Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Kpɑnnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni Isidɑyɛɛribɛ. Nɑ́kɛ́ bɛ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú bɛ̀ bo yɑ̀ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ ni Isidɑyɛɛribɛ. Opecɛ̃nti ɔ̃ ncɛ̃mmú o pe nyi, kɛ̀ bɛmbɛ nɛ́ piú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ yóu bɛ̀ bo ndɑkɛmɛ̀ m pe kpɛ́í.
3Kɛ yɔ̃̀ nyi miɛ̀, nkɛ duɔ̀kùnɛ̀ i cìtì tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ dɑɑti, kɛ kɔù yɛpedɑkɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛyɛ kɛ cɑ́ɑ́, bɛ̀ mɛ nyí ì cɛ̃mmù.
4Bɛ̀ í duɔ̀ nyipe ìì cĩ̀tɛ tidiitì kɛ̀ ì bo kpenkɛ. Bɛ̀ mɛ nyí tɑɑ̀ nyìì mɔ, mbɛ̀ í boú ìì kèétɛ́, bɛ̀ í pɛ́ìrìní ìì dɔ́ kɛ́feti, bɛ̀ mɛ nyí wɑɑ̀ nyìì feti, bɛ̀ ì cɛ̃mmùnɛ̀ muwɛ̃rímú mmu, kɛ ì fɛ̃́ũnko.
5Kɛ̀ m pe mɔ̀ńtɛ́ i cɛ̃mbɛ kɛ cìɛ́tɛ́ kɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ ì pĩĩ.
6Kɛ̀ ì ɑ̃́ɑ̃ntɛ yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ simɔu ĩ́nkɛ̀ kɛ cìɛ́tɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ bɑ́ òmɔù í dɑkɛ i kpɛ́í, òmɔù í ì wɑɑ̀.
7Díndi bɛ̀ɛ̀ tu n kó bɛpecɛ̃mbɛ, kéntɛ́nɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù!
8Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu, kɛ̀ míì bɛ́i nkɛ tú: M pe mɛ mmɔ̀ńtɛ́mɛ̀ bɛcɛ̃mbɛ kɛ tɑ bɛyóóbɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ ì pĩĩ mbɑ́ i cɛ̃mbɛ í dɑkɛ i kpɛ́í nkɛ piú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ búútóo m pe kpɛ́í.
9Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ndíndi bɛ̀ɛ̀ tu n kó bɛpecɛ̃mbɛ, kéntɛ́nɛ̀ n dɔ́ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì.
10Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: N wɛ̃̀ɛ̃̀tɛnímu dɛ kó bɛpecɛ̃mbɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ bo fietɛ m pe bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ntú bɛ̀ɛ̀ ì cɛ̃mmù. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑɑ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mupiìmù. M bo fietɛ m pe bɛ nɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ì pɑ̀ɑ̀ mucɑ́ɑmmù.
11Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɔ́mmuɔ n yóó dɑɑtɛ m pe kpɛ́í nkɛ ì cɛ̃mmú.
12M bo wɛ̃tɛ kɛ́tíí m pe opecɛ̃nti ɔ̃ɔ̃ tíí mmɛ̀ɛ̀ botí ipe ìì cìɛ́tɛ́. M bo ì kpɑ̀ɑkɛní tipíìtì timɔu fɛtɑɑfɛ̀ nɛ̀ kuyɑɑkù dɛ̀ do ì cíɛ nkɛ̀ ìi kɔtɛ kɛ̀ kɛ́ndɑkɛ i kpɛ́í.
13M bo ì dènnɛní ibotí tɛì miɛkɛ kɛ́ ì kpɛ̃nnɛ́ní i tenkɛ̀ kɛ́ nyì cɛ̃mmú Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ ikondɛí imɔu miɛkɛ nɛ̀ dihɛì kó yɛbòrɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ yɛmɔu.
14N yó nyì cɛ̃mmù timúsɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ ndɛ, Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃dɑ̀ntì kó timútì nti ì yó nyommɛ̀ i kó dinɑɑcɛ̃nhòò ndi. Ì níí yóó dɛ nhom̀pɛ̀ kɛ́nyo nyIsidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ kó timusɑ̀ɑ̀tì.
15Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɔ́mmuɔ n yó ncɛ̃mmù m pe kɛ níí nyì om̀pùnko. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
16M bo wɑmmú ìì feti kɛ́pɛ́ítɛ́ní ìì dɔ́ kɛ́kɛntɛ́, kɛ́tɑɑ nyìì kɔ̀ùtɛ, kɛ́miɛkùnnɛ ìì mɔ. M bo kuɔ ìì ɑ̃ mɛkùɔ̀ nkɛ kpeńnì kɛ cɛ̃mmù m pe.
17Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑ́ ntì m pe kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, n yóó bɑtɛmu m pe ìì kpeńnì kɛ́cɑ̃́nnɛ́ iniiyì nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀.
18Ì di timúsɑ̀ɑ̀tì kɛ cɛ̃̀mmu kɛ nɑù tisɔnti. Ì yɑ̃̀ mɛnɛ́sɑ̀ɑ̀mɛ̀ kɛ cɛ̃̀mmu kɛ kɔɔrí mɛsɔmmɛ.

19Ì dɔ́ m pe sɔnyi nyó nyì nɑù tìì mútì nti kɛ yɔ̃̀ nyì kɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ niɛ.
20Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tú: Míì mɔ́mmuɔ n yóó bekɛ́nɛ̀ ipe mɛkùɔ̀ nkpɛ́í ìì cĩĩnnì ì kpɛ́í.
21Kɛ yɛ̃́ ì kũ̀mmùmɛ̀ ìì cĩ̀ĩnnì i píìtì nɛ̀ i bɑɑyɔ kɛ ì cíɛ nkɛ̀ ì yɛ̀ ditowɑɑ̀.
22N yóó fietɛmu m pe bɛyóóbɛ̀ nɔu miɛkɛ kɛ nɛ́ ì bekɛ́nɛ̀ itɔbɛ̀ kpɛ́í,
23kɛ́duɔ́ nkɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Dɑfitii nɑɑ́ n kóo pecɛ̃nti, wèè yó ndɑkɛ m pe kpɛ́í, weè yó ntú n kóo pecɛ̃nti omɑ́ɑ̀.
24Dɛ mɔ̀nnì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì yó nyì te kɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Dɑfiti tú ì kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
25N yóó ì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mmɛ kɛ̀ ti nɑrikɛ kɛ̀ n kɛi ntikpɑsĩ̀ntì, bɑ́ tì tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkpɑɑ́ bo kɛ̀ m pe ncentì dikpɑ́ɑ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù kɛ níí duɔ́o bɛ̀tɛ̀ìì kutúúkù miɛkɛ.
26Kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ ì mbo n tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì pɛ̃ri, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nniù fɛ mɔ̀nnì kɛ dɔɔri kɛtenkɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
27Kɛ̀ dɛtie nni mpɛí kɛ̀ dɛpɑɑ mpɛí kɛ̀ ì mbo i tenkɛ̀ kɛ í yĩɛ̃̀kù. M bo tɔ̃tɛ mɛfĩmmɛ mɛ̀ɛ̀ ì pìítí kɛ́ ì dènnɛ tidɑɑtì miɛkɛ, kɛ̀ ìì bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
28Dɛ mɔ̀nnì ibotí tɛì kɔbɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyì pĩĩ, ndɛsĩ̀nnɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ nyì cɑ̀ɑ́. Ì bo mbo kɛ í yĩɛ̃̀kù, dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ nyì kɔɔ́nnɛ̀.
29Kɛ̀ n fííkú dɛtie nyi kpɛ́í, dikònnì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ kuɔ fɛ̀mɑfɛ̀ dihɛì miɛkɛ. Dɛ mɔ̀nnì ibotí tɛì kɔbɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyì dɑú.
30Dɛ mɔ̀nnì ì bo bɑntɛ́ kɛ dò mmíì ì te kɛ ì bonɛ̀. Díndi Isidɑyɛɛribɛ di tú n kɔbɛ mbɛ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
31Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú di tú n kó kupecɛ̃nku nku kɛ̀ n di te kɛ dɑkɛ di kpɛ́í.