Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! A ɑ̃ kubotí kùù to í yo tinɑ́ɑǹtì ku cuokɛ̀ nkɛ. Bɛ̀ mɔ̀kɛmu yɛto kɛ bo keè, bɛ̀ mɛ nyí yo, kɛ mɔkɛ inuɔ nkɛ bo yɑ̀ bɛ̀ mɛ nyí yɑu. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tumɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.
3Onìtì fɔ̃́! Dennɛní ɑ nɛntì kɛ́dɔɔ̀ kɛ́ndò mbɛ̀ dɑ pĩ nkuyie ncuokɛ̀ kɛ yɛtìnɛ̀ dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ ndɑ wúó nkɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ̀ tumɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ mbɛ.
4A mbou ɑ nɛntì ɑ yɛtìnɛ̀ tì dihɛì kuyie ncuokɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndɑ wúó, kɑ̀ɑ nyɛtì kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ dɑ wúó, nkɑ̀ɑ yɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pĩ́ mbɛ̀ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ dihɛì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mɛ̀,
5kɛ́duutɛ dihɛì kó kuduotí kɛ́dennɛ ɑ nɛntì
6kɛ́ tì buutɛ́ dihuri, kɛ̀ bɛ̀ ndɑ wúó nkɑ̀ɑ yɛ̀. A kɑ̃ɑ̃́ nhɑ ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ yɑ̀ dihɛì, n dɑ dɔ̀ɔ̀ dibɛnkùrì ndi Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í.
7Kɛ̀ n dɔɔ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ̀kɛ́mɛ̀, kɛ́boú n nɛntì kuyie ncuokɛ̀ bɛ̀ pĩ nwè kɛ yɛtìnɛ̀ dihɛì ò ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀. Kuyuoku mɔ̀nnì kɛ̀ n duutɛ dihɛì kó kuduotí, kɛ́nyɛtì dihuri kɛ tɔ n nɛntì, kɛ̀ bɛ̀ nni n wúó kɛ̀ n yɛ̀.
8Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
9Onìtì fɔ̃́! Isidɑyɛɛribɛ, dɛ kó itookperí yɛmbɛ̀ í dɑ bekɛ́ kɛ tú ɑ dɔɔri bɑɑ̀?
10Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì Sedisɑdɛmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í, nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo o ɛì miɛkɛ bɛ kpɛ́í.
11Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀ ɑ tú mɛbɛnkùmɛ̀ mmɛ bɛ kpɛ́í, ɑ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní dɛ̀ndɛ, bɛ̀ yóó bɛ̀ dènnɛmu dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ bɛtɔbɛ̀ tenkɛ̀.
12Bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè bɛ̀ bɑkɛ́ kòo buutɛ́ o nɛntì kɛ́yɛ̀ dihɛì dihuri mɔ̀nnì, kɛ́yɛ̀ bɛ̀ dùùtɛ dìì bòrì kuduotí, kɛ́nyɛtì kɛ́nkɑ̃nkɛ́ o ììkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yié nkòò bɑ́ nwúó nho ɛì.
13N yóó ò bɔntɛ́ ticùɔ̀tì nti, kòo tɑ n dìtɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ nh ò kònnɛ̀ Kɑndee Bɑbidɔnni ɛì, kòo kú ò bɑ́ɑ́ dì yɑ̀.
14Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu o tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bɑɑ̀ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì, m bo bɛ̀ cíɛ ntipíìtì timɔu, kɛ́ mbɛ̀ bɛ̀tìnɛ̀ disiè.
15M bo bɛ̀ cíɛ ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.
16N nɛ́ yóó yóu kɛ̀ mudoò nɛ̀ dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ nkɛ̀ dɛ̀ɛ soómmu bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ ibotí tɛì n yóó bɛ̀ cíɛ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ìì miɛkɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ìì sɔ̀kɛ kpɛ́í ntemɛ̀, kɛ̀ tii mbɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
17Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
18Onìtì fɔ̃́! Á nyo nhɑ diì kɛ kpeutí kɛ yɔ̃̀ nhɑ niɛ nnɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ nɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo.

19Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ bo nyo mbɛ diì nɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ kɛ nyɔ̃̀ mbɛ niɛ nnɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo, kɛ yɛ̃́ bɛ tenkɛ̀ yóó dɔúnkomɛ̀ dɛ̀ɛ̀ bo kɛ miɛkɛ dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ di miɛkɛ bɛ kó kuyonku kpɛ́í.
20Yɛhɛkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pìɛ́kɛ́ yɛ̀ bo dɔúnko kɛ̀ dihɛìi nɑɑ́ ndikpɑuri kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ kɛ dò n tú di Yiɛ̀ nKuyie.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
22Onìtì fɔ̃́! Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkotiyɛ̃ nyie nyIsidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀, wèè tu: Yɛwe pɛ̃nkù kɛ pɛ̃nkù bɑ́ ti í yɑ̀ Kuyie nkó mɛbɛnkùmɛ̀ mɑmɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀?
23Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú n yóó pɑɑ̀mmu dɛ kóo kotiyɛ̃ nyIsidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. Pètìnkɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yɛwe tùɔ̀kɛmu kɛ̀ n kó mɛbɛnkùmɛ̀ mɛmɔu bo dɔɔ̀.
24Bɛpɑ̃ɑ̃soùmbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó mbo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. Bɛ̀ɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú m bɛ̀ bɛnkɛ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yɑ̀ mùmɑmù.
25Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ m bɛ́i ntì m bɛ́immu. Ti mɛ nyóó dɔɔ̀mu tì í yóó ɔɔtɛ. Díndi itookperí yɛmbɛ̀ díì kó mɛborimɛ miɛkɛ nkɛ n tì bɛ́immɛ̀ kɛ yóó tì dɔ̀ɔ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!
26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
27Onìtì fɔ̃́! Isidɑyɛɛribɛ nɑ̀ɑ́ nhɑ kpɛ́í nkɛ tú: Onìtì yie nyɛ̃ nKuyie nhò bɛnkɛ tì tu nɑnkɛ kpɛti nti, tipɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì ò nɑ̀ɑ́ ntì tu yɛmɔ̀rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní yɛ kpɛti nti.
28Á bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó ɔɔtɛ kɛ̀ m bɛ́i ntìi dɔɔ̀. Kɛ̀ m bɛ́i ntì, m bɛ́immu kɛ̀ tì yóó dɔɔ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.