Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Onìtì fɔ̃́! Míì yɛ̃ nhɑ bekɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó dihɛì kɔbɛ, bɛnitikɔ̀ùbɛ̀. Bekɛ́nɛ̀ bɛ kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ bɛ sɔkɛ bɛ dɔɔri ì.
3Nɑ́kɛ́ bɛ̀ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Dɛ kó dihɛì kɔbɛ tú bɛ̀ɛ̀ cou bɛmbɛ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ mbɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ dɔɔri sibɔɔtenkɑɑnìi kɛ sĩnkùnko bɛmɑ́ɑ̀. Bɛ̀ sũ̀ṹ mmunitikɔ̀ù mmu kɛ nɑɑ́ mbɛyɛibɛ kɛ yóó duɔ́ nkɛ̀ bɛ beéntì yiè tuɔkɛní mɛcɑ̃ɑ̃. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ tɔ́ɔ́nyɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo mbɛ̀ dɑú, kɛ̀ ifɛi bɛ̀ pĩ.
5A cɑ̀kɛ ɑ yètìrì ndi, ɑ yɛi mmɛɛ̀ sũ̀ṹ, dɛɛ̀ te bɛ̀ɛ̀ dɛ́tirì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ bo ndɑ dɑú.
6Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ, bɑ́ wè ò cou mmɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛ ò mɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í muwɛ̃rímú.
7A ɛì kɔbɛ senku bɛ cicɛbɛ̀ mbɛ nɛ̀ bɛ yɔ̃bɛ̀ kɛ fɛ̃́ũnko bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bɛ̀ bonɛ̀, kɛ diinko mɛsémmɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀.
8Bɑ́ bɛ̀ í mɔkɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kufɔ̃wɑɑ́ nkɛ wúó ntɛom̀pùtɛ̀ kó diyiè dɛtetìrɛ̀ kpɛri.
9Bɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ tounko bɛtɔbɛ̀ tinɑ́ɑǹtì kɛ bɛ̀ kɔ̀ù, kɛ kɑtì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ yo ntibɔɔdiitì kɛ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ.
10Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔunɛ̀ bɛ cicɛbɛ̀ pobɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔunɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ yɔ́ntì mɔ̀nnì.
11Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔɔri isɔkɛ kpɛrɛ nɛ̀ bɛ kɔbɛ tɔbɛ̀ pobɛ̀. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔunɛ̀ bɛ bí kó bɛpobɛ̀. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔunɛ̀ bɛ tɑ̃bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ mbɛ cicɛ.
12Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ yietì kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ù bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ wèè pèntɛ otɔù o kpɛrɛ ò ndɔ́ kɛ́cɔ̃ntɛ, yoo bɛ̀ɛ ò yietí kɛ́nɔ́ɔ́. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ fèkù bɛ kɔbɛ kpɛrɛ kɛ yɛ̃̀ n kpɛ́í mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
13M mɛ́ìrì n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ Sedisɑdɛmmu nìtìbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkpɛ́í nnɛ̀ bɛ̀ còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ kpɛ́í.
14M bo wɛ̃ɛ̃tɛní dìì yiè bɛ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ bo mmɔkɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́tɛ̃ĩ́ mbɛ bɑɑ nkɛ m bɑɑoɑ̀? Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ̀ dɛ̀ yóó dɔɔ̀.
15N yóó cíɛmmu bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sedisɑdɛmmu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ ibotí tɛì miɛkɛ yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ miɛkɛ yɛ̀ɛ̀ í tú bɛ kpɛyɛ. Dɛ mɔ̀nnì kɛ́dennɛ mɛyɛi nSedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ.
16Kɛ̀ ibotí tɛìi bɛ̀ wèńtɛ́ dɛtetìrɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
17Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
18Onìtì fɔ̃́! Isidɑyɛɛribɛ n dò ntimɑ́tìhṹṹtì nti tìì kpɑɑ́ kɔkɛ́nɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nnɛ̀ mɛbiɛrimɛ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì nɛ̀ dibiɛrìmínnì. Bɛ̀ mɛ ndò nkɛ kpɑɑ́ kɔkɛ́ kɛ ɑ̃ diònnì miɛkɛ.
19Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ n tu: Bɛ̀ mɛ̀ nnɑɑ́mmɛ̀ timɑ́tìhṹṹtì tìì kɔkɛ́nɛ̀ tìnti mutɑ̃́ɑ̃́. N yóó bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ́tíímmu Sedisɑdɛmmu miɛkɛ.

20Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ wɛ̃nnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí timɑ́tìhṹṹtì nɛ̀ mɛbiɛrimɛ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì nɛ̀ dibiɛrìmínnì kɛ́ dɛ̀ ɑ̃nnɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yiɛtɛ kɛ́bɑtɛ. Mɛɛ̀ botí nku n yóó di tíímmɛ̀ kɛ̀ m miɛkɛ di yɛ̀, kɛ di tuɔ nkɛ di yiɛtɛ.
21N yóó di tíímmu Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́cóú, nkɛ́ di yɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ́ di tií muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ dí yiɛtɛ.
22Timɑ́tìṹṹtì ɔ̃ɔ̃ yiɛtɛ mɛ̀ɛ̀ botí diònnì miɛkɛ di yóó mɛ nyiɛtɛ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di yɛ̀ kɛmiɛkɛ.
23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
24Onìtì fɔ̃́! Nɑ́kɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ tú bɛ ɛì dònnɛ̀ kɛtenkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ í niu kɛ̀nkɛ, m miɛkɛ bo bɛ̀ yɛ̀ dìì yiè bɛ̀ yóó kpeímu kɛtenkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ í niu kɛ̀ kɔ̃mɛ.
25Bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ nyɛ kɛ kontí kɛ pĩĩ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ kɔ̀ù kɛ tóú bɛ kpɑ̀tì kɛ̀ bɛ kúpobɛ̀ sũ̀ṹ mbɛ ɛì miɛkɛ.
26Kɛ̀ bɛ kó ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɑ̀ɑri n kuɔ́ kɛ sĩnkùnko n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ tɛ̃́nkɛ í bɑɑ̀tì dɛ̀ɛ̀ tu n kpɛrɛ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu sɔ̃́ntíkɛ kpɛrɛ, bɛ̀ í bɑɑ̀tì ikuɔ́ yetɛ dɛ̀ nɛ̀ ì yie ndɛ̀, kɛ bùtínnɛ́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kpɛti kɛ cɑɑ̀ri n yètìrì bɛ cuokɛ̀.
27Bɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ yɛkpɑmɑɑ̀ nyɛ kɛ kɔ̀ù bɛnìtìbɛ̀ kɛ tóú bɛ kpɛrɛ.
28Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ tu m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pũɔ̃̀ tibítì kɛ̀ bɛ̀ bɛnkú mɛyɑ́ɑ̀bìsíbɛnkùmɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí. Kɛ níí nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃! M mɛ nyí bɛ́i tìmɑtì.
29Kɛ̀ kuyonku píɛ ndihɛì dimɔu miɛkɛ nɛ̀ muyóò kɛ fɛ̃́ũnko bɛsénnìbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ fekù bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú.
30Kɛ̀ n wɑmmú bɛ cuokɛ̀ wèè bo pénnɛ́ kuperí kɛ́dɔɔ̀ kudookɔti kɛ cómmú kɛ́ m bɑɑo kɛ́dɛɛtɛ́ o kɔbɛ nɛ̀ o ɛì, kɛ̀ m bɑ́ɑ́ di kùɔ, m mɛ nyí pɛ̀tɛ́ òmɔù.
31Mɛm̀mɛ m miɛkɛ di yɛ̀mɛ̀ kɛ̀ n di tuɔ mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ di kùɔ, kɛ̀ di dɔɔri dɛ̀ do di yɔ ĩ́nkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ̀ dɔ̀ɔ̀.