Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alaa Nii Sariɲanxin yi n tongo a n xali Alatalaa banxin dɛɛn na, dɛɛn naxan yi yɛɛ rafindixi sogeteden ma. N yi muxu mɔxɔɲɛn nun suulun to tixi dɛɛn na, yamaan yɛɛratina ndee yi ne yɛ, Asuru a dii xɛmɛn Yaasaniya nun Bɛnayaa dii xɛmɛn Pɛlati.
2Alaa Nii Sariɲanxin yi a fala n xa, a naxa, “Adamadina, muxuni itoe nan fe ɲaxine yitɔnma, e maxadi ɲaxin ti taani ito yi.
3E a falama, e naxa, ‘Banxine mi tiyɛ be iki singen! Taan makantan yinna luxi nɛn alo tundena, en tan namaraxi a kui alo suben tunden kui!’
4Nanara, Adamadina, nabiya falan ti e xili ma, nabiya falan ti!”
5Nayi, Alatalaa Nii Sariɲanxin yi godo n ma. A yi a fala, a n xa falani ito ti, a naxa, “Isirayila yamana, ɛ luma a falɛ, ɛ naxa, ‘Ɛ Alatala xuiin namɛ,’ anu, n na ɛ miriyaan kolon!
6Ɛ bata faxan ti taani ito yi han kirane bata rafe binbine ra.”
7Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Ɛ faxan naxanye tixi taan xun xɔn, na faxa muxune nan luxi alo suben naxan namaraxi tundeni, taan nan tunden na koni n fa ɛ tan kedima a yi nɛn.
8Ɛ to gaxuxi yɛngɛn yɛɛ ra, n yɛngɛn nan nafama ɛ xili ma,” Marigina Alatalaa falan nan na ra.
9“N na ɛ kedima nɛn taani, n yi ɛ sa xɔɲɛne sagoni, n yi n ma kiti ragidixine rakamali ɛ xili ma.
10Ɛ faxama nɛn silanfanna ra, n yi ɛ makiti Isirayila bɔxɔn danna ra. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na.
11Taan makantan yinna mi findima tunden na ɛ tan xa, ɛ fan mi ramarama a kui alo subena, bayo n na ɛ makitima nɛn Isirayila bɔxɔn danna ra.
12Nayi, ɛ a kolonma nɛn a Alatala nan n na, ɛ tan naxanye mi n ma sariyane nun n ma tɔnne suxi, ɛ yi bira ɛ rabilinna siyane namunne fɔxɔ ra.”
13Nayi, n yi nabiya falane tima waxatin naxan yi, Bɛnayaa dii xɛmɛn Pɛlati yi faxa. N yi bira, n yɛtagin yi lan bɔxɔn ma, n yi gbelegbele, n naxa, “Ee! Marigina Alatala, i fa Isirayila yama dɔnxɛn naxɔrima nɛn ba?”
14Alatala yi falan ti n xa, a naxa,
15“Adamadina, naxanye dɔxi Yerusalɛn yi, ne a falama i ngaxakedenne xa, i ya denbayaan muxune, Isirayila yamaan naxan birin bata xali konyiyani, e naxa, ‘Ɛ lu makuyaxi Alatalaa dingiraan na, bayo a bɔxɔni ito fixi nxu tan nan ma nxu kɛɛn na!’
16Na ma, a fala e xa, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: Hali n to ɛ rasigaxi siyane yɛ pon, n yi ɛ raxuya ayi yamanane yi, n luma nɛn ɛ xɔn mɛnni alo ɛ yi yire sariɲanxini nun.’
17Na ma, a fala, i naxa, ‘Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa: N na ɛ malanma nɛn sa keli siyane yɛ, n yi ɛ maxili yamanane yi, ɛ raxuyaxi ayi dɛnaxanye yi, n yi Isirayila yamanan so ɛ yii.’
18E mɔn xɛtɛma nɛn mɛnni, e yi suxurene nun batu se xɔsixine birin naxɔri a yi.

19N yi xaxili kedenna lu e birin ma, n yi nii nɛnɛn sa e yi, n bɔɲɛ xɔdɛxɛyaan ba e yi naxan luxi alo gɛmɛna, n yi bɔɲɛ faɲin fi e ma
20alogo e xa n ma tɔnne nun n ma sariyane suxu. Nayi, e yi findi n ma yamaan na, n findi e Ala ra.
21Koni naxanye kunfaxi e suxurene nun batu se xɔsixine xɔn e bɔɲɛni, n na kanne kɛwali ɲaxine saranma nɛn e ra. Marigina Alatalaa falan nan na ra.”
22Maleka gubugubu kanna naxanye nun san digilinxine yi a ra, ne yi e gubugubune yifulun, Isirayila Ala nɔrɔn yi e xun ma kore.
23Alatala nɔrɔn yi ba taan xun ma, a sa ti geyaan xun ma naxan yi Yerusalɛn sogeteden binni.
24Alaa Nii Sariɲanxin yi n nate, a xɛtɛ n na muxu suxine fɛma Babilɔn kaane yamanani fe tooni alo xiyena fata Alaa Nii Sariɲanxin na. N yi fe toon naxan tima alo xiyena, na yi dan.
25Alatala feen naxanye birin yita n na, n yi ne birin fala muxu suxine xa.