Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀, otɑ̃̀nkù yiè ketirì yiè kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Tiiri ɛì kɔbɛ dɑúmu Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ tú: Wũ̀ɔ̃̀ɔ̃̀! Sedisɑdɛmmu pɔ̀ntɛ, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do kɛ nkɔrì di kpɑ̀tì kpɛ́í, bɑ̀mbɑ̀ ntíì nɛ́ tì te, bɛ̀ tì pɑ̀ɑ̀mu.
3Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú: N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu Tiiri ɛì kɔbɛ kpɛ́í nkɛ yóó duɔ́ nkɛ̀ ibotí pɛ́uu bɛ̀ do mudoò, biɛ̀ nníí bo mpɛ̃nkóo kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ tùɔ̀kùní yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ ɔ̃mmɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì,
4kɛ́pɔntɛ Tiiri ɛì kó kuduotí nɛ̀ di cɛ̃kperí, kɛ kɑ́útɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ̀ kupèrìkùu feítóo,
5kɛ́nsokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì cuokɛ̀ kɛ̀ bɛyĩndiímbɛ̀ nye mbɛ dìtìrɛ̀. Yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ bo bɛ̀ pɔ̀ntɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
6Tiiri ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mbo dikpɑ́ɑ̀ bɛ̀ bo bɛ̀ fìé kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ Kuyie.
7Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú: M bo duɔ́ nkɛ̀ kubɑkù yoú kóo kpɑ̀ɑ̀tì Bɑbidɔnni ɛì kou Nɛbukɑnnɛsɑɑ wèè kpeńnì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔbɛ̀, kòò kɔtɛní nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ pɛ́u nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u.
8Tiiri ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mbo sihɛkɛsí bɛ̀ bo bɛ̀ fìé, kɛ́pénnɛ́ kudookɔti kɛ́dɑmmú mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́ɔnnɛ́ Tiiri ɛì kó kuduotí kɛ́ ndi pì nɛ̀ tidɔpììtì.
9Bɛ̀ bo cónnɛ́ bɛ kpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ kɛ́fii nTiiri ɛì kó iduotí kɛ̀ sìi puɔ nsicɛ̃kperí.
10Bɛ nɑɑsɛ̃ĩ́ sũ kɛ í sénní bɛ̀ bo ntɑtiní dìì mɔ̀nnì Tiiri ɛì kó yɛbòrɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɑ mɛ̀ɛ̀ botí bɛ̀ dùùtɛ dìì ɛì kó yɛbòrɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì mutɑ̃́ɑ̃́ mbo dì dɑ̀tínnɛ́ kɛ̀ si nɑmpoo nte kɛ̀ di duotíi sɑ̃ntɛ̀.
11Bɛ sɛ̃ĩ́ kó yɛkpɛ̀ɛ̀tɛ̀ bo puɔ ndi cɛ imɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé di nìtìbɛ̀ kɛ́buɔ́ ndi tenkɑɑnìi diɛsì kɛtenkɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ ɛí di kpɑ̀tì nɛ̀ di potɑntì kɛ́puɔ ndi duotí kɛ́puɔ nsicɛ̃́ĩ sɑ̀ɑ̀sì kɛ́útóo di tɑ̃́rɛ̀ nɛ̀ timunnɑnti nɛ̀ di tɑ̃́ɑ̃́ mmɛniɛ mmiɛkɛ.
13M bo kṹntɛ́ bɛ yiɛ, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyo bɛ̀ biemmɛ̀ tikùtìdùùtì.
14M bo duɔ́ nkɑ̀ɑ nɑɑ́ nkupèrìkù kɛ́nfeío kɛ̀ bɛyĩmpĩ́mbɛ̀ nye mbɛ dìtìrɛ̀ ɑ ĩ́nkɛ̀, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɑ mɑɑ́. Mí Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
15Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ Tiiri ɛì kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ bo bɛ̀ do dìì mɔ̀nnì kɛ bɛ̀ kɔ̀ùtɛ kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀, bɛ̀ bo kuɔ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ dɛ yiè. Kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ ɛkɛ̀ bo sɑ̃ntɛ.
16Nɛ̀ tìì bo bɛ̀ tùɔ̀kɛní tì kpɛ́í nkufɔ̃wɑɑ́ mbo ɑutɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ cútɛ́ní bɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɑ́tɛ́ bɛ yɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì tìì kpɛ̃, nkɛ́nkɑri kɛtenkɛ̀ kɛ kpeutí kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò.
17Bɛ̀ bo kuɔ́ ndikúdɑbònnì ɑ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Wúó! Dihɛì dìì yètìrì do feí dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ̀ dì kpeńnì kɛ̀ bɛ̀ dì dé, dì tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́.
18Dɛ yiè dɛ̀ bo kpeí kɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ kɔbɛ, kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì nduò tìì dɑ tùɔ̀kɛní ti kpɛ́í.

19Mí di Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: M bo dɔɔ̀ Tiiri ɛì kɛ̀ dìi nɑɑ́ ntidobontì, kɛ́ndònnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ í ɑ̃ yɛ̀. N yóó duɔ́ nkɛ̀ kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ kó mɛniɛ mmɛɛ̀ yɛnní kɛ dì dɑ̀tínnɛ́,
20kɛ́ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ̀ ɑ̃ dɛ̀, kɑ̀ɑ mbo kɛtenkɛ̀ fũ̀ɔ̃̀ yɛhɛkɛ̀ m puɔ̀ nyɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì yɛ kɔ̃mɛ. Kɛ̀ dì mbo kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
21M bo di dɔɔ̀ dɛ̀ bo do bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì, di tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ di wɑɑ́ mbɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ di yɑ̀ bìtì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.