Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀:
2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Kɛ̀ dɛ̀ dò m bo duɔ́ nkɛ̀ mudoò tɑnní dihɛì mɑrì, kɛ̀ dɛ kó dihɛì yɛmbɛ̀ bɑ̀nnɛ onìtì bɛ ɛì.
3Wèè bɑ̀ɑ kòò yɑ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kèrínímɛ̀ kɛ eé ditɑ̃tɛheù kɛ́cɑu nho kɔbɛ.
4Kòo mɔù keè ditɑ̃tɛheù kuɔ́mmɛ̀ kɛ búútóo kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kɔ̀tɛní koò kùɔ, dɛ̀ tu o kpɛti nti.
5Ò kèèmu ditɑ̃tɛheù kuɔ́mmɛ̀ kɛ búútóo, kòò ku dɛ̀ yí tú òmɔù kpɛti, kɛ yɛ̃́ kòò do nyié nhò nɑ ncootɛ́mu.
6Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhobɑ̀rì weè yɑ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kèríní kòò dò nkɑ́rɛ́ kɛ í eé ditɑ̃tɛheù kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ kùɔ òmɔù, ò kumu o yɛi nkpɛ́í, wèè bɑ̀ɑ dibòrì weè nɛ́ tɔ dɛ kó mɛyɛi.
7Onìtì fɔ̃́! N dɑ bɑ̀nnɛmu Isidɑyɛɛribɛ, ɑ́ nkémmú n nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ ǹ yĩ́ ɑ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, ɑ́ tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́.
8Kɛ̀ n dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Nɑ́kɛ́ onitiyɛiwe kɛ tú n yɛ̃ nhò bo kú, kɑ̀ɑ í ò nɑ̀kɛ́ kòò bo yóu o yɛi nhò yóó kúmu o yɛi nkpɛ́í, kɛ̀ n nɛ́ dɑ bekɛ́nɛ̀ o kpɛ́í.
9Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhɑ ò nɑ̀kɛ́mu kɛ tú wèe yóu o yɛi nkɛ́ceetɛ, kòò yetɛ o yóó kúmu o yɛi nkpɛ́í nkɛ̀ fɔ̃́ nnɛ́ dɛɛtɛ́ ɑ fòmmu.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ mbɛ̀ mɛ̀ nnɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ tú bɛ yɛi nnɛ̀ bɛ yetímɛ̀ dɛɛ̀ cɛ̃ɛ̃kɛ kɛ bɛ̀ yɔ̃̀ntɛ kɛ̀ bɛ̀ cĩ̀tiri, kɛ békú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ti bo ńfòùɑ̀?
11Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bomu! N yí dɔ́ onitiyɛiwe bo kúmɛ̀. N dɔ́ wèe yóu mɛyɛi mmɛ kɛ́nfòù. Ceetɛnɛ̀ kɛ́yóu mɛyɛi. Díndi Isidɑyɛɛribɛ di dɔ́ kɛ́kúmɑɑ̀?
12Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ ɑ tebìí Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kòo nitisɑ̀ù yóu mɛsɑ̀ɑ̀ mmudɔɔ̀rìmù kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, mɛsɑ̀ɑ̀ nhò do dɔɔri mɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kóò dɛɛtɛ́. Kòo yɛiwe mɛ nyóu o yɛi nkɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, mɛyɛi nhò do dɔɔri mɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kóò fétìnnɛ. Kòo nitisɑ̀ù tɑ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, mɛsɑ̀ɑ̀ ndokɛ́ kɔ̃mɛ bɑ́ɑ́ nɑ kóò dɛɛtɛ́.
13Kɛ̀ n nɑ̀kɛ́ onitisɑ̀ù kɛ tú: Ò yó nfòù, kòò yóu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ tɑ mmɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, n tɛ̃́nkɛ í yóó dentɛní mɛsɑ̀ɑ̀ nhò do dɔɔri mɛ̀ kpɛ́í. Ò yóó kúmu mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kpɛ́í.
14Kɛ̀ m mɛ nnɑ̀kɛ́ onitiyɛiwe nwe kɛ tú: Ò bo kú! Kòo yóu mɛyɛi nkɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni.
15Kòò tɛ̃̀ńnɛ́ wèè ò mɔ̀kɛnɛ̀ dibɑ̀nnì wè ò dɔúnnɛ̀ dɛ̀, kɛ tɛ̃̀ńnɛ́ ò do yùúkú dɛ̀, kɛ tũ̀nnɛ itié nyìì duɔ̀ mmufòmmu, kòò tɛ̃́nkɛ í dɔɔri mɛyɛi nhò yó nfòùmu ò bɑ́ɑ́ kú.
16M mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní mɛyɛi nhò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, ò yó nfòùmu ò tũ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndɛ̀ɛ̀ wenni kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́.
17Onìtì fɔ̃́! nhɑ tebìí nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dɔɔri dɛ̀ í wenni! Dɛ̀ í tú míì kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ í wenni, bɛɛ̀ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ sĩ̀.
18Kòo nitisɑ̀ù yóu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ tɑ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, ò yóó kúmu dɛ kpɛ́í.

19Kòo yɛiwe weè mɛ nyóu mɛyɛi kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhò yó nfòùmu.
20Di nɛ́ mɛ ntúmɛ̀ n dɔɔ̀rìmɛ̀ í wenni, díndi Isidɑyɛɛribɛ n yóó di bekɛ́nɛ̀ bɑ́ wè o dɔɔ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ.
21Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ ti pĩ̀ḿmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, otɑ̃̀nkù píínwè, diyiè nummurì yiè, kòo nìtì mɔùu yentɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́cokɛ́ní kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ pɔ̀ntɛmu Sedisɑdɛmmu!
22Dɛ kóo nìtì do yóó cokɛ́ní m borɛ̀ kɛ́sɔ̃́ Kuyie nkó muwɛ̃rímú wee cùtɛ́nímu n yĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ǹ nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́i, kòo ntuɔkuní kɛ sɔ̃́ n nɔ́ndɛnfɛ̀ dɑ̀tɛ kɛ̀ n nɔ nkɛ nɑ́ɑ́.
23Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
24Onìtì fɔ̃́! Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kó tidobontì bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Abɑrɑhɑmmu do bo omɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ nh ò duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀ kòò bo nkɛ̀ te, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ bo sṹṹmmu kɛ̀ n yóu m bo kɛ̀ mbɛ̀ duɔ̀mmɑ̀ɑ̀?
25Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ yo mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo yɛbɔkɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ cou mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mbɛɛ̀ bo tiekɛ n kó kɛtenkɑ̀ɑ̀?
26Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ pikú yɛkpɑ̀rìse kɛ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ, bɑ́ wè kòò dɔunɛ̀ o kou pokù bɛɛ̀ bo tiekɛ n kó kɛtenkɑ̀ɑ̀?
27Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n fòùmu, kɛ̀ míì bɛ́i nkɛ tú bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ dɛ kó tidobontì miɛkɛ bɛ̀ yóó bɛ̀ do mudoò mmu kɛ́ bɛ̀ kùɔ, kɛ̀ dɛsĩ̀nnɛ̀ɛ pĩ́mmú bɛ̀ɛ̀ bo dikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ mutenkṹṹ nkuɔ bɛ̀ɛ̀ bo titɑ̃dèntì nɛ̀ itɑ̃fuɔ mmiɛkɛ.
28M bo dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ wɛ̃rímú mùù bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ tɛfentɛ̀, bɛ ɛì nɛ̀ bɛ tɑ̃rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɛ̀ pɛ̃nkù.
29Nɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ìì sɔ̀kɛ kpɛ́í mbɛ tenkɛ̀ bo dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
30Onìtì fɔ̃́! A tebìí nɑ́ɑntɛmu ɑ kpɛ́í ndihɛì kó kuduotí fitímɛ̀ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kó yɛbòrɛ̀ kɛ tú: Tí kɔtɛnɛ̀, kòo ti nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì.
31Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀riní ɑ borɛ̀ kusṹkù kɛ kɑrì ɑ ììkɛ̀ kɛ bo keè ɑ tɔ tì. Bɛ̀ kèḿmúmu ɑ nɑ́ɑǹtì, bɛ̀ nɛ́ í dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀, bɛ̀ yó ndɑ nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑnnɑtì nti kɛ nɛ́ tũ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ dɔ́ mucɔ̃́ntimu.
32Bɛ̀ dɑ dònnɛnɛ̀ oyɛndèntì nwe wèè tɑmmɛ̀ nɑɑti, kòò nɔ nkɛ diè nkɛ nɔ nkɛ bie ndɛbémbénnɛ̀. Bɛ̀ ɔ̃ ndɑ kémmú kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtimu, òmɔù mɛ nyí dɔɔri ɑ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì.
33A bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì duunnímu, tì bo dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bo bɑntɛ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò bomɛ̀ bɛ cuokɛ̀.