Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nní ntúótɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì dìì bo diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, dìì wetí diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ n yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ̀ bɛ̀ bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì kɛ̀ m bɑntɛ́ bɛ miɛkɛ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ Asuu birɛ Yɑɑsɑnniyɑu nɛ̀ Bennɑyɑ birɛ Pedɑtiɑ.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nní nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Bɛ nnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ tɑnnìnkoní mɛyɛi, bɛɛ̀ tiè nyitié nyɛiyi dihɛì.
3Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: We ntu dɛ̀ í tùɔ̀kɛ ti bo mɑɑ́mɛ̀ sicɛ̃̀ĩ! Sedisɑdɛmmu ɛì tu tɛkṹmbotɛ̀ ntɛ kɛ̀ ti tú imɑɑ.
4Dɛɛ̀ kpɛ́í nte onìtì fɔ̃́, ɑ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ́ bɛ̀ cɑu.
5Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní n yĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kù m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yɛ̃́mu bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì nɛ̀ bɛ̀ totí tì bɛ yɛ̀mmɛ̀.
6Di kùɔ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ í sénní dihɛì diì mmiɛkɛ, bɛcíríbɛ̀ bɛɛ̀ duɔ́ duɔ́ icɛ miɛkɛ.
7Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ tú: Di kùɔ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kɛ dɔú ndɔúnko dihɛì miɛkɛ bɛɛ̀ tu imɑɑ nkɛ dihɛì tu tɛkṹmbotɛ̀. Díndi n yóó di dennɛmu.
8Di dé mudoò mmu yɑ́ɑ̀bɑ? M mɛ mmu nkɔrinɛ̀ní dihɛì miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
9N yóó di dennɛmu kɛ di tɑnnɛ́ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ di bekɛ́nɛ̀,
10kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ di potɛ́ kɛ́ di kuɔnɛ̀ yɛse Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku kɛ̀ di bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.
11Di nhɛì diì í yó ntú tɛkṹmbotɛ̀ kɛ̀ di tú imɑɑ. Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ nkɛ n yóó di bekɛ́nɛ̀mɛ̀.
12Kɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò mí ndi Yiɛ̀ nKuyie di yetɛ míì kuɔ́ nɛ̀ n tié nkɛ̀ tũ̀nnɛ ibotí tɛì ìì di fitɛ́ i kpɛyi.
13Kɛ̀ nní nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ Bennɑyɑ birɛ Pedɑtiyɑuu kú, kɛ̀ n do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ kɛ́kuɔ́nko mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Áú Kuyie! A yóó kuɔ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛmɔu ndiɑ̀?
14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
15Onìtì fɔ̃́! A yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ ɑ tebìí Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu kɛ tú: Díndi ndíɛ́tìrìnɛ̀ Kuyie nku, kù duɔ́ ntímbɛ̀ di nhɛì kɛ̀ ti dì te.
16Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ntú: Bɑ́ nɛ̀ m mɛ mbɛ̀ cìɛ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ kɛ cìɛ́tɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ m bɛ̀ bonɛ̀mu dɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ dò m bomɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
17Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: N yóó wɛ̃tɛ kɛ bɛ̀ tìímmu, n yóó bɛ̀ dènnɛnímu ibotí tɛì nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ do cìɛ́tɛ́ kɛ́mbo dɛ̀, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mbɛ tenkɛ̀ bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ.
18Bɛ̀ bo wɛ̃tɛní dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bo dennɛ dɛ̀ɛ̀ tu isíɛ́ nɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ.

19M bo wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, mɛyɛmpɑ̀mmɛ̀, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ iyɛntotí pɑ̀nyì, kɛ́dɛitɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpeńnì kɛ dò ndipèrì kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmɛnitiyɛ̀mmɛ̀.
20Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ n kuɔ́ nɛ̀ n tié nkɛ́ndɔɔri dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, kɛ́ntú n kɔbɛ kɛ̀ m bɛ̀ te.
21Mɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ kpɑɑ́ bo bɛ síɛ́ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ sɔkɛ kpɛrɛ kó mudɔɔ̀rìmù bíɛ́kɛ̀, n yóó bɛ̀ yietímu bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
22Mɛm̀mɛ bɛĩ́nkɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ pĩ̀ntɛmɛ̀ bɛ fɛ̀tì kɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ mbɛ̀ nɛínɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nku kpetì ɑ̃̀nkɛ bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀.
23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpetìi ítɛ́ bɛ ɛì kɛ́dekɛ ditɑ̃rì dìì bo dihɛì, diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
24Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nní ntúótɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Bɑbidɔnni bɛ̀ pĩ̀ḿmúní bɛ̀ borɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ mmuù do dɛ̀ nni mbɛnkɛ. Diɛ̀ ndɛ m mɔntóomɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo m bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀.
25Kɛ̀ nni nnɑ́ɑ́ n kɔbɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ dɛ̀ kpɛ́í.