Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Ayyaanai tana denttidi, arshsho xeelliya GODAA Beeta Maqidasiyaa pengge efiis. Hegan he penggiyaa geliyoosan laatamanne ichchashu attumaasai de7ees; eta giddon asaa kaalettiya Azuura na7aa Azaaniyaanne Banaaya na7aa Palaaxiyaa be7aas.
2GODAI tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, ha asati ha kataman iita halchchuwaa halchchiyaageetanne iita zoriyaa zoriyaageeta.
3Eti hagaadan yaagoosona; ‘Nuuni keettaa zaaretti keexxana wodee matattiis. Ha katamai asho xaaro; qassi nuuni asho’ yaagoosona.
4Hegaa gishshau, asa na7au, hananabaa yoota! Eta bolli hananabaa yoota!” yaagiis.
5Hegaappe guyyiyan, GODAA Ayyaanai ta bolli wodhdhidi, tana hagaadan yaagiis; “Eta yaaga; ‘GODAI hagaadan yaagees; “Israa7eela asau, intte hegaadan geeta; shin taani intte ai qoppiyaakko erais.
6Ha kataman intte daro asaa woridi, oge ubban ahaa kunttideta” yaagees.
7“‘Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Intte woridi hegan olido ahai asho; qassi ha katamaikka asho xaaro; shin taani inttena ha katamaappe yedettada kessana.
8Intte olau yayyideta; taani he intte yayyido olaa intte bolli ehaana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais.
9Taani inttena ha katamaappe kessada, allagatuyyo aatta immana; taani intte bolli pirddana.
10Intte olan wurana; taani inttena intte biittan pirddana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana.
11Ha katamai intteyyo asho xaaro gidenna; inttekka a giddon asho gidekketa. Taani intte bolli Israa7eela zawan pirddana.
12Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana. Aissi giikko, intte ta azazuwaa kaallennan ixxideta; ta wogaakka naagennan ixxidi, intte yuushuwan de7iya kawotettatu wogaadan de7ideta” yaagees’ yaaga” yaagiis.
13Taani hananabaa yootishin, Banaaya na7aa Palaaxee haiqqiis; haiqqin taani duge gufannada, ta qaalaa xoqqu oottada, hagaadan yaagada waassaas; “Abeet Ubbaa Haariya GODAU, Israa7eelappe attidaageeta muleera wurssana hanaiyye?” yaagaas.
14GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
15“Laa asa na7au, Yerusalaamen de7iya Israa7eela asai nebaanne omooduwan de7iya ne dabbotubaa, ‘Eti GODAAPPE haakkidosona; ha biittaikka nuuyyo laata gididi imettiis’ yaagidi haasayoosona.
16“Hegaa gishshau, neeni hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani eta haaho kawotettatu giddo yeddikkokka, qassi biittatun laalikkokka, biido biittatun guutta wodiyau taani etaara gidana” yaagees’ yaaga.
17“Hegaa gishshau, neeni hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani inttena kawotettatuppenne intte laalettido biittatuppe shiishshana; qassi Israa7eela biittaa taani zaarada intteyyo immana” yaagees’ yaaga.
18“Eti guyye simmidi yiidi, sheneyiya misiliyaanne tuna eeqaa biittaappe xaissana.

19Taanikka etau shaahettibeenna wozanaa immana; qassi ooratta ayyaanaakka eta giddon wottana. Etappe shuchcha wozanaa diggada, asho wozanaa etau immana.
20He wodiyan eti ta higgiyaa kaallana; ta azazuwaakka naagana. Eti ta asa gidana; taanikka eta Xoossaa gidana.
21SHin he sheneyiya misiliyaunne tuna eeqau goinnanau dosidaageeta gidikko, taani eta oosuwaadan eta oottana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagiiddi yiis.
22Hegaappe guyyiyan, eta miyyiyan irzzoti de7iyo kiruubeti, bantta qefiyaa miccidosona; Israa7eela Xoossaa bonchchoikka etappe bollaara de7ees.
23GODAA bonchchoi katamaa giddoppe denddidi, arshsho bagga deriyaa bolli eqqiis.
24Xoossaa Ayyaanai tau immido ajjuutan Ayyaanai tana biittaappe pude denttidi, Baabiloonen de7iya omoodettidaageetukko efiis. Hegaappe guyyiyan, ajjuutai taappe shaahettiis.
25SHaahettin taanikka GODAI tana bessidobaa ubbaa omooduwan de7iyaageetuyyo yootaas.