Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ kóo nìtì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑ duɔ́ ndìì pɑ́tíri mɑɑ́nko di kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
2Kɛ̀ nh ɑɑtɛ, kòo dì ɑ̃nnɛ́ n nùù kɛ dɔ̀: Mɑɑ́nko.
3Kɛ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Pií ɑmɑ́ɑ̀ nɛ̀ dipɑ́tíri n dɑ duɔ́ ndì kɛ́nsɑnnɛ̀. Kɛ̀ n dì mɑɑ́nko kɛ̀ dì nwɛɛti n nùù miɛkɛ kɛ dò mmɛcekùɔ̀.
4Kɛ̀ kù n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ bɛ̀ tùo n nɑ́ɑǹtì.
5N yí dɑ tɔ̃ mbɛdɑ́ùrìbɛ̀ cuokɛ̀ ɑ í yo bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑǹtì, n dɑ tɔ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ borɛ̀ ndɛ.
6Kɛ̀ n do ndɑ tɔ̃ mbɛdɑ́ùrìbɛ̀ pɛ́u borɛ̀ ndɛ ɑ í yo bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ nɑ nyiemmu ɑ kpɛti.
7Isidɑyɛɛribɛ mɛ nyí yóó yie nkɛ́ dɑ́ kéntɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í dɔ́mɛ̀ kɛ́kémmú n kpɛti, bɛ kó kuwuɔ nkumɔu yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kpeńnì, bɑ́ ku to í yo!
8N yóó kpénkùnnɛ ɑ yɛ̀mmɛ̀ bɛ kɔ̃mɛ dòmmɛ̀ mmɛ, kɛ́kpénkùnnɛ ɑ to bɛ kpɛyɛ dòmmɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ bɑ̀ɑo.
9N yóó kpénkùnnɛmu ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ɛ kpenkɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ kupèrìkù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ditɑ̃́rì, ɑ bɑ́ mbɛ̀ yĩ̀ɛ̃̀kù kɑ̀ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì mbɛ̀ duò, itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.
10Kòo n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Kémmú n nɑ́ɑǹtì mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ tì ɑ̃nnɛ́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
11Kɔtɛ ɑ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀, bɛ̀ di pĩ̀ḿmúní bɛ̀ borɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù yɛ̃. Kɛ̀ bɛ̀ dɑ kémmú yoo bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ í dɑ kémmú fɔ̃́ mbɛ́i!
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nni ntúótɛ́ kɛ̀ n keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ n fɔ̃nkúò kɛ̀ mɛ̀ tu: Kuyie nyètìrì ndɛu, ku borimɛ nɛ̀ ku wɛ̃rímú bo dìì bòrì.
13Kɛ̀ n keè dɛɛ̀ kpɑ́kpɛrɛ fìɛ̀ti potɛ́mɛ̀ itɔbɛ̀ nɛ̀ yɛcɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo dɛ píìtì dɛ kó kunɑmpoo, nɛ̀ kunɔɔ̀roo diɛkù tɛkù mɑkù.
14Kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ mmùù do n tùótɛ́ kɛ̀ mù n yítɛ́nɛ̀. Kɛ̀ nní nkérí bɑ́ dɛ̀ í nɑɑti n yɛ̀mmɛ̀ kɛ n yóu, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nni mpĩ́ ndɛ̀ yí mɔkɛ m bo yĩ́mɛ̀.
15Mɛm̀mɛ n tùɔ̀kɛnímɛ̀ n kɔbɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmúní bɛ̀ borɛ̀, dihɛì bɛ̀ tu dì Tɛdi-Afiifu kukó nKebɑɑ tɑkɛ́, kɛ́mbo bɛ borɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ n di kɛ́ n kpeí.
16Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
17Onìtì fɔ̃́! N dɑ dɔ̀ɔ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo bɑ̀rì nwe, kɛ̀ n dɑ nɑ̀kɛ́ tì ɑ tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.
18Kɛ̀ n nɑ̀kɛ́ oyɛiwe kɛ yĩ ò bo kú, kɑ̀ɑ í ò nɑ̀kɛ́, kɑ̀ɑ í ò cɑu nkòò yóu o yɛi nkɛ cootɛ́. Ò yóó kúmu o yɛi nkpɛ́í, kɛ̀ n nɛ́ bekɛ́nɛ̀ fɔ̃́ nwe o kpɛ́í.

19Kɑ̀ɑ mɛ nhò nɑ̀kɛ́ kòò í yie nkɛ yóu kuyonku nɛ̀ o borimɛ yɛimɛ ò bo kú o yɛi nkpɛ́í nkɛ̀ fɔ̃́ ndɛɛtɛ́ ɑ fòmmu.
20Kòo nitisɑ̀ù weè mɛ nyóu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ tɑ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, kɛ̀ nh ɑ̃nnɛ́ mɛbétímɛ̀ o cɛ miɛkɛ, kɑ̀ɑ í ò nɑ̀kɛ́, ò yóó kúmu o yɛi nkpɛ́í. Bɑ́ n tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní mɛsɑ̀ɑ̀ nhò do dɔɔri mɛ̀. Fɔ̃́ nkɛ̀ n nɛ́ dɑ bekɛ́nɛ̀ o kpɛ́í.
21Kɑ̀ɑ mɛ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ tú ò bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi nkòò í mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ò bo nfòù kɛ yɛ̃́ ɑ ò cɑummɛ̀, fɔ̃́ nkɑ̀ɑ dɛɛtɛ́ ɑ fòmmu.
22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃rímúu wɛ̃tɛ kɛ́cútɛ́ní n yĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kù m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kubiriku n dɔ́ kɛ dɑ bɛ́innɛ̀mu.
23Kɛ̀ n yítɛ́ kɛ́kɔtɛ kubiriku kɛ́ dɛ̀ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó tikpetì kɛ̀ tì dònnɛ̀ n do yɑ̀ tì kukó nKebɑɑ tɑkɛ́, kɛ̀ n do kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.
24Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ nni nyíi nkɛ́cónnɛ́, kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Kò nkɛ́tɑ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́kpetínnɛ́.
25Onìtì fɔ̃́! Bɛ̀ yóó dɑ boú iwɛ̃ĩ nyi, kɑ̀ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ítɛ́ bɛ borɛ̀.
26N yóó dɑnnɛmu ɑ nɔ́ndɛnfɛ̀ bɑ́ ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nnɔ nkɛ nɑ́ɑ́, nhɑ tɛ̃́nkɛ í yó mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tumɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.
27Kɛ̀ n yóó bɛ́i ndìì mɔ̀nnì n dɑtɛ ɑ nɔ́ndɛnfɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yɛ̃. Kɛ̀ wèè bo dɑ kéntɛ́, ò dɑ kéntɛ́, kɛ̀ wèè bo yetɛ, wèe yetɛ. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tumɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.