Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Bɛnkɛ Sedisɑdɛmmu kòo bɑntɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔ̀kɛ.
3Á ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì ò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Sedisɑdɛmmu ɑ fuku nɛ̀ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́mɛ̀ ɑ tu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kou nwe, kɑ̀ɑ cicɛ tú Amɔriibɛ botí kou, kɑ̀ɑ yɔ̃ tú Itiibɛ botí kou.
4Nɛ̀ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́mɛ̀ nɛ̀ ɑ yɑ̀mɛ̀ diyiè, kɛ́ndònnɛ̀ dɛbirɛ ndɛ, bɛ̀ɛ dɑ pɛitɛ́ bɛ̀ í nkèétɛ́ ɑ nɛititɔù, bɑ́ bɛ̀ í ndɑ wùɔ̀ kɛ dɑ wénkùnnɛ, bɛ̀ í ndɑ wɑɑrɛ mukɔ́kúɔ́, bɛ̀ í dɑ dɑ̀tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù.
5A do dò nyisíɛ́ nyi òmɔù í ndɑ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀, bɛ̀ do í dɑ dɔ̀ɔ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀, bɛ̀ do dɑ dootóomu dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́ní dìì yiè.
6Kɛ̀ nní mpɛ̃nkɛ́ kɛ dɑ yɑ̀ kɑ̀ɑ duɔ́nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀. Mɛm̀mɛ n dɑ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: Ǹfòù! Kɛ sɔ̃́ nhɑ kpɑɑ́nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀.
7Mɛm̀mɛ n duɔ́mmɛ̀ kɑ̀ɑ kòtɛ́ dikpɑ́ɑ̀ kó timútì kɔ̃mɛ, kɛ pĩ̀ntɛ kɛ dɛukɛ, kɛ tĩ̀ńtɛ́, kɛ yɛ̀ yɛmɛ, kɛ yɛ̀ ticìtì, kɛ nɛ́ nkpɑɑ́ bo ɑ tetìrì.
8Mɛm̀mɛ kɛ̀ nní mpɛ̃nkɛ́ kɛ́ dɑ yɑ̀, kɛ sɔ̃́ nhɑ cɛ̃ntɛní kɛ dèè. Kɛ̀ n dɑ dɑ̀tínnɛ́ n yɑɑ̀bòrì mɑ̀nku kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nhɑ fɛi, kɛ́ dɑ dɔúnnɛ̀ dinùù kɛ dɔ̀: M bo dɑ puokɛ, kɑ̀ɑ nɑɑ́ m pokù. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃.
9Mɛm̀mɛ n dɑ wùɔmɛ̀ kɛ ɔ̀útɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀ɛ̀ dɑ dɑ́ɑ́tí, kɛ dɑ pe mmɛkùɔ̀,
10kɛ dɑ dɑ̀tínnɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì tìì kpɛ̃ nnɛ̀ tinɛusɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tì tikɔ̃̀ntì tìì nukú mɛsɑ̀ɑ̀, nnɛ̀ kuyɑɑ̀bomboúnkù kùù dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑ̀ɑ̀konkperímù, kɛ dɑ dɑ́tínnɛ́ kuyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀kù,
11kɛ dɑ sɑ̃̀ri, kɛ dɑ ũ̀ńnɛ́ sinɛí, kɛ dɑ dùú mmɛdɛ̀ì,
12kɛ tɔ̃nnɛ́ ɑ ɔ̃nnì mumɑ́mɑ́ɑ́ nkɛ dɑ tɔ̃nnɛ́ yɛtootɔ̃rɛ, kɛ dɑ ìńnɛ́ fɛsɔɔyítòòdɑ́fɛ̀.
13Kɛ dɑ sɑ̃̀ri mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó tisɑ̃tì kɑ̀ɑ ndɑɑti mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì tìì kpɛ̃, kɛ̀ n dɑ duɔ́ mmuyuo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ mɛcekùɔ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀ kɑ̀ɑ yo nkɛ wenkɛ mɛdiɛ̀ nkɛ nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì.
14Kɛ̀ yɛbotɛ̀ dɑ yĩ̀ɛ̃́tɛ́ ɑ wenniku kpɛ́í nkɛ yɛ̃́ kù do í mɑ̀nnɛ̀mɛ̀ kùmɑkù ɑ sɑ̃̀ri tìì sɑ̃tì kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃.
15Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ wenniku nɛ̀ ɑ yetìfeítóo kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ dɑ soutɛ́ kɑ̀ɑ nɑɑ́ nhonitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ yɑɑ́ nhɑmɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɔ̀riní ɑ borɛ̀,
16kɛ tùótɛ́ ɑ yɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì yɛyɔ̃̀rɛ̀ kpɛti kɛ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ titouti yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ borɛ̀ kɛ cɑ̀kɛ ɑmɑ́ɑ̀ nɛ̀ yɛ.
17Kɛ tùótɛ́ mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó tisɑ̃tì n do dɑ duɔ́ ntì, kɛ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ sibɔɔtenkɑɑnìi sidɑɑsì kɛ m bùtínnɛ́ kɛ sì tũ̀nnɛ.
18Kɛ tùótɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì tìì kpɛ̃ nkɛ sì dɑ̀tínnɛ́, kɛ túótɛ́ n kùɔ̀ nnɛ̀ n tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ sì cɔ́u.

19N do dɑ duɔ́ mmùù yùo nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ wèè pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kùɔ̀ nnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ cekùɔ̀ n do dɑ duɔ́ ndɛ̀, kɑ̀ɑ nyo, nhɑ dɛ mpɑ̃ɑ̃ nsitenkɑɑnìi kɛ dɛ̀ nsì cɔ́unko. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃.
20A dɔ̀ɔ̀ onititipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kɔ̃mɛ mmɛ kɛ m bùtínnɛ́ kɛ́tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀, kɛ̀ dɛndɛ í sɑ̀nnɛ̀, kɑ̀ɑ tùótɛ́ m bí ɑ m pɛitɛ́nɛ̀ ì, initidɑɑì nɛ̀ initipòì kɛ yɛ̀ pɑ̃ɑ̃,
21kɛ tùótɛ́ m bí kɛ ì fìé sibɔɔtenkɑɑnìi kɛ cɔ́u.
22Kɛ m bùtínnɛ́ kɛ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ, kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ bɑ́ ɑ í denniní ɑ bíkɛ́mbɛ́ntì, ɑ do bo dìì mɔ̀nnì ɑ tetìrì kɛ duɔ́nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀.
23A yɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ. A bo yɑ̀! Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
24A ɑ̃ɑ̃̀ yɛ̀ɛ̀ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ tipíìtì timɔu, bɑ́ kùù cɛ nùù, kɛ sɑ̃ũ ɑ wenniku nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ pɛ̃nkù. A dɔɔri onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kɔ̃mɛ mmɛ kɛ̀ dɛ̀ sũ̀ṹ.
26Fɔ̃́ɔ̃̀ tɑunnɛ̀ Esibiti kɔbɛ ɑ cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ kperíbɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ íi m miɛkɛ.
27Kɛ̀ n yòutɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ɑ ĩ́nkɛ̀, kɛ dɑ nɛutɛ́ tidiitì kɛ duɔ́ nkɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ dɑ nɑ, kɛ̀ ifɛi pĩ nFidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ɑ m bùtínnɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
28Bɑ́ dɛ̀ í dɑ sɑ̀nnɛ̀, kɑ̀ɑ tũ̀nnɛ Asidii ɛì kɔbɛ, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ dɛ̀ í dɑ sɑ̀nnɛ̀.
29Kɑ̀ɑ sɔɔtɛ́ kɛ tɑunnɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ, bɛpotɑmbɛ̀ diɛbɛ̀ nɛ̀ mɛmmɛ ɑ mɛ nyí sɑ̀nnɛ̀.
30Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: Mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ dɑ dòńtɛ́ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o kɔ̃mɛ.
31Kɛ mɑɑ́ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ tipíìtì timɔu, bɑ́ kùù cɛ nùù kɛ senku ticuuti. A í dònnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ dòmmɛ̀.
32A dònnɛ̀ onitipòkù wèè ɔ̃ɔ̃ yóu wènwe o dɔù kɛ́yɛ̀ kɛ́wɑmmú mbɛnitidɑɑbɛ̀ tɔbɛ̀.
33Bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ yietìmu, kɛ̀ fɔ̃́ nnɛ́ pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ ɑ dɑcĩɛ̃̀ kɛ yɛ̀ yũɔ̃nní kɛ̀ yɛ̀ bo nkɔ̀rìní ɑ borɛ̀ kɛ dɑ dɔunɛ̀.
34A kó munitidɑwɑmmù í dònnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mu, bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛɛ̀ í dɑ wɑnti, fɔ̃́ɔ̃̀ wɑnti bɛnitidɑɑbɛ̀, kɛ bɛ̀ yietí kɛ kòńtɛ́ mɛborimɛ.
35Sedisɑdɛmmu, ɑ dònnɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ wènwe. Kéntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù.
36Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, ɑ cɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhɑ kpɑ̀tì kɛ bɛnkɛ ɑ fɛi ɑ nɑɑtinɛ̀ bɛ̀, kɛ tɑunnɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kɛ yɛ̀ fìé ibí.
37Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yóó tíí nhɑ nɑtitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɑ dɔkɛ nɛ̀ ɑ dɔkɛ bɛ̀ nɛ̀ ɑ pɛ̃̀ mbɛ̀, m bo bɛ̀ tìínní dìì mɔ̀nnì n yóó dɑ́tɛ́mu ɑ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́ dɑ còńnɔ́ɔ ɑ tetìrì bɛ ììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ɑ fɛi imɔu.

38N yóó dɑ bekɛ́nɛ̀mu bɛ̀ bekùnɛ̀mɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bekùnɛ̀mɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ ɑ ìí m miɛkɛ nkɛ kɛ yóu kɛ̀ n yóó dɑ kuɔ̀.
39M bo dɑ ɑ̃nnɛ́ bɛ nɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ nhɑ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ kɛ́fekɛ ɑ yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ɑ sɑ̃tì kɛ dɑ cónnɔ́ɔ ɑ tetìrì.
40Bɛ̀ bo sukú bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɑ búɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́ dɑ kṹṹkɛ́ yɛse,
41kɛ́cɔ́u nhɑ cɛ̃́ĩ kɛ dɑ dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ dɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ pɛ́u ììkɛ̀. Kɛ̀ n kṹntɛ́ ɑ nitidɑwɑmmù bɑ́ ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpɑ̃ɑ̃ nhɑ kpɑ̀tì.
42M miɛkɛ bo dɑ yɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ nkɛ mɑ̀nku, n yɛ̀mmɛ̀ bo dɑ nɔ́ɔ́tɛ́, dɛ mɔ̀nnì ɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nni nyóù.
43M miɛkɛ bo do ɑ ĩ́nkɛ̀. A í mɛ̀ ndèntɛnímɛ̀ ɑ bíkɛ́mbɛ́ntì mɔ̀nnì nɛ̀ mɛmmɛ kɛ íinko m miɛkɛ, m múnkɛ nɛ́ còḿmúmu kɛ bo dɑ fɔ́ɔ́ nhɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. A dɔ̀ɔ̀ tìì sɑ̃̀sɑ̃̀ɑ̃̀tì kpɛrɛ dɛndɛ kɛ̀ n yí mbuɔ̀ dɛ kpɛti kɑ̀ɑ nɛ́ sɔɔtɛ́ kɛ dɔkɛ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ mɔ́mmɔnnɛ.
44Sedisɑdɛmmu ɑ kpɛrɛ yóó nɑɑ́ ndikotinùù ndi bɛ̀ɛ̀ nɔnnɛ̀ yɛkotinɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndì nɑ̀ɑ́ nhɑ kpɛ́í nkɛ tú: Yɔ̃ dòmmɛ̀, birɛ mɛ ndò.
45A yɔ̃ bɑɑ do dòmmɛ̀ kɛ senku o dɔù nɛ̀ o bí, ɑ kpɛrɛ mɛ ndò. A kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ɑ nɛí bɛ̀ do dòmmɛ̀ kɛ senku bɛ dɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí. A kpɛrɛ mɛ ndò. Di yɔ̃ do tú Itiibɛ botí kou nwe, kɛ̀ di cicɛ tú Amɔriibɛ botí kou.
46A kóò kɔ̀ tu Sɑmmɑrii wèè bo ɑ bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, ɑ kó tɛyɑ̃ɑ̃̀tɛ̀ tɛ̀ɛ̀ mɛ mbo ɑ bɑkù yoú tɛɛ̀ tu Sodɔmmu nɛ̀ o bí.
47A tũ̀nnɛ bɛɛ̀ kó mɛborimɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ bɛ kó isɔkɛ, ɑ cɑ̀kɛ kɛ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɛ kpɛrɛ mɛdiɛ̀.
48Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu kɛ̀ míì bɛ́i. A kóò kótì Sodɔmmu nɛ̀ o bí bɛ̀ í dɔ̀ɔ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí di mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀.
49Ntɛ ɑ kóo kótì Sodɔmmu yie kó mɛyɛi ntúmɛ̀: Tɛfentɛ̀ nɛ̀ tidikɛ́dɛntì, ò bo ntiɛmmɛ̀, kɛ́nkɑri kɛ í yĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀, wenwe nɛ̀ o bí, bɑ́ mɛsémmɛ̀ í ò bonɛ̀ ocĩ̀rì nɛ̀ osénnìwè.
50Tɛfentɛ̀ tɛɛ̀ do bɛ̀ dɛutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ n yììkɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ kɛi nkɛ́ndònnɛ̀ ɑ yɑ̀mɛ̀.
51Sɑmmɑrii yie wenwe í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mbɑ́ kɛ̀ mɛ̀ kɑ̃̀ɑ̃́kɛ́ ɑ kɔ̃mɛ cuokɛ̀. A dɔkɛ pɛ̀i nhɑ kó isɔkɛ kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́mu. A kó isɔkɛ iì sũ̀ṹ, ndɛɛ̀ te ɑ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ɑ nɛí kɛ̀ bɛ̀ dò mbɛ̀ wenni.
52Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tɔ tũnkɛ́ bɛ kó ifɛi, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ isɔkɛ kɛ̀ ì pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ kpɛyi, kɛ̀ bɛ̀ dò mbɛ̀ wenkɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ tiekɛ ifɛi, nɛ̀ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀, kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ temɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dò mbɛ̀ wenni.
53N yóó wɛ̃tɛ kɛ́íimmu Sodɔmmu nɛ̀ o bí kɛ́cónnɛ́, kɛ́íi nSɑmmɑrii nɛ̀ o kpɛyi kɛ́cónnɛ́, kɛ múnkɛ dɑ íi nkɛ́cónnɛ́ bɛ cuokɛ̀.
54Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɑ̀ɑ tɔ ɑ fɛi kɛ́sĩ́nnɛ́ ɑ yuu ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ bɑ́ntɛ̀.
55A kóo kótì Sodɔmmu nɛ̀ o bí bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́cómmú bɛ fɔ̃̀tɛ̀ kótɛ̀ nyɛ, Sɑmmɑrii nɛ̀ o kpɛyi kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́cómmú bɛ kpɛyɛ. Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kpɛyi kɛ̀ di wɛ̃tɛ kɛ́cómmú di kpɛyɛ.

56A do mɔkɛ dìì yiè tɛfentɛ̀ kɛ́nsenkumu Sodɔmmu koò dɑú.
57Kɛ sɔ̃́ nhɑ fɛi mu nyí feitɛ́ koò dònnɛ̀. Di mmɔ̀nnì Edɔmmu ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ dì fitɛ́ bɛ̀ nɛ́ dɑú fɔ̃́ nwe, bɛmbɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɑ senku tipíìtì timɔu.
58Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tɔ ɑ kó munitidɑwɑmmù ɑ dɔ̀ɔ̀ tì nɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ kó tiyeti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃.
59Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: A dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ n yóó dɛ ndɑ fɔ́ɔ́. Kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ sènkɛ̀rìmɛ̀ ɑ n dɔúnnɛ̀ dìì nùù kɛ tɔ̃̀tɛ mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti kó mɛtɑummɛ̀.
60Mí mmɛ nkpɑɑ́ yɛ̃́mu mɛtɑummɛ̀ n do dɑ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ ɑ bikɛ́mbɛ́ntì mɔ̀nnì, n yóó wɛ̃tɛ kɛ dɑ dɔɔ̀nɛ̀mu mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
61Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ dentɛní ɑ borimɛ ɑ bo cɔutɛ́ dìì mɔ̀nnì ɑ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ɑ nɛí, kɛ̀ m bɛ̀ ndɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ntú ɑ bí, nɛ̀ bɛ ti í yó mmɔkɛ mɛtɑummɛ̀ mí nnɛ̀ fɔ̃́ nti mɔkɛ mɛ̀.
62Kɛ yɛ̃́ míì yóó wɛ̃tɛ kɛ dɑ dɔɔ̀nɛ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀, kɑ̀ɑ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie,
63kɛ́dentɛní ɑ borimɛ do dòmmɛ̀, kɛ̀ ifɛi dɑ pĩ́ mbɑ́ ɑ nùù bɑ́ɑ́ tɑ́útɛ́ m bo dɑ cĩ́ɛ̃́ ndìì mɔ̀nnì ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ dɛmɔu, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.