagodo, n yi ɛ ramini siyane yɛ, n yi ɛ malan sa keli yamanane yi, n na ɛ raxuyaxi ayi dɛnaxanye yi.
35N na ɛ xalima nɛn tonbonni, ɛ masiga siyaan bonne ra, n sa ɛ kiti mɛnni yɛɛ nun yɛɛ.
36N na ɛ makitima nɛn alo n na ɛ benbane makiti kii naxan yi Misiran tonbonni.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.

37N na ɛ findima nɛn n ma xuruse kurun na, ɛ yi lu n ma dunganna bun, n yi ɛ masuxu n ma layirin xɔn n naxan xidixi en tagi.
38N muxu murutɛxine bama nɛn ɛ yɛ naxanye n matandima. E sa yamanan naxanye yi iki konyiyani, n na e raminima nɛn ne yi, koni e mi fa soma Isirayila yamanani de! Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.
39“ ‘Ɛ tan, Isirayila yamana, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ siga, birin xa sa a suxuren batu! Ɛ na yelin na matoɛ waxatin naxan yi, ɛ fa n xuiin suxuma nɛn, ɛ yi ba n xili sariɲanxin nayelefuɛ ɛ kiseene nun ɛ suxurene xɔn fefe!’
40Marigina Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, ‘Bayo Isirayila yamaan birin n batuma nɛn n ma geya sariɲanxin fari, Isirayila geya matexina, naxanye birin na lu yamanani, n ne rasɛnɛma nɛn mɛnni, n yi ɛ saraxane nun ɛ kise faɲine rasuxu e nun ɛ na seen naxanye birin nasariɲan n xa.
41N na ɛ ramini siyane yɛ waxatin naxan yi, n yi ɛ malan sa keli yamanane yi, n na ɛ raxuyaxi ayi dɛnaxanye yi, na waxatini, n na ɛ rasɛnɛma nɛn alo n saraxa xiri ɲaxumɛn nasuxuma kii naxan yi, n yi n ma sariɲanna mayita ɛ xɔn siyane yɛtagi.
42Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na, n na ɛ xali Isirayila yamanani waxatin naxan yi, n na n kɔlɔ n yiini texin na yamanan naxan so fe ra ɛ benbane yii.
43Ɛ sa ɛ mirima nɛn ɛ kɛwanle nun ɛ fe xɔsixine birin ma mɛnni, ɛ yɛtɛ raharamuxi naxanye xɔn, ɛ yagi ɛ kɛwali ɲaxine ra ki faɲi!
44Nayi, Isirayila yamana, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na, bayo n mi ɛ suxuma alo a lan ɛ sigati ki ɲaxin nun ɛ kɛwali yifuxine ma kii naxan yi, koni n na ɛ fe suxuma nɛn alo a lan n xinla binyen ma kii naxan yi.’ Marigina Alatalaa falan nan na ra.”