Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Dirava ena Lauma ese lau ia abia isi, Lohiabada ena Dubu ena dina ia daekau kahana iduara dekenai lau ia abia lao. Unuseni, iduara kahirakahira lau ese tau ibounai 25 lau itaia, bona idia edia huanai be Iasanaia Asuru bona Pelataia Benaia, bese lohia taudia lau itaia.
2Dirava ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Tanobada tauna e, inai taudia ese palani dikadia idia karaia noho, bona sisiba dikana danu inai hanua lalonai idia henia noho,
3idia gwau, ‘Ita ese nega sisina lalonai ruma be do ita haginidia lou iniseni. Inai hanua be vamu nadua uro bamona, bona ita be vamu bamona.’
4Unai dainai, tanobada tauna e, idia do oi gwau henia, bona peroveta hereva do oi gwauraia idia dekenai.”
5Vadaeni Lohiabada ena Lauma ese lau ia abia, bona ia ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Taunimanima be inai bamona do oi hamaorodia, do oi gwau, Lohiabada ese ia gwau: Israela taudia e, emui hereva bona umui laloa gaudia be lau diba noho.
6Umui ese taunimanima momo herea inai hanua lalonai umui alaia mase vadaeni, bona hanua ariara gabudia be mase edia tauanidia dekenai idia honu vadaeni.
7“Unai dainai, lau Lohiabada Dirava ese umui dekenai lau hereva henia inai: Ierusalema hanua be momokani ia be vamu nadua urona, to vamu be dahaka? Vamu be umui ese umui alaia mase vadaeni taudia edia tauanidia. To umui be iniseni do umui noho lasi. Lau ese hanua ena murimurina dekenai umui do lau negea lao.”
8Ma Lohiabada Dirava ia gwau, “Umui be tuari kaia dekenai umui gari noho, a? Lau ese tuari taudia umui dekenai do lau mailaia, idia ese umui do idia tuari henia.
9Hanua ena huanai dekena amo umui do lau hakaua lao, bona idau taudia edia siahu henunai umui do lau atoa. Lau ese umui do lau kota henia momokani.
10Umui be emui tano Israela dekenai tuari dekenai do umui mase. Unai neganai do umui diba lau be Lohiabada.
11Inai hanua ese umui do ia gimaia lasi, uro ese ia lalonai ia noho vamu ia gimaia bamona. Lasi momokani, badina lau ese emui dika davana umui dekenai do lau henia Israela tano lalonai.
12Umui be do umui diba lau be Lohiabada, bona do umui diba umui ese idau bese taudia edia taravatu umui naria noho neganai umui ese egu taravatu umui makohia, bona egu oda umui kamonai henia lasi.”
13Vadaeni lau Esekiela ese inai peroveta hereva lau gwauraia noho neganai, Pelataia Benaia ia moru, ia mase momokani. Unai neganai tano dekenai lau moru, egu vairana be tano dekenai lau atoa, bona lau boiboi, lau gwau, “Lohiabada Dirava e, Israela do mauri noho taudia ibounai be do oi alaia mase ore, a?”
14Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
15“Tanobada tauna e, Ierusalema dekenai noho taudia ese oi bona oiemu varavara Israela taudia, gabu daudau dekenai umui noho taudia idia herevalaia noho. Idia gwau, ‘Iseda varavara, Babulonia dekenai idia noho taudia be daudau idia noho dainai idia ese Lohiabada idia tomadiho henia lasi. Unai dainai Lohiabada ese Israela tano be ita dekenai ia henia vadaeni, iseda tano.’
16“Esekiela e, oiemu varavara Israela taudia, hesiai mai guia danu henunai idia noho taudia do oi hamaorodia lau Lohiabada ese idau bese taudia edia tano idauidau dekenai lau siaidia vadaeni, bona bese idauidau edia huanai lau luludia lao. To inai nega sisina unuseni idia noho neganai, lau be idia danu do lau noho, bona unai gabudia dekenai, lau dekenai idia guriguri diba.
17“Unai dainai idia do oi hamaoroa, lau Lohiabada Dirava ese inai bamona lau hereva noho, lau gwau: Bese idauidau edia huanai dekena amo do lau haboudia lou, bona lau ese Israela tano be idia dekenai do lau henia lou.
18“To Israela dekenai do idia giroa lou neganai, idia ese Israela ena kaivakuku gaudia, gau dika herea ibounai, bona ena kara dika rohorohodia ibounai be do idia abia siri ore momokani.

19Bona idia ese edia lalodia do idia hatamonaia, bona unai neganai lauma matamata be idia edia lalodia dekenai do lau atoa. Vadaeni edia laloa auka be edia lalodia dekena amo do lau kokia, bona laloa manada idia dekenai do lau henia.
20Vadaeni egu taravatu bona egu oda ibounai do idia kamonai henia. Bona idia ese egu bese taudia do idia lao, bona lau ese edia Dirava do lau lao.
21To kaivakuku tomadiho kara bona kara dika rohorohodia karadia idia ura henia taudia be lau ese edia dika davana do lau henia. Lau Lohiabada Dirava inai, lau hereva vadaeni.”
22Vadaeni kerubi ese edia hanidia idia abia isi, idia atoa maoromaoro, bona idia roho daekau lao. Edia uili danu be idia danu idia daekau lao, bona Israela ena Dirava ena hairaina be idia edia ataiai ia noho.
23Unai neganai Lohiabada ena hairaina be hanua ena huanai dekena amo ia daekau lao, hanua ena dina daekau kahana dekenai ia noho ororo dekenai ia roho lao.
24Vadaeni egu mata hanai lalonai, Dirava ena Lauma ese lau ia abia isi, bona Babulonia dekenai lau ia abia mai lou, vadaeni egu varavara Israela taudia, mai guia danu taudia dekenai lau noho lou. Unai neganai egu mata hanai, nihi bamona gauna, ese lau ia rakatania.
25Vadaeni unai neganai, Lohiabada ese lau dekenai ia hedinaraia gaudia ibounai, be lau ese unuseni idia noho guia taudia lau hamaoroa.