Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gibayaw ako sa Espiritu ug gidala ngadto sa sidlakang bahin sa ganghaan sa balay ni Yahweh, nga nag-atubang sa sidlakan, ug tan-awa, diha sa pultahan sa ganghaan adunay 25 ka kalalakin-an. Taliwala kanila, akong nakita si Jaazania nga anak nga lalaki ni Azur ug si Pelatia nga anak nga lalaki ni Benaya.
2Miingon ang Dios kanako, “Anak sa tawo, mao kini ang mga kalalakin-an nga nagbuhat ug sala ug ang mga naglaraw ug daotan niini nga siyudad.
3Nagaingon sila, 'Dili pa karon ang panahon sa pagtukod ug mga balay; kini nga siyudad mao ang kulon, ug kita ang karne.'
4Busa pagpanagna batok kanila. Pagpanagna, anak sa tawo.”
5Unya mikunsad ang Espiritu ni Yahweh kanako ug miingon, “Isulti: Mao kini ang giingon ni Yahweh: sama sa inyong ginaingon, panimalay sa Israel; tungod kay nasayod ako kung unsa ang inyong gihunahuna.
6Gipadaghan ninyo ang mga tawo nga inyong gipamatay niini nga siyudad ug gipuno ang kadalanan niini.
7Busa, miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Ang mga tawo nga inyong gipamatay, kansang mga lawas inyong gipabuy-od taliwala sa Jerusalem, mao ang karne, ug kini nga siyudad mao ang kulon. Apan pagawason kamo gikan sa taliwala niini nga siyudad.
8Gikahadlokan ninyo ang espada, busa ipadala ko ang espada diha kaninyo—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.
9Pagawason ko kamo gikan sa taliwala niini nga siyudad, ug itugyan kamo ngadto sa mga kamot sa mga langyaw, tungod kay pagahukman ko kamo.
10Mangahagba kamo pinaagi sa espada. Pagahukman ko kamo sulod sa mga utlanan sa Israel aron nga mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.
11Dili ninyo mahimong kulon nga lutoanan kini nga siyudad, ni mahimo kamong karne sa iyang taliwala. Pagahukman ko kamo sulod sa mga utlanan sa Israel.
12Unya mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh, kansang mga balaod wala ninyo lakwi ug kansang mga kasugoan wala ninyo tumana. Gituman hinuon ninyo ang mga kasugoan sa ubang mga nasod nga nagpalibot kaninyo.”
13Nahitabo nga samtang nagapanagna ako, namatay ang anak nga lalaki ni Benaya nga si Pelatia. Busa mihapa ako ug midanguyngoy ug miingon, “Pagkaalaot, Yahweh nga Ginoo, pagalaglagon mo ba gayod sa hingpit ang mga nahibilin sa Israel?”
14Miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
15“Anak sa tawo, ang imong mga kaigsoonan! Ang imong mga kaigsoonan! Ang mga kalalakin-an sa imong banay ug ang tanang panimalay sa Israel! Silang tanan nga ginaingon niadtong mga namuyo sa Jerusalem, 'Halayo sila gikan kang Yahweh! Gihatag na kini nga yuta kanato ingon nga atong panag-iyahan.'
16Busa isulti, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Bisan pa ug gipahilayo ko sila sa mga nasod, ug bisan pa ug gipatibulaag ko sila sa mga kayutaan, sa gihapon ako ang nahimo nilang dalangpanan sa mubo nga panahon diha sa mga yuta diin sila miabot.'
17Busa isulti, 'Mao kini ang giingon ni Yahweh nga Ginoo: Pagatapokon ko kamo gikan sa mga katawhan ug tigomon kamo gikan sa mga kayutaan diin kamo nagkatibulaag, ug ihatag ko kaninyo ang yuta sa Israel.'
18Unya mangadto sila didto ug kuhaon ang tanang dulumtanang butang ug ang tanang kadaotan gikan niana nga dapit.

19Hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing, ug bag-o nga espiritu. Kuhaon ko ang ilang kasingkasing nga sama sa bato gikan sa ilang unod ug hatagan ko sila ug malumo nga kasingkasing,
20aron nga maglakaw sila sa akong mga balaod, ug tumanon nila ang akong mga kasugoan ug buhaton kini. Unya mahimo sila nga akong katawhan, ug ako ang mahimo nilang Dios.
21Apan kadtong naglakaw uban sa paghigugma sa ilang dulumtanan nga mga butang ug sa ilang mga kadaotan, ipasumbalik ko kanila ang ilang binuhatan—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”
22Gibukhad sa mga kerubin ang ilang mga pako ug ang mga ligid nga anaa sa ilang tapad, ug anaa sa ilang ibabaw ang himaya sa Dios sa Israel.
23Unya mikayab ang himaya ni Yahweh gikan sa taliwala sa siyudad ug mitungtong sa bukid ngadto sa sidlakan nga bahin sa siyudad.
24Gibayaw ako sa Espiritu ug gidala ngadto sa Caldea, ngadto sa mga binihag, diha sa panan-awon nga gikan sa Espiritu sa Dios, ug mikayab ibabaw kanako ang panan-awon nga akong nakita.
25Unya akong gipahayag ngadto sa mga binihag ang tanang mga butang nga akong nakita gikan kang Yahweh.