Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mibitbit a te Mulin-ulin ne mid-uwit e zin diyà te ǥemawan te valey te Nengazen he ebpekesinaru ziyà te edsilaan. Ne zutun te ǥemawan duen 25 he menge maama, he is dezuwa kandan iyan si Jaazania he anak ni Azur wey si Pelatia he anak ni Benaya, pengulu sikandan te menge etew.
2Migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te, “Sikew is etew, iyan heini sikandan mibpelanu te mezaat wey mibeǥey kayi te inged te kenà meupiya he sambag.
3Ke sikandan te, ‘Meupiya heini he timpu te kebpehitindeg te menge valey. Wazà egkevut kenitew. Is inged tew iring te kuzen ne iring kiw te usa ziyà te seled din he kenà egkevinsulan.’
4Umbe, sikew is etew, rewaki nu sikandan.”
5Ne midumala a te Mulin-ulin te Nengazen ne migkeǥiyan e zin he keǥiya ku heini: “Iyan heini migkaǥi te Nengazen diyà te keniyu te menge etew te Israel, ‘Netuenan ku ke hengkey is egkeǥiyen niw wey ed-isipen niw.
6Mahabet is mibpenhimetayan niw kayi he inged ne nekepeyapat dà diyà te menge zalan is nemematey.
7Umbe siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, egkeǥiyan ku sikiyu te: Tutuu he heini is inged iring te kuzen, piru sikan is nemematey he impeyapat niw kayi te inged ne iyan usa. Ne edsegseǥen ku sikiyu puun kayi te inged.
8Egkahandek kew te tebek, piru ibpesurung ku sikiyu te menge kuntada niw. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.
9Edsegseǥen ku sikiyu puun kayi he inged ne ibpevihag ku sikiyu te menge lumelengyawà ne ebpesilutan ku sikiyu kandan.
10Ne ebpematey kew te tebek pehendiyè en te dulunà te Israel. Ne zutun egketuenan niw he iyan a Nengazen.
11Heini he inged kenè en egkehimu he iring te kuzen para keniyu, ne kenè kew egkehimu he iring te usa ziyà te seled din. Su edsilutan ku sikiyu taman te zulunà te Israel.
12Ne zutun egketuenan niw he iyan a Nengazen. Ebeelan ku heini su wazè kew medtuman te menge suǥù ku wey menge sulunuzen, iyan niw hinuun midtuman is menge sulunuzen te menge etew ziyà te zuma he menge nasyun.’ ”
13Ne zutun te edtudtulen ku is menge lalag te Megbevayà, minatey si Pelatia he anak ni Benaya. Ne zutun midlangkeb a ne inhabet ku ivensag is lalag he edhenduen te, “He Nengazen he MEGBEVAYÀ, ed-eminen nu ve te ebpenhimatey is nesamà he menge Israilihanen?”
14Migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
15“Sikew is etew, is menge etew he nesamà diyà te Jerusalem, iyan heini lalag dan mehitenged keniyu te menge zuma zan he nengevihag, ‘Meziyù dan en te Nengazen; ne heini he tanà, imbeǥey en kenitew te Nengazen he egkaangken tew.’
16“Umbe keǥiyi nu is menge zuma nu he vinihag he siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, migkaǥi a te, ‘Minsan impevihag ku sikiyu wey impeyapat ku ziyà te zuma he menge nasyun, ebpekiduma a ǥihapun keniyu keniyan he menge lugar.
17Umbe siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ migkaǥi a he ed-umanan ku sikiyu edtiǥuma puun te menge nasyun he zutun kew mekepeyapat, ne id-uman ku ibeǥey keniyu is tanà he Israel.
18Ne zutun te ked-ulì niw ziyà te keniyu he lugar, id-awè niw is langun he utew mezaat he menge ed-ezapen.

19Ebeǥuwen ku is gehinawa niw wey isip niw. Id-awè ku is kebmesinupaken te gehinawa niw ne ebeǥayan ku sikiyu te ǥehinawa he mepezumdumahan kediey.
20Edtumanen niw en is menge suǥù ku wey menge sulunuzen. Egkehimu kew he menge etew ku, ne egkehimu a he Megbevayè niw.
21Piru sikan is edsimba te utew mezaat he menge ed-ezapen dan, edsilutan ku sumalà te bineelan dan. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.’ ”
22Ne midlayang sikan is menge kirubin duma zuen te menge ligid diyà te avey zan, ne sikan is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Megbevayà te Israel midhendiyà te zivavew zan.
23Ne nevitbit haazà is mekeǥeǥehem he kebpekiduma te Nengazen puun dutun te inged, ne mibpundu ziyà te vuvungan he zapit te edsilaan te inged.
24Ne pinaaǥi te kebpelewasa kedì te Mulin-ulin te Megbevayà nelewasan ku he mibitbit e zin ne mid-uwit e zin diyà te menge vinihag diyà te Babilonia. Ne netapus is nengelewasan ku mehitenged te Jerusalem.
25Ne midtudtulan ku is menge vinihag te langun he impaahà te Nengazen kedì.