Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode Ea A:silibu da na gaguia gadole, Debolo diasu gusudili logo ga:su amoga oule heda:i. Amo logo ga:su gadenene, na da Isala:ili dunu 25 agoane lelebe ba:i. Amo gilisisu amoga madelale da Isala:ili ouligisu dunu aduna, amo Ya:ia:sanaia (A:se egefe) amola Beladaia (Bina:ia egefe).
2Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Amo dunu ilia wadela:i hou hamomusa: ilegesa amola moilai bai bagade amo ganodini wadela:i malasu sia:sa.
3Ilia da amane sia:sa, ‘Ninia da hedolowane diasu bu gagumu. Moilai bai bagade da gobele nasu gaga agoai gala amola ninia da hu dadamui sali agoai. Be ninia da gaga amoga gaga:iba:le, lalu da nini hame nesa.’
4Amaiba:le, dunu egefe! Di ilima sisa:i lama.”
5Amalalu, Hina Gode Ea A:silibu da na ouligili, amola Hina Gode da amo Isala:ili dunuma sia:ma:ne, amo sia: nama olelei, “Isala:ili dunu! Dilia ilegesu amola dilia sia: dabe, amo Na dawa:.
6Dilia da moilai amo ganodini, dunu bagohame medole legei dagoiba:le, logo huluane da bogoi da:i hodo amoga nabai gala.
7Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dilima agoane sia:sa. ‘Dafawane! Yelusaleme da gobele nasu ofodo agoai. Be hu dadamui ganodini sali da dili medole legei dunu ilia bogoi da:i hodo fawane. Dilia da guiguda: hame ba:mu. Na da moilai bai bagade hamega gadili dili galadigimu.
8Dilia da gegesu gobihei amoba:le beda:bela:? Defea! Na da gegesu gobihei gagui dunu dili doagala:musa: oule misunu.
9Na da dili moilai bai bagadega fadegale, ga fi dunu ilima imunu. Na dili bogoma:ne ilegei dagoi.
10Amola dilia da dilia sogea gegenana, medole legei dagoi ba:mu. Amasea, dunu huluane ilia da Na da Hina Godedafa dafawaneyale dawa:mu.
11Yelusaleme da gobele nasu ofodo amo da hu gaga:sa, amo defele dili hame gaga:mu. Be dilia Isala:ili soge amo ganodini adi sogebiga esalea, Na da dilima se dabe imunu.
12Na da Hina Godedafa, amo dilia da dawa:mu. Amola dilia da dilia na:iyado fifi asi gala amo ilia malei amoma fa:no bobogebeba:le, dilia da Na malei amola sema mae nabane fisu, amo amola dilia da dawa:mu.’”
13Na da Gode Ea hamomu olelela:loba, Beladaia da dafane bogoi dagoi. Na da midadi odagi osoba guduli gala:lasa:ili, amane wele sia:i, “Ouligisu Hina Gode! Hame mabu! Di da Isala:ili dunu mogi esalebe, amo huluanedafa medole legema:bela:?”
14Hina Gode da nama amane sia:i,
15“Dunu egefe! Yelusaleme amo ganodini esalebe dunu ilia dia hou amola dia na:iyado Isala:ili mugululi misi dunu ilia hou sia: dala. Ilia da amane sia:daha, ‘Mugululi asi dunu da badilia esalebeba:le, ilia Hina Godema nodone sia:ne gadomu hamedeidafa. E da ninia fawane gaguli fima:ne, Isala:ili soge i dagoi.’
16Waha, dia na:iyado mugululi misi dunu ilima Na sia:be goe olelema. Na fawane da ili fifi asi gala amo ganodini esaloma:ne afagogole asunasi. Be wali Na da ili mae fisili, ga fi soge amoga ilia esala, amo ganodini, Na amola nini gilisili esalumu.
17Amaiba:le, Na, Ouligisu Hina Gode, Na adoi ilima olelema. Na da ili soge enoga afagogoi. Be Na da amoga ili bu la:dili gegedole, Isala:ili soge ilima bu imunu.
18Ilia bu sinidigisia, ilia baligili wadela:i ledo ogogosu ‘gode’ liligi huluane, fadegale fasima:ne sia:ma.

19Na da ilima dogo gaheabolo amola asigi dawa:su gaheabolo imunu. Na da ilia gasa fi dogo igi agoane ga:nasi hamoi, amo fadegale, ilima nabasu dogo imunu.
20Amasea, ilia da Na malei amola Na hamoma:ne sia:i noga:le nabalu, amoga fa:no bobogemu. Ilia Na fi agoane ba:mu, amola Na da ilia Gode esalumu.
21Be dunu amo da ledo bagade wadela:i ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadomusa: hanai gala, ilima Na da se dabe imunu. Ilia hamobeba:le, Na da ilima se imunu.” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
22Esalebe liligi da muni wa:leheda:i, amola emo sisiga:i da gilisili heda:i. Isala:ili Gode Ea nenemegi hadigi da ili da:iya gado diga:la:lebe ba:i.
23Amalalu, nenemegi hadigi da moilai yolesili, gusudili goumi da:iya gasi heda:i.
24Na ba:la:lusu ganodini, Gode Ea A:silibu da na oule heda:le, bu mugululi misi dunu Ba:bilone soge ganodini esalebe, amoga oule misi. Amalalu, na esala ba:su amoi dagoi ba:i.
25Amalalu, na da Hina Gode Ea nama adoi liligi huluane, amo mugululi misi dunuma alofele olelei.